รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  กิจกรรมวิเคราะห์ความสอดคล้องและทบทวนกลยุทธ์  5,760.00  5,760.00  0.00 100.00
.2  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒฯ (8 พ.ย. 66)  8,000.00  7,500.00  500.00 93.75
.3  จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่  333,200.00  332,630.00  570.00 99.83
.4  คัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ  30,370.00  23,845.00  6,525.00 78.51
.5  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  8,000.00  7,050.00  950.00 88.13
.6  กิจกรรมออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สร้างความปลอดภัยฯ ระดับอำเภอ  5,000.00  4,000.00  1,000.00 80.00
.7  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก  11,250.00  11,250.00  0.00 100.00
.8  กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ปี 2566  8,250.00  8,250.00  0.00 100.00
.9  กิจกรรมประชุมทีมบริหารองค์กร เดือน พ.ย. 66  560.00  560.00  0.00 100.00
.10  กิจกรรมประชุมทีมบริหารองค์กร เดือน ธ.ค. 66  560.00  560.00  0.00 100.00
.11  กิจกรรมประชุมทีมบริหารองค์กร เดือน ม.ค. 67  560.00  560.00  0.00 100.00
.12  กิจกรรมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและทีมบริหารองค์กร 30 ต.ค. 66  5,250.00  5,250.00  0.00 100.00
.13  กิจกรรมออกตรวจสอบและให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุในสถานศึกษา  3,720.00  3,720.00  0.00 100.00
.14  กิจกรรมประชุมชี้แจงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ. ผอ.รร. ระยะ 1 ปี  9,300.00  9,300.00  0.00 100.00
.15  กิจกรรมนิเทศติดตาม  130,000.00  68,577.92  61,422.08 52.75
.16  กิจกรรมประชุมสัมนาคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  2,250.00  2,250.00  0.00 100.00
.17  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  12,250.00  10,800.00  1,450.00 88.16
.18  กิจกรรมประชุมทีมบริหารองค์กร เดือน มี.ค. 67  560.00  560.00  0.00 100.00
.19  กิจกรรม 2.2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ 3.6 การประเมิน การคัดเลือก การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 38 ค (2) มีตำแหน่งที่สูงขึ้น  2,525.00  2,525.00  0.00 100.00
.20  กิจกรรม 4.3 5.1 5.2  1,050.00  0.00  1,050.00 0.00
.21  กิจกรรม 5.3  2,250.00  1,950.00  300.00 86.67
.22  กิจกรรม 3.4 (2)  11,850.00  11,550.00  300.00 97.47
.23  กิจกรรม 2.3 4.1 (2) (3) 5.1 (1) (2)  16,730.00  16,330.00  400.00 97.61
.24  กิจกรรม 1.1 (1) 2.1 (2) (3) (4) 3.1  14,510.00  14,510.00  0.00 100.00
.25  กิจกรรม 1.1 (2) 3.3 4.2 (2) (3) (4) 5.2 (1) (2)  16,200.00  16,000.00  200.00 98.77
.26  กิจกรรมจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  2,500.00  2,500.00  0.00 100.00
.27  กิจกรรม 4.1 (1) 4.3 5.1 (2)  2,155.00  2,155.00  0.00 100.00
.28  กิจกรรมที่ 1 และ 2  1,500.00  1,500.00  0.00 100.00
.29  กิจกรรม 3.1 (2) จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ผอ.รร. ครู รก.ผอ.รร.  11,680.00  10,800.00  880.00 92.47
.30  กิจกรรมที่ 3 วัดผลและประเมินผล  4,500.00  4,500.00  0.00 100.00
.31  กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (ไตรมาสที่ 2)  5,250.00  5,250.00  0.00 100.00
.32  กิจกรรมที่ 1 และ 2 ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  3,600.00  3,600.00  0.00 100.00
.33  กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการ  17,250.00  17,250.00  0.00 100.00
.34  กิจกรรมที่ 1-5  37,930.00  32,750.00  5,180.00 86.34
.35  กิจกรรม 3.4  4,500.00  4,500.00  0.00 100.00
.36  กิจกรรมติดตามตรวจสอบและให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินฯ (17 ม.ค. - 23 ก.พ. 2567)  3,500.00  3,500.00  0.00 100.00
.37  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 1  1,050.00  840.00  210.00 80.00
.38  กิจกรรมที่ 7 ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์จัดทำเอกสารผลการทดสอบระดับชาติ  9,750.00  9,750.00  0.00 100.00
.39  กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูฯ  25,200.00  25,200.00  0.00 100.00
.40  กิจกรรมประชุมทีมบริหารองค์กร เดือน เม.ย. 67  560.00  0.00  560.00 0.00
.41  กิจกรรม 3.5 (3) ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สพท.  5,100.00  5,100.00  0.00 100.00
.42  กิจกรรม 3.5 ประเมินสัมฤทธิผล 1) ผอ.รร. (1) ประชุม (2) ประเมิน และ 2) รอง ผอ.รร.  24,540.00  10,090.00  14,450.00 41.12
.43  กิจกรรม 4.2 (1), 4.2 (2), 4.3, 5.1 และ 5.2  3,720.00  3,720.00  0.00 100.00
.44  กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  960.00  960.00  0.00 100.00
.45  กิจกรรมพัฒนาระบบรายงานข้อมูลตามความต้องการของเขตพื้นที่  4,500.00  4,500.00  0.00 100.00
.46  กิจกรรมที่ 3 ประชุมทีมบริหารองค์กรและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด PMQA KRS  525.00  525.00  0.00 100.00
.47  กิจกรรมที่ 3 อบรมองค์ประกอบที่ 5 และ 4 สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน  1,650.00  1,650.00  0.00 100.00
.48  กิจกรรมตรวจสอบและให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินฯ (5-21 มี.ค. 67)  1,400.00  1,400.00  0.00 100.00
.49  กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา (2-14 พ.ค. 67)  2,485.00  2,485.00  0.00 100.00
.50  กิจกรรมที่ 1 YC เพื่อนที่ปรึกษา  45,450.00  45,450.00  0.00 100.00
.51  กิจกรรมที่ 2 และ 3  14,750.00  14,750.00  0.00 100.00
.52  กิจกรรม 2.2 ประชุมกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  525.00  525.00  0.00 100.00
.53  กิจกรรม 3.2 ข้อ 1  4,800.00  4,800.00  0.00 100.00
.54  กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูปฐมวัย ถอดบทเรียน  3,700.00  3,700.00  0.00 100.00
.55  กิจกรรมเดือน พ.ค. 67 (5.2 5.1 (3) 5.1 (2) 4.2 (1) 4.2 (2) 4.2 (3) 4.2 (4))  9,690.00  9,690.00  0.00 100.00
.56  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา  7,500.00  7,500.00  0.00 100.00
.57  กิจกรรมที่ 3 จัดประชุม ก.ต.ป.น.  12,250.00  0.00  12,250.00 0.00
.58  กิจกรรมตรวจสอบและให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินฯ (6-20 มิ.ย. 67)  2,160.00  0.00  2,160.00 0.00
.59  กิจกรรมที่ 2 ค้นหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาฯ  8,700.00  0.00  8,700.00 0.00
.60  กิจกรรมที่ 2 ค้นหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  3,750.00  0.00  3,750.00 0.00
.61  กิจกรรมคัดเลือก Best Practice  5,600.00  0.00  5,600.00 0.00
.62  กิจกรรมประชุมทีมบริหารองค์กร (20 มิ.ย. 67)  560.00  560.00  0.00 100.00
.63  กิจกรรมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)  28,800.00  0.00  28,800.00 0.00
.64  กิจกรรมประชุมสรุปสะท้อนผลและจัดทำรายงาน  4,500.00  0.00  4,500.00 0.00
.65  กิจกรรมคัดเลือก พสน.ต้นแบบ  1,800.00  0.00  1,800.00 0.00
.66  กิจกรรมที่ 5 แสดงผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา  95,000.00  0.00  95,000.00 0.00
.67  กิจกรรมลงทะเบียนแก้ไขหนี้สิน รอบที่ 4 และ 5  6,990.00  0.00  6,990.00 0.00
.68  กิจกรรมที่ 3 และ 4  18,250.00  0.00  18,250.00 0.00
.69  กิจกรรมที่ 4 แก้ปัญหาภาวะถอดถอยทางการเรียนรู้  9,000.00  0.00  9,000.00 0.00
.70  กิจกรรมอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  14,815.00  14,815.00  0.00 100.00
.71  กิจกรรมคัดเลือกโครงงานนักเรียนและติดตาม ประเมินผลฯ  1,550.00  0.00  1,550.00 0.00
.72  กิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  1,550.00  0.00  1,550.00 0.00
.73  กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์  7,500.00  0.00  7,500.00 0.00
.74  กิจกรรมขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา รูปแบบออนไลน์  1,500.00  0.00  1,500.00 0.00
.75  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รูปแบบออนไลน์  1,500.00  0.00  1,500.00 0.00
.76  กิจกรรมที่ 2 และ 3  10,500.00  4,165.00  6,335.00 39.67
.77  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูปฐมวัย  3,600.00  0.00  3,600.00 0.00
.78  กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกครูต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก  350.00  0.00  350.00 0.00
.79   กิจกรรมที่ 4 จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  700.00  700.00  0.00 100.00
.80  กิจกรรมที่ 8 คัดเลือก Best Practice  350.00  0.00  350.00 0.00
.81  กิจกรรมที่ 9 คัดเลือกผลงานการสร้างสื่อ  280.00  0.00  280.00 0.00
.82  ่กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ  15,000.00  0.00  15,000.00 0.00
.83  กิจกรรมตรวจสอบและให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินฯ (21-30 พ.ค. 67)  1,080.00  1,080.00  0.00 100.00
.84  กิจกรรมที่ 2 จัดทำคู่มือการให้บริการช่วยเหลือการศึกษาแบบเรียนรวม  700.00  700.00  0.00 100.00
.85  กิจกรรม 4.2 ข้อ 3)  3,300.00  3,300.00  0.00 100.00
.86  กิจกรรมประชุม PMQA KRS  1,050.00  0.00  1,050.00 0.00
.87  กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  2,400.00  0.00  2,400.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  1,167,260.00 831,547.92 335,712.08 71.24

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved