รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (รอรหัส)
  1. กิจกรรม : กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ปั๋ง  29,600.00  0.00  0.00  29,600.00  0.00 100.00
1.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ไคร้  29,600.00  0.00  0.00  29,600.00  0.00 100.00
1.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านแม่เลา  14,800.00  0.00  0.00  14,800.00  0.00 100.00
1.4  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) วัดปางมะกล้วย  59,800.00  0.00  0.00  0.00  59,800.00 0.00
1.5  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านบ่อแก้ว  82,880.00  0.00  0.00  81,760.00  1,120.00 98.65
1.6  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านแม่แต  59,800.00  0.00  0.00  59,800.00  0.00 100.00
- รวม  276,480.00  0.00 0.00 215,560.00 60,920.00 77.97  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (รอรหัส)
  2. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (รอ)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ก่อสร้าง อาคาร สปช.301/26 (ปี2539*) (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) ทรายทองราษฎร์อุทิศ  600,000.00  0.00  0.00  521,666.20  78,333.80 86.94
2.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) บ้านทับเดื่อ  305,900.00  0.00  0.00  305,900.00  0.00 100.00
2.3  ก่อสร้าง อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน  (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) บ้านท่าเกวียน  4,225,000.00  0.00  0.00  2,353,588.68  1,871,411.32 55.71
2.4  ก่อสร้าง อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน  (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) บ้านป่าตุ้ม  2,919,000.00  0.00  0.00  1,448,015.96  1,470,984.04 49.61
2.5  ก่อสร้าง อาคาร สปช.201/26 (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) บ้านแม่ขะปู  1,070,000.00  0.00  0.00  0.00  1,070,000.00 0.00
2.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) บ้านแม่แต  497,000.00  0.00  0.00  497,000.00  0.00 100.00
2.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) บ้านแม่ปาคี  415,000.00  0.00  0.00  415,000.00  0.00 100.00
2.8  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) บ้านแม่เลา  425,000.00  0.00  0.00  425,000.00  0.00 100.00
2.9  ก่อสร้าง อาคาร 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) บ้านห้วยเกี๋ยง  6,930,000.00  0.00  0.00  936,000.00  5,994,000.00 13.51
2.10  ก่อสร้าง อาคาร สปช.202/26 (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) วัดทรายมูล  813,400.00  0.00  0.00  648,110.23  165,289.77 79.68
2.11  ก่อสร้าง บ้านพักครู 205/26  (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) วัดท่าข้าม  751,000.00  0.00  0.00  720,000.00  31,000.00 95.87
2.12  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ง 241/ว4871 ลว.11 พย.63 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) วัดปางมะกล้วย  348,900.00  0.00  0.00  348,900.00  0.00 100.00
2.13  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.วัดยั้งเมิน (ง 241/ว3889 ครั้งที่ 828 ลว. 14  ก.ย. 2564) วัดยั้งเมิน  91,800.00  0.00  0.00  0.00  91,800.00 0.00
2.14  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านป่าติ้ว (ง 241/ว3889 ครั้งที่ 828 ลว. 14  ก.ย. 2564) บ้านป่าติ้ว  499,700.00  0.00  0.00  0.00  499,700.00 0.00
- รวม  19,891,700.00  0.00 0.00 8,619,181.07 11,272,518.93 43.33  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (รอรหัส)
  3. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร  (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ง 241/ว4930 ลว.16 พย.63 ครั้งที่ 71 ลว. 16  พ.ย. 2563) เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2  490,000.00  0.00  0.00  490,000.00  0.00 100.00
3.2  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ง 241/ว4930 ลว.16 พย.63 ครั้งที่ 71 ลว. 16  พ.ย. 2563) เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  559,600.00  0.00  0.00  424,000.00  135,600.00 75.77
3.3  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ง 241/ว4930 ลว.16 พย.63 ครั้งที่ 71 ลว. 16  พ.ย. 2563) รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)  262,000.00  0.00  0.00  262,000.00  0.00 100.00
3.4  รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรากตอกเสาเข็ม) (ง 241/ว4930 ลว.16 พย.63 ครั้งที่ 71 ลว. 16  พ.ย. 2563) เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  586,300.00  0.00  0.00  0.00  586,300.00 0.00
3.5  ลานกีฬาเอนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (ง 241/ว4930 ลว.16 พย.63 ครั้งที่ 71 ลว. 16  พ.ย. 2563) รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)  159,100.00  0.00  0.00  159,100.00  0.00 100.00
3.6  บ้านพักครู แบบสปช.301/26(ปี 2539) (ง 241/ว4930 ลว.16 พย.63 ครั้งที่ 71 ลว. 16  พ.ย. 2563) รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)  600,000.00  0.00  0.00  537,662.08  62,337.92 89.61
3.7   จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (ครุภัณฑ์ ร.ร.พระราชดำริ) (ง 241/ว2350 ครั้งที่ 531 ลว. 14  มิ.ย. 2564) เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2  24,300.00  0.00  0.00  24,000.00  300.00 98.77
3.8  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (ร.ร.พระราชดำริ) (ง 241/ว2350 ครั้งที่ 531 ลว. 14  มิ.ย. 2564) เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  65,500.00  0.00  0.00  65,000.00  500.00 99.24
3.9  พัดลมแบบโคจรติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 16" (ร.ร.พระราชดำริ) (ง 241/ว2350 ครั้งที่ 531 ลว. 14  มิ.ย. 2564) รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)  7,000.00  0.00  0.00  0.00  7,000.00 0.00
3.10  เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล(ขาว ดำ) (ง 241/ว2350 ครั้งที่ 531 ลว. 14  มิ.ย. 2564) เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2  50,000.00  0.00  0.00  49,500.00  500.00 99.00
3.11  เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (ง 241/ว2350 ครั้งที่ 531 ลว. 14  มิ.ย. 2564) เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2  27,700.00  0.00  0.00  27,000.00  700.00 97.47
3.12  จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (ร.รงพระราชดำริ) (ง 241/ว2350 ครั้งที่ 531 ลว. 14  มิ.ย. 2564) เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  15,300.00  0.00  0.00  15,300.00  0.00 100.00
3.13  เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA (ร.ร.พระราชดำริ) (ง 241/ว2350 ครั้งที่ 531 ลว. 14  มิ.ย. 2564) เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  14,100.00  0.00  0.00  14,100.00  0.00 100.00
3.14  เครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 15 กิโลกรัม (ง 241/ว2350 ครั้งที่ 531 ลว. 14  มิ.ย. 2564) รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)  18,000.00  0.00  0.00  0.00  18,000.00 0.00
- รวม  2,878,900.00  0.00 0.00 2,067,662.08 811,237.92 71.82  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (รอรหัส)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (ง 241/ว1889 ครั้งที่ 442 ลว. 11  พ.ค. 2564) ร่ำเปิงวิทยา  418,400.00  0.00  0.00  417,250.00  1,150.00 99.73
4.2  ระบบคอมพิเตอร์ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล (ง 241/ว1889 ครั้งที่ 442 ลว. 11  พ.ค. 2564) บ้านบ่อแก้ว  418,400.00  0.00  0.00  417,250.00  1,150.00 99.73
4.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านป่าเหมือด  31,600.00  0.00  0.00  31,600.00  0.00 100.00
4.4  เครื่องปรับอากาศแยกส่วนติดผนังขนาด 2400 บีทียู (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) งบสำนักงาน  56,000.00  0.00  0.00  56,000.00  0.00 100.00
4.5  เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) งบสำนักงาน  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
4.6  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านห้วยเกี๋ยง  158,000.00  0.00  0.00  158,000.00  0.00 100.00
4.7  พัดลมแบบโคจรติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 16" (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) งบสำนักงาน  24,000.00  0.00  0.00  24,000.00  0.00 100.00
4.8  ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านแม่แต  14,700.00  0.00  0.00  14,700.00  0.00 100.00
4.9  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านขุนแจ๋  31,600.00  0.00  0.00  31,600.00  0.00 100.00
4.10  โต๊ะพับเอนกประสงค์ (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) งบสำนักงาน  26,000.00  0.00  0.00  26,000.00  0.00 100.00
4.11  เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านห้วยเกี๋ยง  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
4.12  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ  63,000.00  0.00  0.00  0.00  63,000.00 0.00
4.13  เครื่องพิมแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) งบสำนักงาน  8,600.00  0.00  0.00  8,600.00  0.00 100.00
4.14  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังขนาด 18,000 บีทียู (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) งบสำนักงาน  57,200.00  0.00  0.00  57,200.00  0.00 100.00
4.15  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) งบสำนักงาน  34,000.00  0.00  0.00  34,000.00  0.00 100.00
4.16  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านนากู่  15,800.00  0.00  0.00  0.00  15,800.00 0.00
4.17  เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านน้ำริน  13,000.00  0.00  0.00  13,000.00  0.00 100.00
4.18  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านป่าตุ้ม  63,000.00  0.00  0.00  63,000.00  0.00 100.00
4.19  เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล(ขาว ดำ) (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านน้ำริน  50,000.00  0.00  0.00  50,000.00  0.00 100.00
4.20  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านห้วยเกี๋ยง  63,000.00  0.00  0.00  63,000.00  0.00 100.00
4.21  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา ) (เลือกรายการ) (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านป่าตุ้ม  126,000.00  0.00  0.00  126,000.00  0.00 100.00
4.22  อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน ร.ร.ขนาดเล็ก (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) วัดแม่เลย  108,000.00  0.00  0.00  10,800.00  97,200.00 10.00
4.23  อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน ร.ร.ขนาดเล็ก (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านปางกว้าง  108,000.00  0.00  0.00  105,800.00  2,200.00 97.96
4.24  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ปาคี  94,800.00  0.00  0.00  94,800.00  0.00 100.00
4.25  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านแม่โต๋  65,500.00  0.00  0.00  65,500.00  0.00 100.00
4.26  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) วัดท่าข้าม  63,000.00  0.00  0.00  0.00  63,000.00 0.00
4.27  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) วัดปางมะกล้วย  36,960.00  0.00  0.00  36,960.00  0.00 100.00
4.28  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนมัธยม (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ปั๋ง  33,600.00  0.00  0.00  33,600.00  0.00 100.00
4.29  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านศรีงาม  31,600.00  0.00  0.00  31,600.00  0.00 100.00
4.30  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านบ่อแก้ว  79,000.00  0.00  0.00  78,000.00  1,000.00 98.73
4.31  ครุภัณฑ์สำหรับงานช่างบนต์(เลือกรายการ)  (ง 241/ว2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) บ้านศรีบุญเรือง  120,000.00  0.00  0.00  120,000.00  0.00 100.00
- รวม  2,436,760.00  0.00 0.00 2,192,260.00 244,500.00 89.97  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (รอรหัส)
  5. กิจกรรม : สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ (รอ)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/ว5058 ครั้งที่ 75 ลว. 23  พ.ย. 2563) วัดท่าข้าม  500,000.00  0.00  0.00  500,000.00  0.00 100.00
5.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/ว5058 ครั้งที่ 75 ลว. 23  พ.ย. 2563) บ้านแม่โต๋  485,700.00  0.00  0.00  485,700.00  0.00 100.00
- รวม  985,700.00  0.00 0.00 985,700.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (รอรหัส)
  6. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน ปี 64-65)) (รอ)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว (1 หลังงบประมาณ 23,118,000) ต่อเนื่องปี 64-65 (ง 241/ว5941 ครั้งที่ 49 ลว. 16  พ.ย. 2563) สันทรายหลวง  4,623,600.00  0.00  0.00  644,977.96  3,978,622.04 13.95
- รวม  4,623,600.00  0.00 0.00 644,977.96 3,978,622.04 13.95  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (รอรหัส)
  7. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ระบบคอมพิเตอร์ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล (ง 241/ว1903 ครั้งที่ 443 ลว. 12  พ.ค. 2564) บ้านเมืองกื้ด  297,400.00  0.00  0.00  296,500.00  900.00 99.70
7.2  ระบบคอมพิเตอร์ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล (ง 241/ว1903 ครั้งที่ 443 ลว. 12  พ.ค. 2564) ป่าจี้วังแดงวิทยา  297,400.00  0.00  0.00  296,500.00  900.00 99.70
7.3  ระบบคอมพิเตอร์ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล (ง 241/ว1903 ครั้งที่ 443 ลว. 12  พ.ค. 2564) บ้านสันคะยอม  297,400.00  0.00  0.00  296,500.00  900.00 99.70
7.4  ระบบคอมพิเตอร์ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล (ง 241/ว1903 ครั้งที่ 443 ลว. 12  พ.ค. 2564) บ้านโป่งแยงใน  297,400.00  0.00  0.00  296,500.00  900.00 99.70
7.5  ระบบคอมพิเตอร์ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล (ง 241/ว1903 ครั้งที่ 443 ลว. 12  พ.ค. 2564) บ้านป่าติ้ว  297,400.00  0.00  0.00  296,500.00  900.00 99.70
7.6  ระบบคอมพิเตอร์ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล (ง 241/ว1903 ครั้งที่ 443 ลว. 12  พ.ค. 2564) บ้านนาบุญโหล่งขอด  297,400.00  0.00  0.00  296,500.00  900.00 99.70
7.7  ระบบคอมพิเตอร์ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล (ง 241/ว1903 ครั้งที่ 443 ลว. 12  พ.ค. 2564) บ้านร่มหลวง  297,400.00  0.00  0.00  296,500.00  900.00 99.70
- รวม  2,081,800.00  0.00 0.00 2,075,500.00 6,300.00 99.70  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (รอรหัส)
  8. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ค่าครุุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) พร้าวบูรพา  59,800.00  0.00  0.00  59,800.00  0.00 100.00
8.2  อุุปกรณ์วิชางานเกษตรแบบ 1 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) ประดู่วิทยา  43,000.00  0.00  0.00  43,000.00  0.00 100.00
8.3  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น) (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านเมืองกื้ด  120,000.00  0.00  0.00  96,600.00  23,400.00 80.50
8.4  ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) วัดแม่กะ  80,000.00  0.00  0.00  80,000.00  0.00 100.00
8.5  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น) (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) สันมหาพนวิทยา  120,000.00  0.00  0.00  120,000.00  0.00 100.00
8.6  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) ป่าจี้วังแดงวิทยา  59,800.00  0.00  0.00  0.00  59,800.00 0.00
8.7  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านโป่งแยงใน  126,000.00  0.00  0.00  126,000.00  0.00 100.00
8.8  ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด แบบ 3 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านริมใต้  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
8.9  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (ง 241/า2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านสะลวงนอก  400,000.00  0.00  0.00  395,400.00  4,600.00 98.85
8.10  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  (ง 241/า2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ยางห้า  74,000.00  0.00  0.00  74,000.00  0.00 100.00
8.11  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ยางห้า  65,500.00  0.00  0.00  0.00  65,500.00 0.00
8.12  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)  126,000.00  0.00  0.00  126,000.00  0.00 100.00
8.13  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) สหกรณ์ดำริ  83,740.00  0.00  0.00  83,740.00  0.00 100.00
8.14  ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) สหกรณ์ดำริ  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
8.15  ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด แบบ 1 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) ประดู่วิทยา  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  0.00 100.00
8.16  ึีครุภัณฑ์ห้องปฏิการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ)  (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านแม่เหียะ  400,000.00  0.00  0.00  400,000.00  0.00 100.00
8.17  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านแจ่งกู่เรือง  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
8.18  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น) (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านปางไม้แดง  120,000.00  0.00  0.00  120,000.00  0.00 100.00
8.19  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) สบเปิงวิทยา  95,000.00  0.00  0.00  0.00  95,000.00 0.00
8.20  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) สันป่ายางวิทยาคาร  47,400.00  0.00  0.00  0.00  47,400.00 0.00
8.21  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านสันคะยอม  59,800.00  0.00  0.00  59,800.00  0.00 100.00
8.22  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ (ง 241/;2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านนาบุญโหล่งขอด  126,000.00  0.00  0.00  125,999.00  1.00 100.00
8.23  ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด แบบ 1 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) ชุมชนวัดช่อแล  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  0.00 100.00
8.24  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) สันป่ายางวิทยาคาร  65,500.00  0.00  0.00  65,500.00  0.00 100.00
8.25  ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านสะลวงนอก  150,000.00  0.00  0.00  146,600.00  3,400.00 97.73
8.26  ครุภัณ์สำหรับงานไฟฟ้า (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) วัดแม่แก้ดน้อย  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
8.27  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 1 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) ชุมชนบ้านโป่ง  43,000.00  0.00  0.00  43,000.00  0.00 100.00
8.28  ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านแม่เหียะ  150,000.00  0.00  0.00  150,000.00  0.00 100.00
8.29  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านแจ่งกู่เรือง  632,000.00  0.00  0.00  0.00  632,000.00 0.00
8.30  ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) ป่าแป๋วิทยา  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.31  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา ) (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านสันคะยอม  126,000.00  0.00  0.00  126,000.00  0.00 100.00
8.32  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา ) (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านพระนอน  126,000.00  0.00  0.00  125,967.00  33.00 99.97
8.33  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านพระนอน  131,000.00  0.00  0.00  131,000.00  0.00 100.00
8.34  เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านโป่งแยงใน  112,800.00  0.00  0.00  112,800.00  0.00 100.00
8.35  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านป่าลาน  400,000.00  0.00  0.00  372,000.00  28,000.00 93.00
8.36  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านหัวฝาย  153,260.00  0.00  0.00  153,260.00  0.00 100.00
8.37  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)  65,500.00  0.00  0.00  65,500.00  0.00 100.00
8.38  ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้ เลือกรายการ (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
8.39  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านพระนอน  119,600.00  0.00  0.00  119,600.00  0.00 100.00
8.40  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) มูลนิธิมหาราช 5  47,400.00  0.00  0.00  47,400.00  0.00 100.00
8.41  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านหนองปลามัน  400,000.00  0.00  0.00  400,000.00  0.00 100.00
8.42  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านร่มหลวง  59,800.00  0.00  0.00  59,800.00  0.00 100.00
8.43  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านหลักปัน  103,600.00  0.00  0.00  0.00  103,600.00 0.00
8.44  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น) (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) ชุมชนบ้านโป่ง  120,000.00  0.00  0.00  119,995.00  5.00 100.00
8.45  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนมัธยม (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านเป้าวิทยาคาร  50,400.00  0.00  0.00  0.00  50,400.00 0.00
8.46  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) ป่าแป๋วิทยา  400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00 0.00
8.47  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) วัดแม่กะ  63,000.00  0.00  0.00  63,000.00  0.00 100.00
8.48  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านต้นผึ้ง  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
8.49  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) วัดงิ้วเฒ่า  400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00 0.00
8.50  เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) วัดยั้งเมิน  62,500.00  0.00  0.00  62,500.00  0.00 100.00
8.51  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) วัดแม่แก้ดน้อย  316,000.00  0.00  0.00  0.00  316,000.00 0.00
8.52  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านเจดีย์แม่ครัว  400,000.00  0.00  0.00  399,700.00  300.00 99.93
8.53  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านสันพระเนตร  79,000.00  0.00  0.00  79,000.00  0.00 100.00
8.54  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา ) (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านหนองไคร้  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
8.55  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) ชุมชนบ้านโป่ง  25,200.00  0.00  0.00  25,200.00  0.00 100.00
8.56  ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านสันกลาง  150,000.00  0.00  0.00  150,000.00  0.00 100.00
8.57  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านผึ้ง  79,000.00  0.00  0.00  0.00  79,000.00 0.00
8.58  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)(เลือกรายการ (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านผึ้ง  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
8.59  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) สันมหาพนวิทยา  63,000.00  0.00  0.00  63,000.00  0.00 100.00
8.60  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)  59,200.00  0.00  0.00  59,200.00  0.00 100.00
8.61  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านหลักปัน  47,400.00  0.00  0.00  0.00  47,400.00 0.00
8.62  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านป่าก้าง  94,800.00  0.00  0.00  94,800.00  0.00 100.00
8.63  ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านสันพระเนตร  22,000.00  0.00  0.00  22,000.00  0.00 100.00
8.64  ครุภัณ์สำหรับงานช่างยนต์ (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) สหกรณ์ดำริ  120,000.00  0.00  0.00  120,000.00  0.00 100.00
8.65  ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) พร้าวบูรพา  80,000.00  0.00  0.00  80,000.00  0.00 100.00
8.66  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านสันกลาง  63,000.00  0.00  0.00  63,000.00  0.00 100.00
8.67  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านเมืองกื้ด  400,000.00  0.00  0.00  322,088.00  77,912.00 80.52
8.68  อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 1 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) ชุมชนวัดช่อแล  43,000.00  0.00  0.00  43,000.00  0.00 100.00
8.69  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านปางไม้แดง  64,780.00  0.00  0.00  64,780.00  0.00 100.00
8.70  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) ป่าแป๋วิทยา  65,500.00  0.00  0.00  0.00  65,500.00 0.00
8.71  ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด แบบ 2 (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) สบเปิงวิทยา  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
8.72  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น) (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านหนองปลามัน  120,000.00  0.00  0.00  120,000.00  0.00 100.00
8.73  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ยางห้า  50,400.00  0.00  0.00  50,400.00  0.00 100.00
8.74  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น) (เลือกรายการ) (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) บ้านป่าลาน  120,000.00  0.00  0.00  111,600.00  8,400.00 93.00
8.75  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)  59,800.00  0.00  0.00  0.00  59,800.00 0.00
8.76  ครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ (ง 241/ว2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์  150,000.00  0.00  0.00  150,000.00  0.00 100.00
- รวม  10,113,480.00  0.00 0.00 6,812,029.00 3,301,451.00 67.36  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (รอรหัส)
  9. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพระจำตำบล 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (สิ่งก่อสร้างที่ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้าน ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ร.ร.โป่งแยงใน (ง 241/ว4134 ครั้งที่ 884 ลว. 27  ก.ย. 2564) บ้านโป่งแยงใน  455,000.00  0.00  0.00  0.00  455,000.00 0.00
- รวม  455,000.00  0.00 0.00 0.00 455,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (รอรหัส)
  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (รอรหัส)
  10. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) ประชาสามัคคีวิทยา  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
10.2  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านแม่แสะ  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
10.3  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านก๋ายน้อย  17,500.00  0.00  0.00  0.00  17,500.00 0.00
10.4  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) วัดบ้านป้อก  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
10.5  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านหนองมะจับ  49,500.00  0.00  0.00  0.00  49,500.00 0.00
10.6  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) วัดทุ่งหลวง  49,500.00  0.00  0.00  0.00  49,500.00 0.00
10.7  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) วัดปางเติม  49,500.00  0.00  0.00  0.00  49,500.00 0.00
10.8  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) วัดแม่เลย  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
10.9  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านนากู่  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
10.10  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านศรีงาม  49,500.00  0.00  0.00  0.00  49,500.00 0.00
10.11  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านโป่ง  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
10.12  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านสันศรี  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
10.13  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านห้วยบง  49,500.00  0.00  0.00  0.00  49,500.00 0.00
10.14  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) วัดห้วยไร่  49,500.00  0.00  0.00  0.00  49,500.00 0.00
10.15  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว17500 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) ภูดินวิทยา  17,500.00  0.00  0.00  0.00  17,500.00 0.00
10.16  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านเมืองก๊ะ  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
10.17  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ  17,500.00  0.00  0.00  0.00  17,500.00 0.00
10.18  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านปางขุม  49,500.00  0.00  0.00  0.00  49,500.00 0.00
10.19  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านขุนแจ๋  49,500.00  0.00  0.00  0.00  49,500.00 0.00
10.20  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านช้างใน  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
10.21  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านแม่เลา  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
10.22  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ไคร้  49,500.00  0.00  0.00  0.00  49,500.00 0.00
10.23  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านปางห้วยตาด  49,500.00  0.00  0.00  0.00  49,500.00 0.00
10.24  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
10.25  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
10.26  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านผาหมอน  17,500.00  0.00  0.00  0.00  17,500.00 0.00
10.27  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านปางไฮ  49,500.00  0.00  0.00  0.00  49,500.00 0.00
10.28  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า  17,500.00  0.00  0.00  0.00  17,500.00 0.00
10.29  อุปกรณ์ DLTV ทดแทน ปี 57 (ง 241/ว2549 ครั้งที่ 553 ลว. 25  มิ.ย. 2564) บ้านกิ่วเสือ  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
- รวม  1,048,000.00  0.00 0.00 0.00 1,048,000.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  44,791,420.00  0.00 0.00 23,612,870.11 21,178,549.89 52.72  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved