รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  1. กิจกรรม : ครูขั้นวิกฤต (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต ต.ค. 66 - ม.ค. 67 จำนวน 28 อัตรา  (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,764,000.00  0.00  0.00  693,000.00  1,071,000.00 39.29
- รวม  1,764,000.00  0.00 0.00 693,000.00 1,071,000.00 39.29  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  2. กิจกรรม : บุคลากรใน สพท. (งบ สพฐ.) (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้าง บุคลากร ปฏิบัติงาน สพท. (งบ สพฐ.) เดือน ต.ค.66 - ม.ค. 67 จำนวน 4 อัตรา (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  151,200.00  0.00  0.00  54,348.00  96,852.00 35.94
- รวม  151,200.00  0.00 0.00 54,348.00 96,852.00 35.94  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  3. กิจกรรม : ครูพักนอน (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน เดือน ต.ค. 66 - ม.ค. 67 จำนวน 4 อัตรา (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  149,400.00  0.00  0.00  53,865.00  95,535.00 36.05
- รวม  149,400.00  0.00 0.00 53,865.00 95,535.00 36.05  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  4. กิจกรรม : ธุรการ ร.ร. 15,000 (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าจ้างธุรการ ร.ร. 15,000 เดือน ต.ค. 66 -มค. 67 จำนวน 44 อัตรา (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,760,000.00  0.00  0.00  1,305,000.00  1,455,000.00 47.28
- รวม  2,760,000.00  0.00 0.00 1,305,000.00 1,455,000.00 47.28  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  5. กิจกรรม : ธุรการจ้างเหมา 9000 (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าจ้างธุรการจ้างเหมา 9000 เดือน ต.ค. 66 - ม.ค. 67 จำนวน 57 อัตรา (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,052,000.00  0.00  0.00  63,000.00  1,989,000.00 3.07
- รวม  2,052,000.00  0.00 0.00 63,000.00 1,989,000.00 3.07  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  6. กิจกรรม : นักการภารโรง (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าจ้างนักการภารโรง เดือน ต.ค.66 - มค.67 จำนวน 22 อัตรา (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  824,400.00  0.00  0.00  270,696.77  553,703.23 32.84
- รวม  824,400.00  0.00 0.00 270,696.77 553,703.23 32.84  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  7. กิจกรรม : พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ว4977)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 (6 เดือน ต.ค.66 - เม.ย. 67) (ง 241/ว4977 ครั้งที่ 9 ลว. 25  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  3,240,882.00  0.00  0.00  460,800.00  2,780,082.00 14.22
- รวม  3,240,882.00  0.00 0.00 460,800.00 2,780,082.00 14.22  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  8. กิจกรรม : ครูผู้ทรางคุณค่า (ว5108)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า จำนวน 2 อัตรา (1 พ.ย.66 - 31 มี.ค. 67) (ง 241/ว5108 ครั้งที่ 26 ลว. 2  พ.ย. 2566) กลุ่มบริหารบุคคล  170,000.00  0.00  0.00  0.00  170,000.00 0.00
- รวม  170,000.00  0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  9. กิจกรรม : ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ว3051)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 (ต.ค. 66- พ.ค. 67 ) จำนวน 11 อัตรา (ง 241/ว5152 ครั้งที่ 37 ลว. 7  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  1,388,640.00  0.00  0.00  346,500.00  1,042,140.00 24.95
- รวม  1,388,640.00  0.00 0.00 346,500.00 1,042,140.00 24.95  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล (20004310031705000004)
  10. กิจกรรม : คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งศูนย์สอบ RT,NT ระหว่างวันที่ 6- 8 พ.ย. 66 (ว5117)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งศูนย์สอบ RT,NT ระหว่างวันที่ 6- 8 พ.ย. 66 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ (ง 241/ว5117 ครั้งที่ 29 ลว. 3  พ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00  0.00 100.00
- รวม  5,500.00  0.00 0.00 5,500.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล (20004310031705000004)
  11. กิจกรรม :โครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเ็จพระกนิษาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระชนมายุ 65 พรรษา  (ว5243)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  :โครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเ็จพระกนิษาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระชนมายุ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 2/2566 (ง 241/ว5243 ครั้งที่ 48 ลว. 14  พ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  63,010.00  0.00  0.00  0.00  63,010.00 0.00
- รวม  63,010.00  0.00 0.00 0.00 63,010.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการคุณภาพประจำตำบล (2000431011670500001)
  12. กิจกรรม : คชจ.เข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางดำเนินงาน ร.ร.คุณภาพ 1 อำเภอ 1 ร.ร. (ว5176)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1   คชจ.เข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางดำเนินงาน ร.ร.คุณภาพ 1 อำเภอ 1 ร.ร. วันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 66 ณ ริเวอร์ไซต์ (ง 241/ว5176 ครั้งที่ 39 ลว. 8  พ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  6,500.00  0.00  0.00  0.00  6,500.00 0.00
- รวม  6,500.00  0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  12,575,532.00  0.00 0.00 3,252,709.77 9,322,822.23 25.87  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved