รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (รอรหัส)
  1. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ง 241/ว414 ครั้งที่ 218 ลว. 1  ก.พ. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  12,500.00  0.00  0.00  12,500.00  0.00 100.00
1.2  เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคเรียน 1/2564 (ง 241/ว3426 ครั้งที่ 700 ลว. 26  ส.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  12,500.00  0.00  0.00  12,500.00  0.00 100.00
1.3  เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2564 (ง 241/ว3870 ครั้งที่ 822 ลว. 14  ก.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  12,500.00  0.00  0.00  0.00  12,500.00 0.00
- รวม  37,500.00  0.00 0.00 25,000.00 12,500.00 66.67  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (รอรหัส)
  2. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวกรรมการศึกษา (ง 241/ว2829 ครั้งที่ 606 ลว. 19  ก.ค. 2564) บ้านหนองปลามัน  63,110.00  0.00  0.00  63,110.00  0.00 100.00
2.2  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวกรรมการศึกษา (ง 241/ว2829 ครั้งที่ 606 ลว. 19  ก.ค. 2564) วัดแม่แก้ดน้อย  66,460.00  0.00  0.00  66,460.00  0.00 100.00
2.3  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวกรรมการศึกษา (ง 241/ว2829 ครั้งที่ 606 ลว. 19  ก.ค. 2564) บ้านเมืองกื้ด  63,110.00  0.00  0.00  63,110.00  0.00 100.00
2.4  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/ว2829 ครั้งที่ 606 ลว. 19  ก.ค. 2564) บ้านหนองไคร้  56,470.00  0.00  0.00  56,470.00  0.00 100.00
2.5  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/ว2829 ครั้งที่ 606 ลว. 19  ก.ค. 2564) พร้าวบูรพา  66,460.00  0.00  0.00  66,460.00  0.00 100.00
2.6  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/ว2829 ครั้งที่ 606 ลว. 19  ก.ค. 2564) ชุมชนวัดช่อแล  63,110.00  0.00  0.00  63,110.00  0.00 100.00
2.7  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/ว2829 ครั้งที่ 606 ลว. 19  ก.ค. 2564) บ้านพระนอน  63,110.00  0.00  0.00  63,110.00  0.00 100.00
2.8  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/ว2829 ครั้งที่ 606 ลว. 19  ก.ค. 2564) วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ  66,460.00  0.00  0.00  66,460.00  0.00 100.00
2.9  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/ว2829 ครั้งที่ 606 ลว. 19  ก.ค. 2564) บ้านสะลวงนอก  66,460.00  0.00  0.00  66,460.00  0.00 100.00
2.10  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/ว2829 ครั้งที่ 606 ลว. 19  ก.ค. 2564) บ้านบ่อแก้ว  63,110.00  0.00  0.00  63,110.00  0.00 100.00
2.11  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/ว2829 ครั้งที่ 606 ลว. 19  ก.ค. 2564) บ้านต้นรุง  69,800.00  0.00  0.00  69,800.00  0.00 100.00
2.12  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/ว2829 ครั้งที่ 606 ลว. 19  ก.ค. 2564) บ้านป่าตุ้ม  66,460.00  0.00  0.00  66,460.00  0.00 100.00
2.13  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/ว2829 ครั้งที่ 606 ลว. 19  ก.ค. 2564) บ้านนาบุญโหล่งขอด  59,770.00  0.00  0.00  59,770.00  0.00 100.00
2.14  เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ง 241/ว2829 ครั้งที่ 606 ลว. 19  ก.ค. 2564) บ้านแม่โจ้  56,470.00  0.00  0.00  56,470.00  0.00 100.00
- รวม  890,360.00  0.00 0.00 890,360.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (รอรหัส)
  โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ (รอรหัส)
  3. กิจกรรม : หลักพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบากภาคเรียน2/2563(เพิ่มเติม) (ง 241/ว449 ครั้งที่ 1 ลว. 11  ก.พ. 2564) งบโรงเรียน  2,330,400.00  0.00  0.00  2,330,400.00  0.00 100.00
3.2  ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด - ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2564 (ง 241/ว3552 ครั้งที่ 773 ลว. 2  ก.ย. 2564) งบโรงเรียน  2,330,400.00  0.00  0.00  2,330,400.00  0.00 100.00
- รวม  4,660,800.00  0.00 0.00 4,660,800.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (รอรหัส)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000400458)
  4. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.เรียนฟรี 15 ปี (ค่าจัดการเรียนการสอน) 2.63 70%  (ง 241/ว4886 ลว.12 พย.63 ครั้งที่ 44 ลว. 12  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  19,162,951.00  0.00  0.00  19,162,951.00  0.00 100.00
4.2  คชจ.เรียนฟรี 15 ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 2.63 70%  (ง 241/ว4886 ลว.12 พย.63 ครั้งที่ 44 ลว. 12  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  3,065,183.00  0.00  0.00  3,065,183.00  0.00 100.00
4.3  คชจ.เรียนฟรี 15 ปี (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 2.63 70%  (ง 241/ว4886 ลว.12 พย.63 ครั้งที่ 44 ลว. 12  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  4,281,113.00  0.00  0.00  4,281,113.00  0.00 100.00
4.4  ค่าจัดการเรียนการสอน กศ.โดยครอบครัว 2.63 (ง 241/ว5499 ลว.17 ธค.63 ครั้งที่ 130 ลว. 14  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  195,453.00  0.00  0.00  191,687.00  3,766.00 98.07
4.5  ค่าอุปกรณ์ฯ กศ.โดยครอบครัว 2.63 (ง 241/ว5499 ลว.17 ธค.63 ครั้งที่ 130 ลว. 14  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  8,895.00  0.00  0.00  8,605.00  290.00 96.74
4.6  ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ กศ.โดยครอบครัว 2.63 (ง 241/ว5499 ลว.17 ธค.63 ครั้งที่ 130 ลว. 14  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  13,140.00  0.00  0.00  12,875.00  265.00 97.98
4.7  คชจ.ในการจัดการศึกษา ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ง 241/รอ ครั้งที่ 1 ลว. 11  ม.ค. 2564) งบโรงเรียน  2,700,000.00  0.00  0.00  2,684,000.00  16,000.00 99.41
4.8  คชจ.เรียนฟรี 15ปี(ค่าจัดการเรียนการสอน)30% 2.63 (ง 241/ว255 ครั้งที่ 196 ลว. 13  ม.ค. 2564) งบโรงเรียน  6,651,000.00  0.00  0.00  6,651,000.00  0.00 100.00
4.9  คชจ.เรียนฟรี 15ปี(ค่าอุปกรณ์การเรียน)30%2.63 (ง 241/ว255 ครั้งที่ 196 ลว. 14  ม.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,180,240.00  0.00  0.00  1,180,240.00  0.00 100.00
4.10  คชจ.เรียนฟรี 15ปี(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)30% 2.63 (ง 241/ว255 ครั้งที่ 196 ลว. 13  ม.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,697,510.00  0.00  0.00  1,697,510.00  0.00 100.00
4.11  ค่าอุปกรณ์ฯ กศ.โดยครอบครัว 2.63 เพิ่มเติม (ง 241/ว466 ครั้งที่ 231 ลว. 4  ก.พ. 2564) งบโรงเรียน  100.00  0.00  0.00  0.00  100.00 0.00
4.12  ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ กศ.โดยครอบครัว 2.63 เพิ่มเติม (ง 241/ว466 ครั้งที่ 231 ลว. 4  ก.พ. 2564) งบโรงเรียน  215.00  0.00  0.00  0.00  215.00 0.00
4.13  ค่าจัดการเรียนการสอน กศ.โดยครอบครัว 2.63 เพิ่มเติม (ง 241/ว466 ครั้งที่ 231 ลว. 4  ก.พ. 2564) งบโรงเรียน  3,596.00  0.00  0.00  0.00  3,596.00 0.00
4.14  คชจ.เรียนฟรี15ปี(ค่าจัดการเรียนการสอน)ภาคเรียนที่ี1/2564 70% (ง 241/ว687 ครั้งที่ 1 ลว. 4  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  9,775,400.00  0.00  0.00  9,775,400.00  0.00 100.00
4.15  คชจ.เรียนฟรี 15ปี(ค่าหนังสือเรียน)ภาคเรียนที่1/2564 70% (ง 241/ว687 ครั้งที่ 1 ลว. 4  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  11,871,852.00  0.00  0.00  11,871,852.00  0.00 100.00
4.16  คชจ.เรียนฟรี 15ปี(ค่าอุปกรณ์การเรียน)ภาคเรียนที่1/2564 70% (ง 241/ว687 ครั้งที่ 1 ลว. 4  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  3,212,735.00  0.00  0.00  3,212,735.00  0.00 100.00
4.17  คชจ.เรียนฟรี 15ปี(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)ภาคเรียนที่1/2564 70% (ง 241/ว687 ครั้งที่ 1 ลว. 4  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  6,352,200.00  0.00  0.00  6,352,200.00  0.00 100.00
4.18  คชจ.เรียนฟรี 15ปี(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ภาคเรียนที่1/2564 70% (ง 241/ว687 ครั้งที่ 1 ลว. 4  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  4,641,965.00  0.00  0.00  4,641,965.00  0.00 100.00
4.19  ค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ง 241/ว592 ครั้งที่ 274 ลว. 24  ก.พ. 2564) งบโรงเรียน  5,833,000.00  0.00  0.00  5,833,000.00  0.00 100.00
4.20  ึ้่ค่าจัดการเรียนการสอน กศ.โดยครอบครัว ภาคเรียนที่ 1/2564 (ง 241/ว2906 ครั้งที่ 625 ลว. 27  ก.ค. 2564) งบโรงเรียน  270,607.00  0.00  0.00  270,607.00  0.00 100.00
4.21  คชจ.เรียนฟรี 15 ปี (ค่าหนังสือเรียน) ภาคเรียนที่ 1/64 30% (ง 241/ว3148 ครั้งที่ 665 ลว. 10  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  4,289,015.00  0.00  0.00  4,289,015.00  0.00 100.00
4.22  คชจ.เรียนฟรี 15 ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ภาคเรียนที่ 1/64 30%  (ง 241/ว3148 ครั้งที่ 665 ลว. 10  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,170,450.00  0.00  0.00  1,170,450.00  0.00 100.00
4.23  คชจ.เรียนฟรี 15 ปี (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ภาคเรียนที่ 1/64 30% (ง 241/ว3148 ครั้งที่ 665 ลว. 10  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  2,313,920.00  0.00  0.00  2,313,920.00  0.00 100.00
4.24  คชจ.เรียนฟรี 15 ปี (ค่ากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ) ภาคเรียน 1/64 30% (ง 241/ว3148 ครั้งที่ 665 ลว. 10  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,664,595.00  0.00  0.00  1,664,595.00  0.00 100.00
4.25  คชจ.เรียนฟรี 15 ปี (ค่าจัดการเรียนการสอน) ภาคเรียนที่ 1/2564 30% (ง 241/ว3148 ครั้งที่ 665 ลว. 10  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  7,103,634.00  0.00  0.00  7,103,634.00  0.00 100.00
4.26  ค่าจ้างธุรการ 9000 และ นักการภารโรง เดือน กันยายน (ง 241/ว3539 ครั้งที่ 757 ลว. 2  ก.ย. 2564) งบโรงเรียน  874,350.00  0.00  0.00  212,175.00  662,175.00 24.27
4.27  ค่าอาหารพักนอน ช่วงวันหยุด ก่อนหลัง เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 2564 (ง 241/ว3444 ครั้งที่ 737 ลว. 30  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  2,828,000.00  0.00  0.00  2,828,000.00  0.00 100.00
4.28  ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ง 241/ว3427 ครั้งที่ 733 ลว. 26  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  5,978,500.00  0.00  0.00  5,978,500.00  0.00 100.00
- รวม  107,139,619.00  0.00 0.00 106,453,212.00 686,407.00 99.36  -
  แผนงาน : โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ทุกสาขาอาชี ได้รับผลกระทจากการแพร่ระดาดของโรคโควิค 19 (pxxxx)
  ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (20004E2701500001)
  5. กิจกรรม : รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ด้านการศึกษาของประชาชน งบ 2,000 บาท (ง 241/ว3499 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ก.ย. 2564) งบโรงเรียน  47,286,000.00  0.00  0.00  47,286,000.00  0.00 100.00
- รวม  47,286,000.00  0.00 0.00 47,286,000.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  160,014,279.00  0.00 0.00 159,315,372.00 698,907.00 99.56  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved