รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 (80% ของ นร. 70%)   งบประมาณ 3,013,700.00 บาท เบิกจ่าย 3,013,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/67 (70%) 3,013,700.00 13  มี.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved