รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  1. กิจกรรม : ครูขั้นวิกฤต (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต ต.ค. 66 - ม.ค. 67 จำนวน 28 อัตรา  (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,764,000.00  0.00  0.00  1,706,806.41  57,193.59 96.76
1.2  ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต ก.พ. - พ.ค. 67 จำนวน 28 อัตรา  (ง 241/ว507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบโรงเรียน  1,705,300.00  0.00  0.00  1,625,250.00  80,050.00 95.31
1.3  ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต มิ.ย. - ส.ค. 67 จำนวน 28 อัตรา (ง 241/ว1830 ครั้งที่ 9 ลว. 9  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  1,309,500.00  0.00  0.00  531,846.45  777,653.55 40.61
- รวม  4,778,800.00  0.00 0.00 3,863,902.86 914,897.14 80.86  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  2. กิจกรรม : บุคลากรใน สพท. (งบ สพฐ.) (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้าง บุคลากร ปฏิบัติงาน สพท. (งบ สพฐ.) เดือน ต.ค.66 - ม.ค. 67 จำนวน 4 อัตรา (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  151,200.00  0.00  0.00  146,148.00  5,052.00 96.66
2.2  ค่าจ้าง บุคลากร ปฏิบัติงาน สพท. (งบ สพฐ.) เดือน ก.พ. - พ.ค. 2567 จำนวน 4 อัตรา (ง 241/ว507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบโรงเรียน  142,600.00  0.00  0.00  129,600.00  13,000.00 90.88
2.3  ค่าจ้าง บุคลากร ปฏิบัติงาน สพท. (งบ สพฐ.) เดือน มิ.ย. - ส.ค. 2567จำนวน 4 อัตรา ( (ง 241/ว1830 ครั้งที่ 9 ลว. 9  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  110,700.00  0.00  0.00  54,900.00  55,800.00 49.59
- รวม  404,500.00  0.00 0.00 330,648.00 73,852.00 81.74  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  3. กิจกรรม : ครูพักนอน (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน เดือน ต.ค. 66 - ม.ค. 67 จำนวน 4 อัตรา (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  149,400.00  0.00  0.00  145,665.00  3,735.00 97.50
3.2  ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน เดือน ก.พ. - พ.ค. 2567 จำนวน 4 อัตรา  (ง 241/ว507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบโรงเรียน  143,900.00  0.00  0.00  129,600.00  14,300.00 90.06
3.3  ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน เดือน มิ.ย. - ส.ค. 2567 จำนวน 4 อัตรา  (ง 241/ว1830 ครั้งที่ 9 ลว. 9  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  110,700.00  0.00  0.00  45,900.00  64,800.00 41.46
- รวม  404,000.00  0.00 0.00 321,165.00 82,835.00 79.50  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  4. กิจกรรม : ธุรการ ร.ร. 15,000 (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าจ้างธุรการ ร.ร. 15,000 เดือน ต.ค. 66 -มค. 67 จำนวน 44 อัตรา (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,760,000.00  0.00  0.00  2,760,000.00  0.00 100.00
4.2  ค่าจ้างธุรการ ร.ร. 15,000 เดือน ก.พ. - พ.ค. 2567 จำนวน 44 อัตรา  (ง 241/ว507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบโรงเรียน  2,760,000.00  0.00  0.00  2,730,903.55  29,096.45 98.95
4.3  ค่าจ้างธุรการ ร.ร. 15,000 เดือน มิ.ย. - ส.ค. 2567 จำนวน 44 อัตรา  (ง 241/ว1830 ครั้งที่ 9 ลว. 9  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  2,070,000.00  0.00  0.00  651,386.81  1,418,613.19 31.47
- รวม  7,590,000.00  0.00 0.00 6,142,290.36 1,447,709.64 80.93  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  5. กิจกรรม : ธุรการจ้างเหมา 9000 (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าจ้างธุรการจ้างเหมา 9000 เดือน ต.ค. 66 - ม.ค. 67 จำนวน 57 อัตรา (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,052,000.00  0.00  0.00  1,996,500.00  55,500.00 97.30
5.2  ค่าจ้างธุรการจ้างเหมา 9000 เดือน ก.พ. - พ.ค. 2567 จำนวน 57 อัตรา  (ง 241/ว507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบโรงเรียน  2,041,500.00  0.00  0.00  1,896,294.83  145,205.17 92.89
5.3  ค่าจ้างธุรการจ้างเหมา 9000 เดือน มิ.ย. - ส.ค. 2567 จำนวน 57 อัตรา ( (ง 241/ว1830 ครั้งที่ 9 ลว. 9  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  1,539,000.00  0.00  0.00  495,000.00  1,044,000.00 32.16
- รวม  5,632,500.00  0.00 0.00 4,387,794.83 1,244,705.17 77.90  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  6. กิจกรรม : นักการภารโรง (ว4855)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าจ้างนักการภารโรง เดือน ต.ค.66 - มค.67 จำนวน 22 อัตรา (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  824,400.00  0.00  0.00  793,103.17  31,296.83 96.20
6.2  ค่าจ้างนักการภารโรง เดือน ก.พ. - พ.ค. 2567 จำนวน 22 อัตรา (ง 241/ว507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบโรงเรียน  789,100.00  0.00  0.00  780,750.00  8,350.00 98.94
6.3  ค่าจ้างนักการภารโรง เดือน มิ.ย. - ส.ค. 67 จำนวน 22 อัตรา (ง 241/ว1830 ครั้งที่ 9 ลว. 9  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  612,900.00  0.00  0.00  204,300.00  408,600.00 33.33
- รวม  2,226,400.00  0.00 0.00 1,778,153.17 448,246.83 79.87  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  7. กิจกรรม : พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ว4977)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 (7 เดือน ต.ค.66 - เม.ย. 67) (ง 241/ว4977 ครั้งที่ 9 ลว. 25  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  3,240,882.00  0.00  0.00  3,240,882.00  0.00 100.00
7.2  ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 (จำนวน 4 เดือน พ.ค. - ส.ค. 67)  (ง 241/ว1906 ครั้งที่ 26 ลว. 16  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  1,839,600.00  0.00  0.00  771,042.31  1,068,557.69 41.91
- รวม  5,080,482.00  0.00 0.00 4,011,924.31 1,068,557.69 78.97  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  8. กิจกรรม : ครูผู้ทรางคุณค่า (ว5108)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า จำนวน 2 อัตรา (1 พ.ย.66 - 31 มี.ค. 67) (ง 241/ว5108 ครั้งที่ 26 ลว. 2  พ.ย. 2566) กลุ่มบริหารบุคคล  170,000.00  0.00  0.00  162,066.00  7,934.00 95.33
8.2  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า จำนวน 1 อัตรา (พ.ค. (16 พ.ค.) - ก.ย. 67 (ง 241/ว1954 ครั้งที่ 39 ลว. 21  พ.ค. 2567) กลุ่มบริหารบุคคล  76,500.00  0.00  0.00  25,225.85  51,274.15 32.97
- รวม  246,500.00  0.00 0.00 187,291.85 59,208.15 75.98  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  9. กิจกรรม : ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ว3051)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 (ต.ค. 66- พ.ค. 67 ) จำนวน 11 อัตรา (ง 241/ว5152 ครั้งที่ 37 ลว. 7  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  1,388,640.00  0.00  0.00  1,338,750.00  49,890.00 96.41
9.2  ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 (มิ.ย. - ก.ย. 67) จำนวน 10 อัตรา (ง 241/ว1963 ครั้งที่ 45 ลว. 23  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  631,200.00  0.00  0.00  157,500.00  473,700.00 24.95
- รวม  2,019,840.00  0.00 0.00 1,496,250.00 523,590.00 74.08  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  10. กิจกรรม : ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ในการเดินทางไปเรียนรวมและค่าบริหารจัดการรถ (ว5404)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าพาหนะนักเรียนไปเรียนรวม กรณีรวมและเลิกล้มสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 (60 วัน) (ง 241/ว5406 ครั้งที่ 67 ลว. 28  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  762,300.00  0.00  0.00  648,300.00  114,000.00 85.05
10.2  ค่าบริหารจัดการรถ ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 คัน ๆ 100,000 บาท ร่มหลวง,วัดบ้านเหล่า,ป่าลาน (ง 241/ว5406 ครั้งที่ 67 ลว. 28  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  300,000.00  0.00  0.00  179,507.80  120,492.20 59.84
10.3  ค่าพาหนะนักเรียนไปเรียนรวม กรณีรวมและเลิกล้มสถานศึกษา 1/2567 ครั้งที่ 1 (49 วัน) (ง 241/ว2905 ครั้งที่ 191 ลว. 4  ก.ค. 2567) งบโรงเรียน  635,500.00  0.00  0.00  0.00  635,500.00 0.00
- รวม  1,697,800.00  0.00 0.00 827,807.80 869,992.20 48.76  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  11. กิจกรรม : โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถม  (ว5680)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการและประเมินขอรับตราพระราชทาน (ง 241/ว5680 ครั้งที่ 100 ลว. 20  ธ.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  2,992.80  7,007.20 29.93
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 2,992.80 7,007.20 29.93  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  12. กิจกรรม : คชจ.ในการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา (ว204)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ.ในการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา (ง 241/ว204 ครั้งที่ 136 ลว. 15  ม.ค. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  4,000.00  0.00  0.00  0.00  4,000.00 0.00
- รวม  4,000.00  0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  13. กิจกรรม : ค่าพาหนะรับ -ส่งนักเรียน ครั้งที่ 2 (2/2566) (ว274)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าพาหนะนักเรียนไปเรียนรวม กรณีรวมและเลิกล้มสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 (ง 241/ว274 ครั้งที่ 143 ลว. 18  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  445,700.00  0.00  0.00  349,500.00  96,200.00 78.42
- รวม  445,700.00  0.00 0.00 349,500.00 96,200.00 78.42  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  14. กิจกรรม : คชจ. เดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย) ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา 17 -30 มี.ค. 67 (ว920)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  คชจ. เดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย) ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา 17 -30 มี.ค. 67  (ง 241/ว920 ครั้งที่ 202 ลว. 4  มี.ค. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  17,500.00  0.00  0.00  16,004.00  1,496.00 91.45
- รวม  17,500.00  0.00 0.00 16,004.00 1,496.00 91.45  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  15. กิจกรรม : คชจ.ในการขยายผลให้ร.ร.ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (ว2151)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  คชจ.ในการขยายผลให้ร.ร.ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  (ง 241/ว2151 ครั้งที่ 79 ลว. 31  พ.ค. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  16. กิจกรรม : คชจ.เข้าร่วมประชุมการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนแกนนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ว2168)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  คชจ.เข้าร่วมประชุมการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนแกนนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ง 241/ว2168 ครั้งที่ 81 ลว. 4  มิ.ย. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  6,500.00  0.00  0.00  6,500.00  0.00 100.00
- รวม  6,500.00  0.00 0.00 6,500.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  17. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมอบรมพัฒนาองค์ความรู้ สำหรัีบครูภาษาไทยชั้น ป5 - 6 (ว2546)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมอบรมพัฒนาองค์ความรู้ สำหรัีบครูภาษาไทยชั้น ป5 - ป6 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ (ง 241/ว2546 ครั้งที่ 152 ลว. 24  มิ.ย. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
- รวม  800.00  0.00 0.00 0.00 800.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  18. กิจกรรม : คชจ.การดำเนินงานของ ร.ร. โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา (ว2582)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1   คชจ.การดำเนินงานของ ร.ร. โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2582 ครั้งที่ 165 ลว. 25  มิ.ย. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  1,800.00  0.00  0.00  0.00  1,800.00 0.00
- รวม  1,800.00  0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล (20004310031705000004)
  19. กิจกรรม : คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งศูนย์สอบ RT,NT ระหว่างวันที่ 6- 8 พ.ย. 66 (ว5117)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งศูนย์สอบ RT,NT ระหว่างวันที่ 6- 8 พ.ย. 66 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ (ง 241/ว5117 ครั้งที่ 29 ลว. 3  พ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00  0.00 100.00
- รวม  5,500.00  0.00 0.00 5,500.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล (20004310031705000004)
  20. กิจกรรม :โครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเ็จพระกนิษาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระชนมายุ 65 พรรษา  (ว5243)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  :โครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเ็จพระกนิษาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระชนมายุ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 2/2566 (ง 241/ว5243 ครั้งที่ 48 ลว. 14  พ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  63,010.00  0.00  0.00  63,010.00  0.00 100.00
- รวม  63,010.00  0.00 0.00 63,010.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล (20004310031705000004)
  21. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าประชุมการจัดฉบับเครื่องวัดความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระหว่างวันที 1- 4 ธ.ค. กทม (ว5570)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  คชจ.เดินทางเข้าประชุมการจัดฉบับเครื่องวัดความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระหว่างวันที 1- 4 ธ.ค. กทม  (ง 241/ว5570 ครั้งที่ 86 ลว. 13  ธ.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  4,700.00  0.00  0.00  0.00  4,700.00 0.00
- รวม  4,700.00  0.00 0.00 0.00 4,700.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล (20004310031705000004)
  22. กิจกรรม : คชจ.ดำเนินโครงการ RT และ NT  (ว243)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้น ป.1 วันที่ 14 กงพ. 67 (ง 241/ว243 ครั้งที่ 139 ลว. 17  ม.ค. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  13,490.00  0.00  0.00  13,129.67  360.33 97.33
22.2  ค่าใช้จ่ายดำเนินดครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 วันที่ 28 ก.พ. 67 (ง 241/ว243 ครั้งที่ 139 ลว. 17  ม.ค. 2567) งบสำนักงาน  13,230.00  0.00  0.00  11,250.00  1,980.00 85.03
- รวม  26,720.00  0.00 0.00 24,379.67 2,340.33 91.24  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล (20004310031705000004)
  23. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าประชุมพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถด้านการอ่าน RT และ NT  (ว1957)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
23.1  คชจ.เดินทางเข้าประชุมพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถด้านการอ่าน RT และ NT  (ง 241/ว1957 ครั้งที่ 36 ลว. 21  พ.ค. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  6,900.00  0.00  0.00  6,811.00  89.00 98.71
- รวม  6,900.00  0.00 0.00 6,811.00 89.00 98.71  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล (20004310031705000004)
  24. กิจกรรม : คชจ. ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ว2220)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
24.1  คชจ. ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมโครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา  (ง 241/ ครั้งที่ 89 ลว. 5  มิ.ย. 2567) บ้านแม่ขะปู  4,700.00  0.00  0.00  4,700.00  0.00 100.00
- รวม  4,700.00  0.00 0.00 4,700.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล (20004310031705000004)
  25. กิจกรรม : คชจ.ในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ CODING (ว2345)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
25.1  คชจ.ในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ CODING  (ง 241/ว2345 ครั้งที่ 118 ลว. 11  มิ.ย. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล (20004310031705000004)
  26. กิจกรรม : สนับสนุนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2566 (ว2416)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
26.1  สนับสนุนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2566 (ง 241/ว2416 ครั้งที่ 142 ลว. 17  มิ.ย. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการคุณภาพประจำตำบล (2000431011670500001)
  27. กิจกรรม : คชจ.เข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางดำเนินงาน ร.ร.คุณภาพ 1 อำเภอ 1 ร.ร. (ว5176)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
27.1   คชจ.เข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางดำเนินงาน ร.ร.คุณภาพ 1 อำเภอ 1 ร.ร. วันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 66 ณ ริเวอร์ไซต์ (ง 241/ว5176 ครั้งที่ 39 ลว. 8  พ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  6,500.00  0.00  0.00  6,500.00  0.00 100.00
- รวม  6,500.00  0.00 0.00 6,500.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการคุณภาพประจำตำบล (2000431011670500001)
  28. กิจกรรม : คชจ.ในการบริหารจัดการสอบและการพิมพ์แบบทดสอบ RT ป.1 และ NT ม.3 (ว518)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
28.1   คชจ.ในการบริหารจัดการสอบและการพิมพ์แบบทดสอบ RT ป.1 และ NT ม.3 (ง 241/ว518 ครั้งที่ 167 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบสำนักงาน  17,360.00  0.00  0.00  17,360.00  0.00 100.00
- รวม  17,360.00  0.00 0.00 17,360.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการคุณภาพประจำตำบล (2000431011670500001)
  29. กิจกรรม : คชจ.ในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนจาก ร.ร.เครือข่าย ไปเรียนรวม ร.ร.คุณภาพ (ว729)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
29.1  คชจ.ในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนจาก ร.ร.เครือข่าย ไปเรียนรวม ร.ร.คุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/2566 (ง 241/ว729 ครั้งที่ 182 ลว. 16  ก.พ. 2567) กลุ่มนโยบายและแผน  73,500.00  0.00  0.00  67,500.00  6,000.00 91.84
- รวม  73,500.00  0.00 0.00 67,500.00 6,000.00 91.84  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการคุณภาพประจำตำบล (2000431011670500001)
  30. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ (ว1964)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
30.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ (ง 241/ว1964 ครั้งที่ 42 ลว. 23  พ.ค. 2567) กลุ่มนโยบายและแผน  6,500.00  0.00  0.00  6,500.00  0.00 100.00
- รวม  6,500.00  0.00 0.00 6,500.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการคุณภาพประจำตำบล (2000431011670500001)
  31. กิจกรรม : คชจ.ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่พิเศษ (ว2100)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
31.1  ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนพื้นที่สูงฯ (ง 241/ว2100 ครั้งที่ 65 ลว. 29  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  330,000.00  0.00  0.00  0.00  330,000.00 0.00
31.2  ค่าตอบแทนครูในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียน  (ง 241/ว2100 ครั้งที่ 65 ลว. 29  มิ.ย. 2567) งบโรงเรียน  543,200.00  0.00  0.00  0.00  543,200.00 0.00
- รวม  873,200.00  0.00 0.00 0.00 873,200.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  โครงการคุณภาพประจำตำบล (2000431011670500001)
  32. กิจกรรม : คชจ.ในการบริหารโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 ร.ร.คุณภาพ (ว2152)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
32.1  คชจ.ในการบริหารโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 ร.ร.คุณภาพ  (ง 241/ว2152 ครั้งที่ 78 ลว. 31  พ.ค. 2567) กลุ่มนโยบายและแผน  25,000.00  0.00  0.00  0.00  25,000.00 0.00
- รวม  25,000.00  0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20004310062705000007)
  33. กิจกรรม : คชจ.เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน (ว5610)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
33.1  คชจ.เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน (โครงการโรงเรียนสุจริต) 6 - 7 ธ.ค. 66 กทม (ง 241/ว5610 ครั้งที่ 96 ลว. 15  ธ.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  6,500.00  0.00  0.00  0.00  6,500.00 0.00
- รวม  6,500.00  0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6711500)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20004310062705000007)
  34. กิจกรรม : คชจ. เดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาแพลตฟอร์มคลังนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 6 - 9 ก.พ. 67  (ว719)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
34.1  คชจ. เดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาแพลตฟอร์มคลังนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 6 - 9 ก.พ. 67 (ว719) (ง 241/ว719 ครั้งที่ 179 ลว. 15  ก.พ. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  1,600.00  0.00  0.00  1,600.00  0.00 100.00
- รวม  1,600.00  0.00 0.00 1,600.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบแปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (6711500)
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (20004060036705000002)
  35. กิจกรรม : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2567 (ว80)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
35.1   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567 (ง 241/ว80 ครั้งที่ 121 ลว. 8  ม.ค. 2567) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  232,000.00  0.00  0.00  199,720.00  32,280.00 86.09
- รวม  232,000.00  0.00 0.00 199,720.00 32,280.00 86.09  -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบแปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (6711500)
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (20004060036705000002)
  36. กิจกรรม : คชจ.โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพศึกษานิเทศก์เพื่อพัฒนาทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน ร.ร. (ว2972)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
36.1  คชจ.โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพศึกษานิเทศก์เพื่อพัฒนาทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน ร.ร. (ง 241/ว2972 ครั้งที่ 210 ลว. 10  ก.ค. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
- รวม  6,000.00  0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00  -
  แผนงาน : งบกลาง (6710500)
  รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเแินหรือจำเป็น (90909610012000000238)
  37. กิจกรรม : คชจ.ในการจ้างเหมาบริการนักการภารโรงระยะเวลา 5 เดือน (พ.ค. - ก.ย. 67) (ว1774)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
37.1  คชจ.ในการจ้างเหมาบริการนักการภารโรงระยะเวลา 5 เดือน (พ.ค. - ก.ย. 67) (ง 241/ว1774 ครั้งที่ 1 ลว. 3  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  3,420,000.00  0.00  0.00  1,128,372.00  2,291,628.00 32.99
- รวม  3,420,000.00  0.00 0.00 1,128,372.00 2,291,628.00 32.99  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  35,376,812.00  0.00 0.00 25,254,177.65 10,122,634.35 71.39  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved