รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6511500)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (2000432061700011)
  1. กิจกรรม : ครูผู้ทรวงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (Q2653)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่างวดที่ 1 จำนวน 3 อัตรา (1 พ.ย.64 - 31 มี.ค.65) (ง 241/ว4717 ครั้งที่ 22 ลว. 5  พ.ย. 2564) กลุ่มบริหารบุคคล  255,000.00  0.00  0.00  102,000.00  153,000.00 40.00
- รวม  255,000.00  0.00 0.00 102,000.00 153,000.00 40.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6511500)
  โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (2000432061700008)
  2. กิจกรรม : ค่าบริหารจัดการรถ (Q2647)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าบริหารจัดการรถกระบะ ภาคเรียนที่ 2/2564 (100 วัน)วัดบ้านเหล่า (ง 241/ว57 ครั้งที่ 136 ลว. 6  ม.ค. 2565) วัดบ้านเหล่า  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
2.2  ค่าบริหารจัดการรถกระบะ ภาคเรียนที่ 2/2564 (100 วัน) บ้านร่มหลวง (ง 241/ว57 ครั้งที่ 136 ลว. 6  ม.ค. 2565) บ้านร่มหลวง  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
2.3  ค่าบริหารจัดการรถกระบะ ภาคเรียนที่ 2/2564 (100 วัน) บ้านป่าลาน (ง 241/ว57 ครั้งที่ 136 ลว. 6  ม.ค. 2565) บ้านป่าลาน  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
- รวม  150,000.00  0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  405,000.00  0.00 0.00 102,000.00 303,000.00 25.19  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved