รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6511320)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ((รอรหัส))
  1. กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ผูกพัน 65- 66) ร.ร.บ้านหนองไคร้ (Q2660)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล/55 เขต แผ่นดินไหว (ผูกพัน 65 - 66)  (ง 241/ว4765 ครั้งที่ 31 ลว. 8  พ.ย. 2564) บ้านหนองไคร้  4,840,000.00  0.00  0.00  0.00  4,840,000.00 0.00
- รวม  4,840,000.00  0.00 0.00 0.00 4,840,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6511320)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ((รอรหัส))
  2. กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ผูกพัน 64 - 65) ร.ร.สันทรายหลวง (Q2660)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล/55 เขต แผ่นดินไหว (ผูกพัน 64 - 65) (ง 241/ว4766 ครั้งที่ 30 ลว. 8  พ.ย. 2564) สันทรายหลวง  13,676,400.00  0.00  0.00  0.00  13,676,400.00 0.00
- รวม  13,676,400.00  0.00 0.00 0.00 13,676,400.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6511320)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ((รอรหัส))
  3. กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ร.ร.คุณภาพตำบล (Q2660)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา  500,000.00  0.00  0.00  0.00  500,000.00 0.00
3.2  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.สันกลาง (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) บ้านสันกลาง  360,000.00  0.00  0.00  0.00  360,000.00 0.00
3.3  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) บ้านแจ่งกู่เรือง  500,000.00  0.00  0.00  0.00  500,000.00 0.00
3.4  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.บ้านหนองปิด (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) บ้านหนองปิด  500,000.00  0.00  0.00  0.00  500,000.00 0.00
3.5  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.ป่าแป๋วิทยา (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) ป่าแป๋วิทยา  390,000.00  0.00  0.00  0.00  390,000.00 0.00
3.6  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.สันมหาพนวิทยา (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) สันมหาพนวิทยา  390,000.00  0.00  0.00  0.00  390,000.00 0.00
3.7  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.บ้านแม่สา (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) บ้านแม่สา  408,000.00  0.00  0.00  0.00  408,000.00 0.00
3.8  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.มูลนิธิมหาราช 5 (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) มูลนิธิมหาราช 5  318,000.00  0.00  0.00  0.00  318,000.00 0.00
3.9  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.บ้านป่าติ้ว (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) บ้านป่าติ้ว  500,000.00  0.00  0.00  0.00  500,000.00 0.00
3.10  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.บ้านแม่ยางห้า (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) บ้านแม่ยางห้า  189,000.00  0.00  0.00  0.00  189,000.00 0.00
3.11  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.วัดงิ้วเฒ่า (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) วัดงิ้วเฒ่า  500,000.00  0.00  0.00  0.00  500,000.00 0.00
3.12  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.วัดยั้งเมิน (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) วัดยั้งเมิน  476,800.00  0.00  0.00  0.00  476,800.00 0.00
3.13  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.บ้านหัวฝาย (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) บ้านหัวฝาย  497,000.00  0.00  0.00  0.00  497,000.00 0.00
3.14  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.บ้านหลักปัน (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) บ้านหลักปัน  499,000.00  0.00  0.00  0.00  499,000.00 0.00
3.15  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.สันพระเนตร (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) บ้านสันพระเนตร  490,000.00  0.00  0.00  0.00  490,000.00 0.00
- รวม  6,517,800.00  0.00 0.00 0.00 6,517,800.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6511320)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ((รอรหัส))
  4. กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซมคารเรียน ร.ร.ร่มหลวง (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน) (Q2661)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.บ้านร่มหลวง (ง 241/ว4914 ครั้งที่ 50 ลว. 18  พ.ย. 2564) บ้านร่มหลวง  724,000.00  0.00  0.00  0.00  724,000.00 0.00
- รวม  724,000.00  0.00 0.00 0.00 724,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6511320)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ((รอรหัส))
  5. กิจกรรม : ค่าครุภัณฑ์ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล (Q2659)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา 50 ชุด สบเปิงวิทยา (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) สบเปิงวิทยา  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
5.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา 51 ชุด บ้านป่าติ้ว  (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านป่าติ้ว  81,600.00  0.00  0.00  0.00  81,600.00 0.00
5.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 30 ชุด บ้านป่าก้าง (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านป่าก้าง  42,000.00  0.00  0.00  0.00  42,000.00 0.00
5.4  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 60 ชุด วัดแม่กะ (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) วัดแม่กะ  90,000.00  0.00  0.00  0.00  90,000.00 0.00
5.5  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ก่อนประถมศึกษา 33 ชุด บ้านหนองปิด (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านหนองปิด  46,200.00  0.00  0.00  0.00  46,200.00 0.00
5.6  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา 30 ชุด สหกรณ์ดำริ (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) สหกรณ์ดำริ  48,000.00  0.00  0.00  0.00  48,000.00 0.00
5.7  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 30 ชุด ชุมชนบ้านโป่ง (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) ชุมชนบ้านโป่ง  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 0.00
5.8  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ คณิต สหกรณ์ดำริ (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) สหกรณ์ดำริ  400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00 0.00
5.9  ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ คณิต เลือกรายการ บ้านสันคะยอม (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านสันคะยอม  399,000.00  0.00  0.00  0.00  399,000.00 0.00
5.10  ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ เลือกรายการ บ้านแม่ยางห้า (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านแม่ยางห้า  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
5.11  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ บ้านแม่เหียะ (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านแม่เหียะ  499,500.00  0.00  0.00  0.00  499,500.00 0.00
5.12  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ (เลือกรายการ) วัดแม่แก้ดน้อย (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) วัดแม่แก้ดน้อย  399,700.00  0.00  0.00  0.00  399,700.00 0.00
5.13  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ บ้านหลักปัน (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านหลักปัน  59,700.00  0.00  0.00  0.00  59,700.00 0.00
5.14  อุปการพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ก่อนประถม ป่าจี้วังแดงวิทยา (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) ป่าจี้วังแดงวิทยา  59,500.00  0.00  0.00  0.00  59,500.00 0.00
5.15  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ) บ้านต้นผึ้ง (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านต้นผึ้ง  59,800.00  0.00  0.00  0.00  59,800.00 0.00
5.16  อุปกรณ์วิชาการเกษตร เลือกรายการ แบบ 2 บ้านเป้าวิทยาคาร (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านเป้าวิทยาคาร  62,900.00  0.00  0.00  0.00  62,900.00 0.00
5.17  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยม) วัดงิ้วเฒ่า (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) วัดงิ้วเฒ่า  119,900.00  0.00  0.00  0.00  119,900.00 0.00
5.18  อุปกรณ์ห้องสมุดระดับ ประถม - มัธยม (เลือกรายการ) บ้านหนองปิด (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านหนองปิด  135,000.00  0.00  0.00  0.00  135,000.00 0.00
5.19  อุปกรณ์ห้องสมุดระดับ ประถม - มัธยม (เลือกรายการ) บ้านปางไม้แดง (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านปางไม้แดง  135,000.00  0.00  0.00  0.00  135,000.00 0.00
5.20  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา(เลือกรายการ) วัดแม่กะ (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) วัดแม่กะ  135,000.00  0.00  0.00  0.00  135,000.00 0.00
5.21  อุปกรณ์ห้องสมุด รดับประถมศึกษา บ้านหัวฝาย (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านหัวฝาย  135,000.00  0.00  0.00  0.00  135,000.00 0.00
5.22  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ประดู่วิทยา (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) ประดู่วิทยา  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
5.23  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens บ้านนาบุญโหล่งขอด (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านนาบุญโหล่งขอด  27,000.00  0.00  0.00  0.00  27,000.00 0.00
5.24  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 80 ชุด บ้านแจ่งกู่เรือง (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านแจ่งกู่เรือง  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
5.25  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 40 ชุด ชุมชนสหกรณ์นิคม (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
5.26  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา 25 ชุด บ้านปางไม้แดง (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านปางไม้แดง  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
5.27  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 25 ชุด มูลนิธิมหาราช 5 (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) มูลนิธิมหาราช 5  37,500.00  0.00  0.00  0.00  37,500.00 0.00
- รวม  3,487,300.00  0.00 0.00 0.00 3,487,300.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (6511320)
  ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ((รอรหัส))
  6. กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา) (Q2648)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.บ้านสันปง (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) บ้านสันปง  250,000.00  0.00  0.00  0.00  250,000.00 0.00
6.2  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.บ้านท่าเกียน (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) บ้านท่าเกวียน  249,000.00  0.00  0.00  0.00  249,000.00 0.00
6.3  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.บ้านบวกเปา (ง 241/ว4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) บ้านบวกเปา  250,000.00  0.00  0.00  0.00  250,000.00 0.00
- รวม  749,000.00  0.00 0.00 0.00 749,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6511320)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  (รอรหัส)
  7. กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น (Q2665)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.ทรายทองราษฎร์อุทิศ (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) ทรายทองราษฎร์อุทิศ  413,100.00  0.00  0.00  0.00  413,100.00 0.00
7.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านกาดฮาว (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านกาดฮาว  440,000.00  0.00  0.00  0.00  440,000.00 0.00
7.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านก๋ายน้อย (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านก๋ายน้อย  106,800.00  0.00  0.00  0.00  106,800.00 0.00
7.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านขุนแจ (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านขุนแจ๋  147,000.00  0.00  0.00  0.00  147,000.00 0.00
7.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านท่ามะเกี๋ยง (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านท่ามะเกี๋ยง  239,500.00  0.00  0.00  0.00  239,500.00 0.00
7.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านน้ำริน (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านน้ำริน  495,900.00  0.00  0.00  0.00  495,900.00 0.00
7.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านบวกหมื้อ (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านบวกหมื้อ  451,000.00  0.00  0.00  0.00  451,000.00 0.00
7.8  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านปง (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านปง  143,000.00  0.00  0.00  0.00  143,000.00 0.00
7.9  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านปางกว้าง (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านปางกว้าง  427,000.00  0.00  0.00  0.00  427,000.00 0.00
7.10  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านแม่ขะปู (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านแม่ขะปู  330,100.00  0.00  0.00  0.00  330,100.00 0.00
7.11  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านแม่โจ้ (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านแม่โจ้  499,000.00  0.00  0.00  0.00  499,000.00 0.00
7.12  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.แม่ตะมาน (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านแม่ตะมาน  169,000.00  0.00  0.00  0.00  169,000.00 0.00
7.13  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านแม่ปั้ง (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านแม่ปั๋ง  374,000.00  0.00  0.00  0.00  374,000.00 0.00
7.14  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านแม่ปั๋ง สาขาขุนปั๋ง (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง  498,000.00  0.00  0.00  0.00  498,000.00 0.00
7.15  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านแม่ปาคี (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านแม่ปาคี  498,600.00  0.00  0.00  0.00  498,600.00 0.00
7.16  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านแม่แฝก (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านแม่แฝก  242,800.00  0.00  0.00  0.00  242,800.00 0.00
7.17  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง ร.ร.บ้านแม่ย่อย (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)  1,109,600.00  0.00  0.00  0.00  1,109,600.00 0.00
7.18  สปช.201/26 ร.ร.บ้านแม่ลานคำ (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านแม่ลานคำ  1,139,800.00  0.00  0.00  0.00  1,139,800.00 0.00
7.19  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านแม่เลา (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านแม่เลา  145,000.00  0.00  0.00  0.00  145,000.00 0.00
7.20  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านแม่แว (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านแม่แว  131,400.00  0.00  0.00  0.00  131,400.00 0.00
7.21  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านศรีบุญเรือง (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านศรีบุญเรือง  99,000.00  0.00  0.00  0.00  99,000.00 0.00
7.22  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านหลวง (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านหลวง  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
7.23  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านห้วยน้ำจาง (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) บ้านห้วยน้ำจาง  383,000.00  0.00  0.00  0.00  383,000.00 0.00
7.24  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.ประชาสามัคคี (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) ประชาสามัคคีวิทยา  156,000.00  0.00  0.00  0.00  156,000.00 0.00
7.25  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.วัดปางมะกล้วย (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) วัดปางมะกล้วย  221,400.00  0.00  0.00  0.00  221,400.00 0.00
- รวม  8,910,000.00  0.00 0.00 0.00 8,910,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6511320)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  (รอรหัส)
  8. กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งกสร้างอื่น ร.ร.ราชดำริ (Q2671)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ร.ร.รับปาปอร์ต (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)  530,200.00  0.00  0.00  0.00  530,200.00 0.00
8.2  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  782,700.00  0.00  0.00  0.00  782,700.00 0.00
8.3  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2  499,000.00  0.00  0.00  0.00  499,000.00 0.00
8.4  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน ร.ร.รัปปาปอร์ต  (ง 241/ว4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)  246,000.00  0.00  0.00  0.00  246,000.00 0.00
- รวม  2,057,900.00  0.00 0.00 0.00 2,057,900.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6511320)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  (รอรหัส)
  9. กิจกรรม : ครุภัณฑ์ ร.ร.ปกติ  (Q2666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 90 ชุด วัดสันคะยอม (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) วัดสันคะยอม  135,000.00  0.00  0.00  0.00  135,000.00 0.00
9.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 70 ชุด วัดทุ่งหลวง (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) วัดทุ่งหลวง  105,000.00  0.00  0.00  0.00  105,000.00 0.00
9.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 40 ชุด บ้านกิ่วเสือ (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านกิ่วเสือ  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
9.4  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 32 ชุด บ้านแม่ีแสะ (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านแม่แสะ  48,000.00  0.00  0.00  0.00  48,000.00 0.00
9.5  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 31 ชุด บ้านห้วยบง (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านห้วยบง  46,500.00  0.00  0.00  0.00  46,500.00 0.00
9.6  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 30 ชุด บ้านป่าไหน่ (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านป่าไหน่  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 0.00
9.7  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 28 ชุด บ้านเมืองก๊ะ (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านเมืองก๊ะ  42,000.00  0.00  0.00  0.00  42,000.00 0.00
9.8  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 25 ชุด บ้านห้วยน้ำจาง (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านห้วยน้ำจาง  37,500.00  0.00  0.00  0.00  37,500.00 0.00
9.9  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 25 ชุด บ้านทับเดื่อ (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านทับเดื่อ  37,500.00  0.00  0.00  0.00  37,500.00 0.00
9.10  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 20 ชุด ภูดินวทยา (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) ภูดินวิทยา  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
9.11  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม) วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ  125,900.00  0.00  0.00  0.00  125,900.00 0.00
9.12  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม) บ้านแม่แฝก (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านแม่แฝก  125,900.00  0.00  0.00  0.00  125,900.00 0.00
- รวม  838,300.00  0.00 0.00 0.00 838,300.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6511320)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  (รอรหัส)
  10. กิจกรรม : ครุภัณฑ์ ร.ร.ปกติ  (Q2667)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5000 ANSI Lumens สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) กลุ่มการเงิน  55,800.00  0.00  0.00  0.00  55,800.00 0.00
10.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 80 ชุด บ้านแม่โจ้ (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านแม่โจ้  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
10.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 20 ชุด บ้านปางขุม (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านปางขุม  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
10.4  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา 50 ชุด บ้านแม่ปาคี (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านแม่ปาคี  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
10.5  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยม 50 ชุด บ้านบ่อแก้ว (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านบ่อแก้ว  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
10.6  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา 40 ชุด บ้านแม่โจ้ (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านแม่โจ้  64,000.00  0.00  0.00  0.00  64,000.00 0.00
10.7  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 60 ชุด บ้านบ่อแก้ว (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านบ่อแก้ว  90,000.00  0.00  0.00  0.00  90,000.00 0.00
10.8  อุปกรณ์ห้องสมุด ร.ร.ประถม-มัธยมศึกษา บ้านแม่ขะปู (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านแม่ขะปู  135,000.00  0.00  0.00  0.00  135,000.00 0.00
10.9  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประถม - มัธยม บ้านแม่ตะมาน (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านแม่ตะมาน  119,800.00  0.00  0.00  0.00  119,800.00 0.00
- รวม  774,600.00  0.00 0.00 0.00 774,600.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6511320)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  (รอรหัส)
  11. กิจกรรม : ครุภัณฑ์ ร.ร. พระราชดำริ (Q2671)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 50 ชุด เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2  75,000.00  0.00  0.00  0.00  75,000.00 0.00
- รวม  75,000.00  0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (6511320)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ((รอรหัส))
  12. กิจกรรม : ครุภัณฑ์ ก่อนประถมศึกษา (Q2663)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 40 ชุด บ้านกองแหะ (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านกองแหะ  56,000.00  0.00  0.00  0.00  56,000.00 0.00
12.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 30 ชุด บ้านต้นรุง (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านต้นรุง  42,000.00  0.00  0.00  0.00  42,000.00 0.00
12.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 14 ชุด บ้านแม่แว (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านแม่แว  19,600.00  0.00  0.00  0.00  19,600.00 0.00
12.4  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 10 ชุด บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม  14,000.00  0.00  0.00  0.00  14,000.00 0.00
12.5  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร.บ้านป่าตุ้ม (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) บ้านป่าตุ้ม  79,500.00  0.00  0.00  0.00  79,500.00 0.00
12.6  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 1 ร.ร.วัดแม่เลย (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) วัดแม่เลย  70,000.00  0.00  0.00  0.00  70,000.00 0.00
- รวม  281,100.00  0.00 0.00 0.00 281,100.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  42,931,400.00  0.00 0.00 0.00 42,931,400.00 0.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved