รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล/55 เขต แผ่นดินไหว (ผูกพัน) ร.ร.บ้านหนองไคร้  งบประมาณ 6,449,700.00 บาท เบิกจ่าย 6,449,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อาคารเรียน 318 ล/55-ข งวด 11-12 6,449,700.00 15  ธ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved