รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เดินทางเข้าประชุมพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถด้านการอ่าน RT และ NT   งบประมาณ 6,900.00 บาท เบิกจ่าย 6,811.00 บาท คงเหลือ 89.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ เดินทางไปราชการ 6,811.00 13  มิ.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved