รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711320)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116703220072)
  1. กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.บ้านหนองไคร้ งบผูกพัน 66 - 67 (ว5039)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล/55 เขต แผ่นดินไหว (ผูกพัน) ร.ร.บ้านหนองไคร้ (ง 241/ว5039 ครั้งที่ 19 ลว. 30  ต.ค. 2566) บ้านหนองไคร้  6,449,700.00  0.00  0.00  6,449,700.00  0.00 100.00
- รวม  6,449,700.00  0.00 0.00 6,449,700.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711320)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116703220072)
  2. กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.บ้านเจดีย์แม่ครัว งบผูกพันธ์ (ว5039)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ก่อสร้างอาคารเรียน 324ล/55-ข ในเขตแ่นดินไหว ร.ร.บ้านเจดีย์แม่ครัว (ง 241/ว5039 ครั้งที่ 19 ลว. 30  พ.ย. 2566) บ้านเจดีย์แม่ครัว  5,870,200.00  0.00  0.00  2,499,800.00  3,370,400.00 42.58
- รวม  5,870,200.00  0.00 0.00 2,499,800.00 3,370,400.00 42.58  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  12,319,900.00  0.00 0.00 8,949,500.00 3,370,400.00 72.64  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved