รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (รอรหัส)
  1. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า (งวดที่ 1) (ง 241/ว5029 ลว.23 พย.63 ครั้งที่ 78 ลว. 23  พ.ย. 2563) กลุ่มบริหารบุคคล  425,000.00  0.00  0.00  340,000.00  85,000.00 80.00
1.2  คชจ.ดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ง 241/ว1766 ครั้งที่ 422 ลว. 28  เม.ย. 2564) กลุ่มบริหารบุคคล  170,000.00  0.00  0.00  162,633.00  7,367.00 95.67
1.3  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือน ส.ค. - ก.ย. 64 (ง 241/ว3211 ครั้งที่ 668 ลว. 16  ส.ค. 2564) กลุ่มบริหารบุคคล  170,000.00  0.00  0.00  51,000.00  119,000.00 30.00
- รวม  765,000.00  0.00 0.00 553,633.00 211,367.00 72.37  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (รอรหัส)
  2. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (ง 241/ว2020 ครั้งที่ 465 ลว. 20  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (รอรหัส)
  3. กิจกรรม : การบริหารจัดการ ร.ร.ขนาดเล็ก ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 3 (ง 241/ว500 ครั้งที่ 237 ลว. 5  ก.พ. 2564) งบโรงเรียน  559,350.00  0.00  0.00  405,480.00  153,870.00 72.49
3.2  คชจ.ดำเนินงานโครงการ ร.ร.ขนาดเล็ก (ค่าพาหนะ ภาคเรียนที่ 2/2563) (ง 241/ว1414 ครั้งที่ 362 ลว. 5  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  1,195,800.00  0.00  0.00  529,800.00  666,000.00 44.31
3.3  ค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 (ง 241/ว2809 ครั้งที่ 605 ลว. 16  ก.ค. 2564) งบโรงเรียน  607,200.00  0.00  0.00  0.00  607,200.00 0.00
3.4  ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (ก.ค. - ก.ย. 64) (ง 241/ว3818 ครั้งที่ 814 ลว. 13  ก.ย. 2564) งบโรงเรียน  353,790.00  0.00  0.00  0.00  353,790.00 0.00
- รวม  2,716,140.00  0.00 0.00 935,280.00 1,780,860.00 34.43  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (รอรหัส)
  4. กิจกรรม : สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.ดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและการพัฒนาผู้นำ (ง 241/ว998 ครั้งที่ 288 ลว. 11  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  19,000.00  0.00  0.00  0.00  19,000.00 0.00
- รวม  19,000.00  0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (รอรหัส)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  (ง 241/ว2846 ครั้งที่ 618 ลว. 21  ก.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รอรหัส)
  6. กิจกรรม : หลักส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 (ง 241/ว2064 ครั้งที่ 480 ลว. 24  พ.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  5,700.00  0.00  0.00  0.00  5,700.00 0.00
6.2  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการส่งเสริมทักฐะพื้นฐานด้านสุขภาพ พลานามัย ปีงบประมาณ 2564 (ร.ร.บ้านริมใต้) (ง 241/ว1317 ครั้งที่ 348 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  20,000.00  0.00  0.00  20,000.00  0.00 100.00
6.3  คชจ.ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaming (ง 241/ว2339 ครั้งที่ 532 ลว. 11  มิ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
6.4  คชจ.ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Leaming (ง 241/ว2647 ครั้งที่ 564 ลว. 30  มิ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
- รวม  56,700.00  0.00 0.00 20,000.00 36,700.00 35.27  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รอรหัส)
  7. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ และค่านิยมของชาติ ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  คชจ.ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อดำเนินการวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพ (ง 241/ว2016 ครั้งที่ 464 ลว. 19  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
7.2  คชจ.ดำเนินงานโครงการ ร.ร.คุณธรรม สพฐ. (ง 241/ว1425 ครั้งที่ 361 ลว. 5  เม.ย. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  2,400.00  0.00  0.00  0.00  2,400.00 0.00
7.3  คชจ.ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ง 241/ว2632 ครั้งที่ 565 ลว. 30  มิ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  48,000.00  0.00  0.00  0.00  48,000.00 0.00
7.4  คชจ.พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา  (ง 241/ว4194 ครั้งที่ 890 ลว. 29  ก.ย. 2564) สันทรายหลวง  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
7.5  คชจ.พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (ง 241/ว4194 ครั้งที่ 890 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านท่าเกวียน  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
7.6  คชจ.พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (ง 241/ว4194 ครั้งที่ 890 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านทุ่งโป่ง  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
7.7  คชจ.พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (ง 241/ว4194 ครั้งที่ 890 ลว. 29  ก.ย. 2564) สันป่าสักวิทยา  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
7.8  คชจ.พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (ง 241/ว4194 ครั้งที่ 890 ลว. 29  ก.ย. 2564) สบเปิงวิทยา  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
7.9  คชจ.พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (ง 241/ว4194 ครั้งที่ 890 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านแม่ปั๋ง  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
7.10  คชจ.พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (ง 241/ว4194 ครั้งที่ 890 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านบ่อแก้ว  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
7.11  คชจ.พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (ง 241/ว4194 ครั้งที่ 890 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านป่าลาน  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
7.12  คชจ.พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (ง 241/ว4194 ครั้งที่ 890 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านหนองไคร้  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
7.13  คชจ.พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (ง 241/ว4194 ครั้งที่ 890 ลว. 29  ก.ย. 2564) พร้าวบูรพา  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
- รวม  570,400.00  0.00 0.00 0.00 570,400.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000435031700004)
  8. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับผลการทดสอบฯ (คชจ.ในการเข้าร่วมประชุม)  (ง 241/ว4906 ลว.13 พย.63 ครั้งที่ 59 ลว. 13  พ.ย. 2563) กลุ่มนิเทศฯ  4,980.00  0.00  0.00  4,980.00  0.00 100.00
- รวม  4,980.00  0.00 0.00 4,980.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000435031700004)
  9. กิจกรรม : การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนาวณและการออกแบบเทคโนโลยี ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าพาหนะสำหรับวิทยาการในการเดินทางเข้าร่วมอบรม (ง 241/ว838 ครั้งที่ 398 ลว. 30  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  3,086.00  2,914.00 51.43
9.2  คชจ.ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (ง 241/ว1946 ครั้งที่ 453 ลว. 14  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
- รวม  16,000.00  0.00 0.00 13,086.00 2,914.00 81.79  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000435031700004)
  10. กิจกรรม : พัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.ดำเนินงานโครงการการพัฒนาคลังเครื่องมือมารฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผุ้เรียนใน ศตวรรษที่ 21 (ง 241/ว700 ครั้งที่ 251 ลว. 18  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  124,465.00  0.00  0.00  123,535.00  930.00 99.25
10.2  คชจ.ดำเนินงานโครงการการพัฒนาคลังเครื่องมือมารฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผุ้เรียนใน ศตวรรษที่ 21 (ง 241/ว1474 ครั้งที่ 379 ลว. 8  เม.ย. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  6,600.00  0.00  0.00  0.00  6,600.00 0.00
10.3  คชจ. ดำเนินโครงการพัฒนาคลงเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ง 241/ว2958 ครั้งที่ 636 ลว. 30  ก.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  10,800.00  0.00  0.00  0.00  10,800.00 0.00
- รวม  141,865.00  0.00 0.00 123,535.00 18,330.00 87.08  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000435031700004)
  11. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ง 241/ว830 ครั้งที่ 271 ลว. 25  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  4,800.00  0.00  0.00  4,800.00  0.00 100.00
- รวม  4,800.00  0.00 0.00 4,800.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000435031700004)
  12. กิจกรรม : การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ. ดำเนินโครงการพัฒนาคลงเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ง 241/ว3031 ครั้งที่ 644 ลว. 4  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  19,320.00  0.00  0.00  0.00  19,320.00 0.00
- รวม  19,320.00  0.00 0.00 0.00 19,320.00 0.00  -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (รอรหัส)
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (รอรหัส)
  13. กิจกรรม : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าบริหารจัดการ (ง 241/ว226 ครั้งที่ 313 ลว. 11  มี.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  20,000.00  0.00  0.00  9,060.00  10,940.00 45.30
13.2  ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  (ง 241/ว1279 ครั้งที่ 313 ลว. 29  มี.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  110,000.00  0.00  0.00  4,200.00  105,800.00 3.82
13.3  ค่าบริหารจัดการ (นิเทศ)  (ง 241/ว1279 ครั้งที่ 313 ลว. 29  มี.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
13.4  รณรงค์เหล้า/บุหรี่ (ง 241/ว1279 ครั้งที่ 313 ลว. 29  มี.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
13.5  ค่ายทักษะชีวิต (ง 241/ว1279 ครั้งที่ 313 ลว. 29  มี.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
13.6  คชจ.พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนานักเรียนแกนนำ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 (ง 241/ว2415 ครั้งที่ 524 ลว. 17  มิ.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  110,000.00  0.00  0.00  0.00  110,000.00 0.00
13.7  คชจ.โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพนักเรียนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดโดย ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ง 241/3338 ครั้งที่ 697 ลว. 24  ส.ค. 2564) บ้านแม่แสะ  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
13.8  คชจ. โครงการลูกเสื้อต้านภัยยาเสพติด  (ง 241/ว3343 ครั้งที่ 696 ลว. 24  ส.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  55,000.00  0.00  0.00  0.00  55,000.00 0.00
- รวม  420,000.00  0.00 0.00 13,260.00 406,740.00 3.16  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  4,749,205.00  0.00 0.00 1,668,574.00 3,080,631.00 35.13  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved