รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6711410)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420012704100232)
  1. กิจกรรม : คชจ.ในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) (ว5085)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) (ง 241/ว5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  3,917,825.00  0.00  0.00  3,917,825.00  0.00 100.00
1.2  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) (ง 241/ว5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  5,182,668.00  0.00  0.00  5,182,668.00  0.00 100.00
1.3  ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) (ง 241/ว5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  21,608,107.00  0.00  0.00  21,608,107.00  0.00 100.00
- รวม  30,708,600.00  0.00 0.00 30,708,600.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6711410)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420012704100232)
  2. กิจกรรม : คชจ.ในการจัดการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภาคเรียน 2/2566  (ว5554)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน 2/2566 สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ง 241/ว5554 ครั้งที่ 83 ลว. 12  ธ.ค. 2566) งบโรงเรียน  317,875.00  0.00  0.00  317,875.00  0.00 100.00
2.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (การจัดการศึกษาโดยครอบครัว)  (ง 241/ว5554 ครั้งที่ 83 ลว. 12  ธ.ค. 2566) งบโรงเรียน  15,350.00  0.00  0.00  15,350.00  0.00 100.00
2.3  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียน 2/2566 สำหรับจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ง 241/ว5554 ครั้งที่ 83 ลว. 12  ธ.ค. 2566) งบโรงเรียน  21,185.00  0.00  0.00  21,185.00  0.00 100.00
- รวม  354,410.00  0.00 0.00 354,410.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6711410)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420012704100232)
  3. กิจกรรม : ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียน 2/2566 (ว5609)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียน 2/2566 (ง 241/ว5609 ครั้งที่ 95 ลว. 15  ธ.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,816,000.00  0.00  0.00  2,816,000.00  0.00 100.00
- รวม  2,816,000.00  0.00 0.00 2,816,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6711410)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420012704100232)
  4. กิจกรรม : คชจ.ในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) (ว5681)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30 %)  (ง 241/ว5681 ครั้งที่ 99 ลว. 20  ธ.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,512,005.00  0.00  0.00  1,512,005.00  0.00 100.00
4.2  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) (ง 241/ว5681 ครั้งที่ 99 ลว. 20  ธ.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,996,542.00  0.00  0.00  1,996,542.00  0.00 100.00
4.3  ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) (ง 241/ว5681 ครั้งที่ 99 ลว. 20  ธ.ค. 2566) งบโรงเรียน  8,288,698.00  0.00  0.00  8,288,698.00  0.00 100.00
- รวม  11,797,245.00  0.00 0.00 11,797,245.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6711410)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420012704100232)
  5. กิจกรรม : ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ภาคเรียน 2/2566 (ว5736)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ภาคเรียนที่ 2/2566 (ง 241/ว5736 ครั้งที่ 107 ลว. 25  ธ.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,325,600.00  0.00  0.00  2,325,600.00  0.00 100.00
- รวม  2,325,600.00  0.00 0.00 2,325,600.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6711410)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420012704100232)
  6. กิจกรรม : คชจ.ในการจัดการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภาคเรียน 2/2566 เพิ่มเติม (ว289)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน 2/2566 เพิ่มเติม สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ง 241/ว287 ครั้งที่ 147 ลว. 22  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  59,906.00  0.00  0.00  56,238.00  3,668.00 93.88
6.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 เพิ่มเติม สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ง 241/ว289 ครั้งที่ 147 ลว. 22  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  2,705.00  0.00  0.00  2,560.00  145.00 94.64
6.3  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียน 2/2566 เพิ่มเติม สำหรับจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ง 241/ว289 ครั้งที่ 147 ลว. 22  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  3,941.00  0.00  0.00  3,722.00  219.00 94.44
- รวม  66,552.00  0.00 0.00 62,520.00 4,032.00 93.94  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6711410)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420012704100232)
  7. กิจกรรม : ปัจจยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียน 2/2566 (ว417)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ปัยจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ง 241/ว417 ครั้งที่ 149 ลว. 30  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  5,125,000.00  0.00  0.00  5,125,000.00  0.00 100.00
- รวม  5,125,000.00  0.00 0.00 5,125,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6711410)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420012704100232)
  8. กิจกรรม : คชจ.ในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) (ว1018)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 (80% ของ นร. 70%) (ง 241/ว1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) งบโรงเรียน  10,196,158.00  0.00  0.00  10,196,158.00  0.00 100.00
8.2  ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 (80% ของ นร. 70%)  (ง 241/ว1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) งบโรงเรียน  3,013,700.00  0.00  0.00  3,013,700.00  0.00 100.00
8.3  ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 (80% ของ นร. 70%)  (ง 241/ว1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) งบโรงเรียน  6,010,250.00  0.00  0.00  6,010,250.00  0.00 100.00
8.4  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 (45% ของ นร. 70%)  (ง 241/ว1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) งบโรงเรียน  2,395,569.00  0.00  0.00  2,395,569.00  0.00 100.00
8.5  ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567 (20% ของ นร. 70%)  (ง 241/ว1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) งบโรงเรียน  4,448,636.00  0.00  0.00  4,448,636.00  0.00 100.00
- รวม  26,064,313.00  0.00 0.00 26,064,313.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6711410)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420012704100232)
  9. กิจกรรม : คชจ.ในการจัดการศึกษาภาคเรียน 1/2567 (70%) เพิ่มเติม (ว1797)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าหนังสือเรียน 1/2567 (70%) เพิ่มเติม (ง 241/ว1797 ครั้งที่ 6 ลว. 7  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  2,540,071.00  0.00  0.00  2,540,071.00  0.00 100.00
9.2  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1/2567 (70%) เพิ่มเติม (ง 241/ว1797 ครั้งที่ 6 ลว. 7  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  1,495,850.00  0.00  0.00  1,495,850.00  0.00 100.00
9.3  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1/2567 (70%) เพิ่มเติม (ง 241/ว1797 ครั้งที่ 6 ลว. 7  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  2,910,772.00  0.00  0.00  2,910,772.00  0.00 100.00
9.4  ค่าจัดการเรียนการสอน 1/2567 (70%) เพิ่มเติม (ง 241/ว1797 ครั้งที่ 6 ลว. 7  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  17,717,708.00  0.00  0.00  17,717,708.00  0.00 100.00
- รวม  24,664,401.00  0.00 0.00 24,664,401.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6711410)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061004100405)
  10. กิจกรรม : คชจ.ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ว2666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1   เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัตกรรมการศึกษา ร.ร.พร้าวบูรพา  (ง 241/ว2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) พร้าวบูรพา  130,500.00  0.00  0.00  130,500.00  0.00 100.00
10.2   เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัตกรรมการศึกษาร.ร.บ้านต้นรุง  (ง 241/ว2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) บ้านต้นรุง  60,200.00  0.00  0.00  60,200.00  0.00 100.00
10.3  เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านป่าตุ้ม  (ง 241/ว2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) บ้านป่าตุ้ม  53,600.00  0.00  0.00  53,600.00  0.00 100.00
10.4  เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านบ้านนาบุญโหล่งขอด  (ง 241/ว2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) บ้านนาบุญโหล่งขอด  84,000.00  0.00  0.00  84,000.00  0.00 100.00
10.5  เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านเมืองกื้ด  (ง 241/ว2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) บ้านเมืองกื้ด  114,800.00  0.00  0.00  114,800.00  0.00 100.00
10.6  เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัตกรรมการศึกษา ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล  (ง 241/ว2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) ชุมชนวัดช่อแล  78,400.00  0.00  0.00  78,400.00  0.00 100.00
10.7  เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัตกรรมการศึกษาร.ร.วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ  (ง 241/ว2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ  182,300.00  0.00  0.00  182,300.00  0.00 100.00
10.8  เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านพระนอน  (ง 241/ว2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) บ้านพระนอน  65,500.00  0.00  0.00  65,500.00  0.00 100.00
10.9  เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านหนองปลามัน  (ง 241/ว2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) บ้านหนองปลามัน  91,000.00  0.00  0.00  91,000.00  0.00 100.00
10.10   เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัตกรรมการศึกษาร.ร.บ้านสะลวงนอก  (ง 241/ว2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) บ้านสะลวงนอก  63,400.00  0.00  0.00  63,400.00  0.00 100.00
10.11  เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านบ่อแก้ว  (ง 241/ว2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) บ้านบ่อแก้ว  345,800.00  0.00  0.00  345,800.00  0.00 100.00
10.12   เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัตกรรมการศึกษาร.ร.วัดแม่แก้ดน้อย  (ง 241/ว2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) บ้านบ่อแก้ว  272,800.00  0.00  0.00  272,800.00  0.00 100.00
10.13  เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัตกรรมการศึกษาร.ร.บ้านแม่โจ้  (ง 241/ว2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) บ้านแม่โจ้  177,800.00  0.00  0.00  177,800.00  0.00 100.00
10.14  เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านหนองไคร้  (ง 241/ว2666 ครั้งที่ 170 ลว. 26  มิ.ย. 2567) บ้านหนองไคร้  195,300.00  0.00  0.00  195,300.00  0.00 100.00
- รวม  1,915,400.00  0.00 0.00 1,915,400.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6711410)
  ผู้จบการศึกษามัธยมตอนปลาย (20004350003704100002)
  11. กิจกรรม : ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ว5586)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ง 241/ว5586 ครั้งที่ 88 ลว. 14  ธ.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  12,500.00  0.00  0.00  12,500.00  0.00 100.00
- รวม  12,500.00  0.00 0.00 12,500.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  105,850,021.00  0.00 0.00 105,845,989.00 4,032.00 100.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved