รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (6711150)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008701000000)
  1. กิจกรรม : ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ว4851)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (ต.ค.6 - มี.ค.67) 58 อัตรา (ง 241/ว4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  7,844,000.00  0.00  0.00  7,340,267.70  503,732.30 93.58
1.2  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (เม.ย.67) 55 อัตรา และเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ต.ค. 66 - มี.ค.67) (ง 241/ว1016 ครั้งที่ 230 ลว. 8  มี.ค. 2567) งบโรงเรียน  1,552,900.00  0.00  0.00  1,549,800.00  3,100.00 99.80
1.3  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 (พ.ค. - ก.ค. 67) 55 อัตรา (ง 241/ว1775 ครั้งที่ 3 ลว. 3  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  3,858,000.00  0.00  0.00  2,515,388.39  1,342,611.61 65.20
- รวม  13,254,900.00  0.00 0.00 11,405,456.09 1,849,443.91 86.05  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  13,254,900.00  0.00 0.00 11,405,456.09 1,849,443.91 86.05  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved