รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (รอรหัส)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ง 241/ว4596 ลว.27 ตค.63 ครั้งที่ 3 ลว. 28  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  3,531,800.00  0.00  0.00  3,531,714.29  85.71 100.00
1.2  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (ง 241/ว5512 ลว.18 ธค.63 ครั้งที่ 137 ลว. 16  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  2,448,700.00  0.00  0.00  2,448,700.00  0.00 100.00
1.3  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(เงินเลื่อนค่าตอบแทน) 3 ด.(ตค.-ธค.63)  (ง 241/ว.5796 ครั้งที่ 174 ลว. 30  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  138,900.00  0.00  0.00  138,900.00  0.00 100.00
1.4  ค่าตอบแทนพนักราชการ (เดือนมีนาคม 2564) (ง 241/ว826 ครั้งที่ 318 ลว. 16  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,224,400.00  0.00  0.00  1,224,400.00  0.00 100.00
1.5  ค่าตอบแทนพนักราชการ (เม.ย. - มิ.ย. 64)  (ง 241/ว1129 ครั้งที่ 376 ลว. 1  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  3,673,000.00  0.00  0.00  3,673,000.00  0.00 100.00
1.6  ค่าตอบแทนพนักงานราชการทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณ  (ง 241/ว1754 ครั้งที่ 418 ลว. 27  เม.ย. 2564) งบสำนักงาน  72,000.00  0.00  0.00  72,000.00  0.00 100.00
1.7  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ก.ค. - ก.ย. 64) (ง 241/ว2814 ครั้งที่ 610 ลว. 19  ก.ค. 2564) งบโรงเรียน  3,584,500.00  0.00  0.00  3,584,500.00  0.00 100.00
- รวม  14,673,300.00  0.00 0.00 14,673,214.29 85.71 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  14,673,300.00  0.00 0.00 14,673,214.29 85.71 100.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved