รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (6441410)
  ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ สพฐ. (20004E2701500001)
  1. กิจกรรม :เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (PXXXX)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา (เงิน 2000 ) ครั้งที่ 2 (ง 241/ว4554 ครั้งที่ 2 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  118,000.00  0.00  0.00  118,000.00  0.00 100.00
- รวม  118,000.00  0.00 0.00 118,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (6441410)
  ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ สพฐ. (20004E2701500001)
  2. กิจกรรม : เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา (จัดการศึกษาโดยครอบครัว) (PXXXX)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา (เงิน 2000 ) จัดการศึกษาโดยครอบครัว (ง 241/ว5423 ครั้งที่ 5 ลว. 23  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  114,000.00  0.00  0.00  114,000.00  0.00 100.00
- รวม  114,000.00  0.00 0.00 114,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6511410)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2000443022500078)
  3. กิจกรรม : ค่าอุปกรณ์การเรียน (Q2689)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 (70%) (ง 241/ว4763 ครั้งที่ 29 ลว. 8  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  3,136,845.00  0.00  0.00  3,136,845.00  0.00 100.00
- รวม  3,136,845.00  0.00 0.00 3,136,845.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6511410)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2000443022500078)
  4. กิจกรรม : ค่าอุปกรณ์การเรียน (โดยครอบครัว ) (Q2689)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าอุปกรณ์การเรียน (การจัดการศึกษาโดยครอบครัว) (ง 241/ว5148 ครั้งที่ 82 ลว. 3  ธ.ค. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  9,075.00  0.00  0.00  9,075.00  0.00 100.00
- รวม  9,075.00  0.00 0.00 9,075.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6511410)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2000443022500232)
  5. กิจกรรม : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Q2689)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 (70%) (ง 241/ว4763 ครั้งที่ 29 ลว. 8  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  4,525,420.00  0.00  0.00  4,525,420.00  0.00 100.00
- รวม  4,525,420.00  0.00 0.00 4,525,420.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6511410)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2000443022500232)
  6. กิจกรรม : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (โดยครอบครัว) (Q2689)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (โดยครอบครัว)  (ง 241/ว5148 ครั้งที่ 82 ลว. 3  ธ.ค. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  13,180.00  0.00  0.00  13,180.00  0.00 100.00
- รวม  13,180.00  0.00 0.00 13,180.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6511410)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (20004430222500309)
  7. กิจกรรม : ค่าจัดการเรียนการสอน (Q2689)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/ว4763 ครั้งที่ 29 ลว. 8  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  19,118,749.00  0.00  0.00  19,118,749.00  0.00 100.00
- รวม  19,118,749.00  0.00 0.00 19,118,749.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (6511410)
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (20004430222500309)
  8. กิจกรรม : ค่าจัดการเรียนการสอน (โดยครอบครัว) (Q2689)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (โดยครอบครัว) (ง 241/ว5148 ครั้งที่ 82 ลว. 3  ธ.ค. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  197,677.00  0.00  0.00  197,677.00  0.00 100.00
8.2  ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ง 241/ว5435 ครั้งที่ 117 ลว. 24  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  2,848,000.00  0.00  0.00  2,848,000.00  0.00 100.00
- รวม  3,045,677.00  0.00 0.00 3,045,677.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6511410)
  ผู้จบการศึกษามัธยมตอนปลาย (2000436003500002)
  9. กิจกรรม : ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (Q2674)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ง 241/ว5132 ครั้งที่ 75 ลว. 2  ธ.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  25,000.00  0.00  0.00  25,000.00  0.00 100.00
- รวม  25,000.00  0.00 0.00 25,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6511410)
  ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ((รอรหัส))
  10. กิจกรรม : เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนานวกรรมการศึกษา (Q2646)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  เงินอุดหนุนเพื่ิอพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านต้นรุง (ง 241/ว169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) บ้านต้นรุง  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
10.2  เงินอุดหนุนเพื่ิอพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านสะลวงนอก (ง 241/ว169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) บ้านสะลวงนอก  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
10.3  เงินอุดหนุนเพื่ิอพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.พร้าวบูรพา (ง 241/ว169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) พร้าวบูรพา  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
10.4  เงินอุดหนุนเพื่ิอพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านป่าตุ้ม (ง 241/ว169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) บ้านป่าตุ้ม  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
10.5  เงินอุดหนุนเพื่ิอพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ (ง 241/ว169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
10.6  เงินอุดหนุนเพื่ิอพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านเมืองกื้ด (ง 241/ว169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) บ้านเมืองกื้ด  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
10.7  เงินอุดหนุนเพื่ิอพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านหนองปลามัน (ง 241/ว169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) บ้านหนองปลามัน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
10.8  เงินอุดหนุนเพื่ิอพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านพระนอน (ง 241/ว169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) บ้านพระนอน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
10.9  เงินอุดหนุนเพื่ิอพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.ชุมชนช่อแล (ง 241/ว169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) ชุมชนวัดช่อแล  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
10.10  เงินอุดหนุนเพื่ิอพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านนาบุญโหล่งขอด (ง 241/ว169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) บ้านนาบุญโหล่งขอด  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
10.11  เงินอุดหนุนเพื่ิอพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านบ่อแก้ว (ง 241/ว169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) บ้านบ่อแก้ว  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
10.12  เงินอุดหนุนเพื่ิอพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.วัดแม่แก้ดน้อย (ง 241/ว169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) วัดแม่แก้ดน้อย  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
10.13  เงินอุดหนุนเพื่ิอพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านหนองไคร้ (ง 241/ว169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) บ้านหนองไคร้  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
10.14  เงินอุดหนุนเพื่ิอพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ร.ร.บ้านแม่โจ้ (ง 241/ว169 ครั้งที่ 149 ลว. 14  ม.ค. 2565) บ้านแม่โจ้  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  1,400,000.00  0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  31,505,946.00  0.00 0.00 31,505,946.00 0.00 100.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved