รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนจาก ร.ร.เครือข่าย ไปเรียนรวม ร.ร.คุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/2566  งบประมาณ 73,500.00 บาท เบิกจ่าย 67,500.00 บาท คงเหลือ 6,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมา รร บ้านปางไม้แดง(ช้างใน) 36,000.00 18  เม.ย. 2567
2 ค่าจ้างเหมา รร วัดช่อแล (ภูดิน) 31,500.00 18  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved