รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6711410)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420012704100232)
  1. กิจกรรม : คชจ.ในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) (ว5085)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) (ง 241/ว5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  3,917,825.00  0.00  0.00  3,917,825.00  0.00 100.00
1.2  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) (ง 241/ว5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  5,182,668.00  0.00  0.00  5,182,668.00  0.00 100.00
1.3  ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) (ง 241/ว5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  21,608,107.00  0.00  0.00  21,608,107.00  0.00 100.00
- รวม  30,708,600.00  0.00 0.00 30,708,600.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  30,708,600.00  0.00 0.00 30,708,600.00 0.00 100.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved