รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปัยจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  งบประมาณ 5,125,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,125,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจน) เทอม 2/2566 5,125,000.00 9  ก.พ. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved