รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าบริหารจัดการรถ ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 คัน ๆ 100,000 บาท ร่มหลวง,วัดบ้านเหล่า,ป่าลาน  งบประมาณ 300,000.00 บาท เบิกจ่าย 179,507.80 บาท คงเหลือ 120,492.20 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซ่อมแซมพาหนะ รร บ้านป่าลาน 30,000.00 8  มี.ค. 2567
2 ค่าน้ำมันพาหนะ รร บ้านป่าลาน 17,500.00 3  เม.ย. 2567
3 ค่าซ่อมแซมพาหนะ รร วัดบ้านเหล่า 30,000.00 25  เม.ย. 2567
4 ค่าซ่อมแซมพาหนะ รร บ้านร่มหลวง 53,007.80 30  พ.ค. 2567
5 ค่าน้ำมันพาหนะ รร บ้านป่าลาน 9,000.00 30  พ.ค. 2567
6 ค่าน้ำมันพาหนะ รร บ้านร่มหลวง 20,000.00 30  พ.ค. 2567
7 ค่าน้ำมันพาหนะ รร วัดบ้านเหล่า 20,000.00 30  พ.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved