รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้น ป.1 วันที่ 14 กงพ. 67  งบประมาณ 13,490.00 บาท เบิกจ่าย 13,129.67 บาท คงเหลือ 360.33 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ยืมเงิน คชจดำเนินงานโครงการประเมิน RT ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 66 9,360.00 13  ก.พ. 2567
2 เบิกเกินส่งคืน -360.00 4  มี.ค. 2567
3 จ้างถ่ายเอกสารประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2566 บ.ส.อินฟอร์เมชั่น 4,129.67 1  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved