รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  1. กิจกรรม : ครูขั้นวิกฤต (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต ต.ค. 66 - ม.ค. 67 จำนวน 28 อัตรา  (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,764,000.00  0.00  0.00  1,706,806.41  57,193.59 96.76
1.2  ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต ก.พ. - พ.ค. 67 จำนวน 28 อัตรา  (ง 241/ว507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบโรงเรียน  1,705,300.00  0.00  0.00  1,174,500.00  530,800.00 68.87
- รวม  3,469,300.00  0.00 0.00 2,881,306.41 587,993.59 83.05  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  2. กิจกรรม : บุคลากรใน สพท. (งบ สพฐ.) (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้าง บุคลากร ปฏิบัติงาน สพท. (งบ สพฐ.) เดือน ต.ค.66 - ม.ค. 67 จำนวน 4 อัตรา (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  151,200.00  0.00  0.00  146,148.00  5,052.00 96.66
2.2  ค่าจ้าง บุคลากร ปฏิบัติงาน สพท. (งบ สพฐ.) เดือน ก.พ. - พ.ค. 2567 จำนวน 4 อัตรา (ง 241/ว507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบโรงเรียน  142,600.00  0.00  0.00  73,800.00  68,800.00 51.75
- รวม  293,800.00  0.00 0.00 219,948.00 73,852.00 74.86  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  3. กิจกรรม : ครูพักนอน (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน เดือน ต.ค. 66 - ม.ค. 67 จำนวน 4 อัตรา (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  149,400.00  0.00  0.00  127,665.00  21,735.00 85.45
3.2  ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน เดือน ก.พ. - พ.ค. 2567 จำนวน 4 อัตรา  (ง 241/ว507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบโรงเรียน  143,900.00  0.00  0.00  73,800.00  70,100.00 51.29
- รวม  293,300.00  0.00 0.00 201,465.00 91,835.00 68.69  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  4. กิจกรรม : ธุรการ ร.ร. 15,000 (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าจ้างธุรการ ร.ร. 15,000 เดือน ต.ค. 66 -มค. 67 จำนวน 44 อัตรา (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,760,000.00  0.00  0.00  2,760,000.00  0.00 100.00
4.2  ค่าจ้างธุรการ ร.ร. 15,000 เดือน ก.พ. - พ.ค. 2567 จำนวน 44 อัตรา  (ง 241/ว507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบโรงเรียน  2,760,000.00  0.00  0.00  1,358,153.55  1,401,846.45 49.21
- รวม  5,520,000.00  0.00 0.00 4,118,153.55 1,401,846.45 74.60  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  5. กิจกรรม : ธุรการจ้างเหมา 9000 (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าจ้างธุรการจ้างเหมา 9000 เดือน ต.ค. 66 - ม.ค. 67 จำนวน 57 อัตรา (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,052,000.00  0.00  0.00  1,996,500.00  55,500.00 97.30
5.2  ค่าจ้างธุรการจ้างเหมา 9000 เดือน ก.พ. - พ.ค. 2567 จำนวน 57 อัตรา  (ง 241/ว507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบโรงเรียน  2,041,500.00  0.00  0.00  1,012,494.94  1,029,005.06 49.60
- รวม  4,093,500.00  0.00 0.00 3,008,994.94 1,084,505.06 73.51  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  6. กิจกรรม : นักการภารโรง (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าจ้างนักการภารโรง เดือน ต.ค.66 - มค.67 จำนวน 22 อัตรา (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  824,400.00  0.00  0.00  793,103.17  31,296.83 96.20
6.2  ค่าจ้างนักการภารโรง เดือน ก.พ. - พ.ค. 2567 จำนวน 22 อัตรา (ง 241/ว507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบโรงเรียน  789,100.00  0.00  0.00  513,900.00  275,200.00 65.12
- รวม  1,613,500.00  0.00 0.00 1,307,003.17 306,496.83 81.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  7. กิจกรรม : พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ว4977)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 (6 เดือน ต.ค.66 - เม.ย. 67) (ง 241/ว4977 ครั้งที่ 9 ลว. 25  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  3,240,882.00  0.00  0.00  2,683,161.12  557,720.88 82.79
- รวม  3,240,882.00  0.00 0.00 2,683,161.12 557,720.88 82.79  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  8. กิจกรรม : ครูผู้ทรางคุณค่า (ว5108)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า จำนวน 2 อัตรา (1 พ.ย.66 - 31 มี.ค. 67) (ง 241/ว5108 ครั้งที่ 26 ลว. 2  พ.ย. 2566) กลุ่มบริหารบุคคล  170,000.00  0.00  0.00  162,066.00  7,934.00 95.33
- รวม  170,000.00  0.00 0.00 162,066.00 7,934.00 95.33  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  9. กิจกรรม : ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ว3051)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 (ต.ค. 66- พ.ค. 67 ) จำนวน 11 อัตรา (ง 241/ว5152 ครั้งที่ 37 ลว. 7  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  1,388,640.00  0.00  0.00  1,023,750.00  364,890.00 73.72
- รวม  1,388,640.00  0.00 0.00 1,023,750.00 364,890.00 73.72  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  10. กิจกรรม : ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ในการเดินทางไปเรียนรวมและค่าบริหารจัดการรถ (ว5404)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าพาหนะนักเรียนไปเรียนรวม กรณีรวมและเลิกล้มสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 (60 วัน) (ง 241/ว5406 ครั้งที่ 67 ลว. 28  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  762,300.00  0.00  0.00  460,800.00  301,500.00 60.45
10.2  ค่าบริหารจัดการรถ ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 คัน ๆ 100,000 บาท ร่มหลวง,วัดบ้านเหล่า,ป่าลาน (ง 241/ว5406 ครั้งที่ 67 ลว. 28  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  300,000.00  0.00  0.00  47,500.00  252,500.00 15.83
- รวม  1,062,300.00  0.00 0.00 508,300.00 554,000.00 47.85  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  11. กิจกรรม : โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถม  (ว5680)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการและประเมินขอรับตราพระราชทาน (ง 241/ว5680 ครั้งที่ 100 ลว. 20  ธ.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  12. กิจกรรม : คชจ.ในการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา (ว204)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ.ในการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา (ง 241/ว204 ครั้งที่ 136 ลว. 15  ม.ค. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  4,000.00  0.00  0.00  0.00  4,000.00 0.00
- รวม  4,000.00  0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  13. กิจกรรม : ค่าพาหนะรับ -ส่งนักเรียน ครั้งที่ 2 (2/2566) (ว274)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าพาหนะนักเรียนไปเรียนรวม กรณีรวมและเลิกล้มสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 (ง 241/ว274 ครั้งที่ 143 ลว. 18  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  445,700.00  0.00  0.00  0.00  445,700.00 0.00
- รวม  445,700.00  0.00 0.00 0.00 445,700.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  14. กิจกรรม : คชจ. เดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย) ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา 17 -30 มี.ค. 67 (ว920)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  คชจ. เดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย) ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา 17 -30 มี.ค. 67  (ง 241/ว920 ครั้งที่ 202 ลว. 4  มี.ค. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  17,500.00  0.00  0.00  7,000.00  10,500.00 40.00
- รวม  17,500.00  0.00 0.00 7,000.00 10,500.00 40.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล (20004310031705000004)
  15. กิจกรรม : คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งศูนย์สอบ RT,NT ระหว่างวันที่ 6- 8 พ.ย. 66 (ว5117)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งศูนย์สอบ RT,NT ระหว่างวันที่ 6- 8 พ.ย. 66 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ (ง 241/ว5117 ครั้งที่ 29 ลว. 3  พ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00  0.00 100.00
- รวม  5,500.00  0.00 0.00 5,500.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล (20004310031705000004)
  16. กิจกรรม :โครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเ็จพระกนิษาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระชนมายุ 65 พรรษา  (ว5243)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  :โครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเ็จพระกนิษาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระชนมายุ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 2/2566 (ง 241/ว5243 ครั้งที่ 48 ลว. 14  พ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  63,010.00  0.00  0.00  63,010.00  0.00 100.00
- รวม  63,010.00  0.00 0.00 63,010.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล (20004310031705000004)
  17. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าประชุมการจัดฉบับเครื่องวัดความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระหว่างวันที 1- 4 ธ.ค. กทม (ว5570)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  คชจ.เดินทางเข้าประชุมการจัดฉบับเครื่องวัดความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระหว่างวันที 1- 4 ธ.ค. กทม  (ง 241/ว5570 ครั้งที่ 86 ลว. 13  ธ.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  4,700.00  0.00  0.00  0.00  4,700.00 0.00
- รวม  4,700.00  0.00 0.00 0.00 4,700.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล (20004310031705000004)
  18. กิจกรรม : คชจ.ดำเนินโครงการ RT และ NT  (ว243)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้น ป.1 วันที่ 14 กงพ. 67 (ง 241/ว243 ครั้งที่ 139 ลว. 17  ม.ค. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  13,490.00  0.00  0.00  13,129.67  360.33 97.33
18.2  ค่าใช้จ่ายดำเนินดครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 วันที่ 28 ก.พ. 67 (ง 241/ว243 ครั้งที่ 139 ลว. 17  ม.ค. 2567) งบสำนักงาน  13,230.00  0.00  0.00  11,250.00  1,980.00 85.03
- รวม  26,720.00  0.00 0.00 24,379.67 2,340.33 91.24  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการคุณภาพประจำตำบล (2000431011670500001)
  19. กิจกรรม : คชจ.เข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางดำเนินงาน ร.ร.คุณภาพ 1 อำเภอ 1 ร.ร. (ว5176)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1   คชจ.เข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางดำเนินงาน ร.ร.คุณภาพ 1 อำเภอ 1 ร.ร. วันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 66 ณ ริเวอร์ไซต์ (ง 241/ว5176 ครั้งที่ 39 ลว. 8  พ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  6,500.00  0.00  0.00  6,500.00  0.00 100.00
- รวม  6,500.00  0.00 0.00 6,500.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการคุณภาพประจำตำบล (2000431011670500001)
  20. กิจกรรม : คชจ.ในการบริหารจัดการสอบและการพิมพ์แบบทดสอบ RT ป.1 และ NT ม.3 (ว518)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1   คชจ.ในการบริหารจัดการสอบและการพิมพ์แบบทดสอบ RT ป.1 และ NT ม.3 (ง 241/ว518 ครั้งที่ 167 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบสำนักงาน  17,360.00  0.00  0.00  17,360.00  0.00 100.00
- รวม  17,360.00  0.00 0.00 17,360.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการคุณภาพประจำตำบล (2000431011670500001)
  21. กิจกรรม : คชจ.ในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนจาก ร.ร.เครือข่าย ไปเรียนรวม ร.ร.คุณภาพ (ว729)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  คชจ.ในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนจาก ร.ร.เครือข่าย ไปเรียนรวม ร.ร.คุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/2566 (ง 241/ว729 ครั้งที่ 182 ลว. 16  ก.พ. 2567) กลุ่มนโยบายและแผน  73,500.00  0.00  0.00  0.00  73,500.00 0.00
- รวม  73,500.00  0.00 0.00 0.00 73,500.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20004310062705000007)
  22. กิจกรรม : คชจ.เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน (ว5610)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  คชจ.เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน (โครงการโรงเรียนสุจริต) 6 - 7 ธ.ค. 66 กทม (ง 241/ว5610 ครั้งที่ 96 ลว. 15  ธ.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  6,500.00  0.00  0.00  0.00  6,500.00 0.00
- รวม  6,500.00  0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20004310062705000007)
  23. กิจกรรม : คชจ. เดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาแพลตฟอร์มคลังนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 6 - 9 ก.พ. 67  (ว719)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
23.1  คชจ. เดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาแพลตฟอร์มคลังนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 6 - 9 ก.พ. 67 (ว719) (ง 241/ว719 ครั้งที่ 179 ลว. 15  ก.พ. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  1,600.00  0.00  0.00  1,600.00  0.00 100.00
- รวม  1,600.00  0.00 0.00 1,600.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบแปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (6711500)
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (20004060036705000002)
  24. กิจกรรม : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2567 (ว80)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
24.1   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567 (ง 241/ว80 ครั้งที่ 121 ลว. 8  ม.ค. 2567) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  232,000.00  0.00  0.00  186,465.00  45,535.00 80.37
- รวม  232,000.00  0.00 0.00 186,465.00 45,535.00 80.37  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  22,059,812.00  0.00 0.00 16,425,962.86 5,633,849.14 74.46  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved