รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (รอรหัส)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ (ครั้งที่ 1 (ง 241/ว4596 ลว.27 ตค.63 ครั้งที่ 3 ลว. 26  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  127,200.00  0.00  0.00  104,188.00  23,012.00 81.91
1.2  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1  (ง 241/ว5003 ลว.23 พย.63 ครั้งที่ 76 ลว. 23  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  497,500.00  0.00  0.00  497,500.00  0.00 100.00
1.3  ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ (ครั้งที่ 2 (ง 241/ว5512 ลว.18 ธค.63 ครั้งที่ 137 ลว. 16  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  114,800.00  0.00  0.00  97,696.00  17,104.00 85.10
1.4  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 (ง 241/ว5772 ครั้งที่ 173 ลว. 29  ธ.ค. 2563) งบสำนักงาน  151,000.00  0.00  0.00  128,200.00  22,800.00 84.90
1.5  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 (ง 241/ว494 ครั้งที่ 233 ลว. 2  ก.พ. 2564) งบสำนักงาน  151,000.00  0.00  0.00  138,300.00  12,700.00 91.59
1.6  ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ (ครั้งที่ 3) (ง 241/ว826 ครั้งที่ 318 ลว. 16  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  42,600.00  0.00  0.00  25,480.00  17,120.00 59.81
1.7  ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ง 241/ว1129 ครั้งที่ 376 ลว. 1  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  127,700.00  0.00  0.00  106,167.00  21,533.00 83.14
1.8  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม - เมษายน 2564 (ง 241/ว1230 ครั้งที่ 396 ลว. 9  เม.ย. 2564) งบสำนักงาน  302,000.00  0.00  0.00  262,100.00  39,900.00 86.79
1.9  ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ ตำแหน่งทดแทนเกษียณ  (ง 241/ว1754 ครั้งที่ 418 ลว. 27  เม.ย. 2564) งบสำนักงาน  3,000.00  0.00  0.00  375.00  2,625.00 12.50
1.10  ค่าเช่าบ้านครั้งที่ 5 (พ.ค. - ก.ค. 64) (ง 241/ว2677 ครั้งที่ 584 ลว. 5  ก.ค. 2564) งบสำนักงาน  498,000.00  0.00  0.00  430,300.00  67,700.00 86.41
1.11  ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ (ก.ค. - ก.ย. 64) (ง 241/ว2814 ครั้งที่ 610 ลว. 19  ก.ค. 2564) งบโรงเรียน  24,400.00  0.00  0.00  21,608.00  2,792.00 88.56
1.12  ค่าเช่าบ้านเดือน ส.ค. - ก.ย. 64 (ง 241/ว3774 ครั้งที่ 808 ลว. 9  ก.ย. 2564) งบสำนักงาน  302,000.00  0.00  0.00  0.00  302,000.00 0.00
- รวม  2,341,200.00  0.00 0.00 1,811,914.00 529,286.00 77.39  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (2000436001000000)
  2. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มนโยบายและแผน  100,000.00  0.00  0.00  86,670.00  13,330.00 86.67
2.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  (ง 241/ว498 ครั้งที่ 234 ลว. 5  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  15,000.00  0.00  0.00  7,920.00  7,080.00 52.80
2.3  การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวั ยรุ่นที่ 3 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน (ง 241/ว452 ครั้งที่ 1 ลว. 3  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 0.00
- รวม  160,000.00  0.00 0.00 94,590.00 65,410.00 59.12  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  งบบริหารเขต (ค่าจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา)  (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารบุคคล  730,000.00  0.00  0.00  722,000.00  8,000.00 98.90
3.2  งบบริหารเขต (ค่าสาธารณูปโภค)  (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มอำนวยการ  475,000.00  0.00  0.00  475,000.00  -0.00 100.00
3.3  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนฯ ปี 64) ปรับลด ไปเพิ่มค่าวัสดุ สนง. 20,000 บาท (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มนโยบายและแผน  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
3.4  งบบริหารเขต (ค่ากำจัดขยะมูลฝอย) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มอำนวยการ  1,500.00  0.00  0.00  1,500.00  0.00 100.00
3.5  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการประชุม กต.ปน.) ปรับลดวงเงินไปให้ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 20,000 บาท (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มนิเทศฯ  15,200.00  0.00  0.00  0.00  15,200.00 0.00
3.6  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการประชุมผอ.รร.ฯลฯ)  (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มอำนวยการ  32,000.00  0.00  0.00  39,560.00  -7,560.00 123.63
3.7  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการนิเทศฯ) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มนิเทศฯ  14,000.00  0.00  0.00  0.00  14,000.00 0.00
3.8  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรร.) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) หน่วยตรวจสอบภายใน  8,300.00  0.00  0.00  7,574.00  726.00 91.25
3.9  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารบุคคล  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
3.10  งบบริหารเขต (ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯ) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มอำนวยการ  45,000.00  0.00  0.00  47,741.86  -2,741.86 106.09
3.11  งบบริหารเขต (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มการเงิน  21,000.00  0.00  0.00  17,013.00  3,987.00 81.01
3.12  ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ  (ง 241/ว4630 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 10 ลว. 26  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  1,224,000.00  0.00  0.00  1,147,500.00  76,500.00 93.75
3.13  ค่าจ้างบุคลากรเขต (พนง.พิมพ์ดีด, เวรยาม) (ง 241/ว4630 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  73,440.00  0.00  0.00  73,440.00  0.00 100.00
3.14  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (เขต) ครั้งที่ 2 (ง 241/ว5779 ครั้งที่ 167 ลว. 5  ต.ค. 2563) งบสำนักงาน  22,500.00  0.00  0.00  22,470.00  30.00 99.87
3.15   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(รร.) ครั้งที่ 2 (ง 241/ว5779 ครั้งที่ 167 ลว. 9  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  804,300.00  0.00  0.00  249,421.88  554,878.12 31.01
3.16  การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต (ง 241/ว4752 ครั้งที่ 32 ลว. 4  พ.ย. 2563) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  4,920.00  80.00 98.40
3.17  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมฯ Local Network และ Local Trainer (ง 241/ว5407 ลว.14 ธค.63 ครั้งที่ 125 ลว. 17  ธ.ค. 2563) กลุ่มนิเทศฯ  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00  0.00 100.00
3.18  ค้าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 (ง 241/ว5593 ครั้งที่ 143 ลว. 16  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  2,520,000.00  0.00  0.00  2,520,000.00  0.00 100.00
3.19  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิม (ครั้งที่ 2) (ง 241/ว5518 ครั้งที่ 140 ลว. 16  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  2,772,000.00  0.00  0.00  2,751,387.00  20,613.00 99.26
3.20  ค่าจ้างบุคลากรเขต(พนง.พิมพ์ดีด,เวรยาม,พนง.ทำความสะอาด) ครั้งที่ 2 (ง 241/ว5593 ครั้งที่ 143 ลว. 16  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  151,200.00  0.00  0.00  149,040.00  2,160.00 98.57
3.21  คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการฯ เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ง 241/ว.5623 ลว.23 ธค.63 ครั้งที่ 148 ลว. 15  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารบุคคล  47,300.00  0.00  0.00  47,300.00  0.00 100.00
3.22  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(ร.ร.)ครั้งที่ 1 (ง 241/ว5260 ลว.4 ธค.63 ครั้งที่ 105 ลว. 9  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  804,300.00  0.00  0.00  356,699.35  447,600.65 44.35
3.23  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(เขต) ครั้งที่ 1 (ง 241/ว5260 ลว.4 ธค.63 ครั้งที่ 105 ลว. 9  ต.ค. 2563) งบสำนักงาน  22,500.00  0.00  0.00  22,470.00  30.00 99.87
3.24  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายนวัุตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (ง 241/149 ครั้งที่ 189 ลว. 11  ม.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
3.25  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายนวัุตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (รร.บ้านน้ำริน) (ง 241/149 ครั้งที่ 189 ลว. 11  ม.ค. 2564) บ้านน้ำริน  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
3.26  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการประชุม ผอ.รร.ฯลฯ ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  20,000.00  0.00  0.00  8,687.10  11,312.90 43.44
3.27  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อบริหารภารกิจองค์กร ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  15,000.00  0.00  0.00  11,330.00  3,670.00 75.53
3.28  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
3.29  งบบริหารเขต (ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2)  (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มการเงิน  20,000.00  0.00  0.00  15,896.87  4,103.13 79.48
3.30  งบบริหารเขต (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2)  (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มการเงิน  40,000.00  0.00  0.00  11,200.00  28,800.00 28.00
3.31  งบบริหารเขต (ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2)  (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  3,500.00  0.00  0.00  2,500.00  1,000.00 71.43
3.32  งบบริหารเขต (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
3.33  งบบริหารเขต (ค่าจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มบริหารบุคคล  380,000.00  0.00  0.00  348,000.00  32,000.00 91.58
3.34  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลนร.รายบุคคล) ปรับลด เอาเพิ่มให้ ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก 10,000 บาท  (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  8,340.00  0.00  0.00  0.00  8,340.00 0.00
3.35  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รร. ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) หน่วยตรวจสอบภายใน  8,000.00  0.00  0.00  7,680.00  320.00 96.00
3.36  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการนิเทศฯ ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  8,000.00  0.00  0.00  0.00  8,000.00 0.00
3.37  งบบริหารเขต (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มบริหารบุคคล  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
3.38  งบบริหารเขต (งบพัฒนาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  80,000.00  0.00  0.00  97,650.00  -17,650.00 122.06
3.39  งบบริหารเขต (แผนปฏิบัิตการฯ 2564 ครั้งที่ 2) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  129,160.00  0.00  0.00  81,550.00  47,610.00 63.14
3.40  ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ (เดือนเม.ย. - มิ.ย. 64) (ง 241/ว1361 ครั้งที่ 421 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  1,324,800.00  0.00  0.00  1,311,300.00  13,500.00 98.98
3.41  ค่าจ้างบุคลากรเขต (พนง.พิมพ์ดีด,เวรยาม,แม่บ้าน)เดือน เม.ย. - มิ.ย. 64 (ง 241/ว1361 ครั้งที่ 421 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบสำนักงาน  113,400.00  0.00  0.00  112,500.00  900.00 99.21
3.42  ค่าจ้างนักการภารโรง (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ง 241/ว1361 ครั้งที่ 421 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  595,890.00  0.00  0.00  578,295.00  17,595.00 97.05
3.43  ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน(เม.ย. - มิ.ย. 2564) (ง 241/ว1361 ครั้งที่ 421 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  57,240.00  0.00  0.00  54,180.00  3,060.00 94.65
3.44  คชจ.เพื่อสนับสนุนดำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ง 241/ว2059 ครั้งที่ 476 ลว. 21  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
3.45  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ร.ร.(เม.ย. - มิ.ย. 64) (ง 241/ว1928 ครั้งที่ 447 ลว. 13  พ.ค. 2564) งบโรงเรียน  804,300.00  0.00  0.00  800,460.98  3,839.02 99.52
3.46  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทร์เน็ต สพป. (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ง 241/ว1928 ครั้งที่ 447 ลว. 13  พ.ค. 2564) งบสำนักงาน  22,500.00  0.00  0.00  22,470.00  30.00 99.87
3.47  คชจ.ดำเนินงานงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพููดภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่ (ง 241/ว914 ครั้งที่ 278 ลว. 4  มิ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  101,740.00  0.00  0.00  10,000.00  91,740.00 9.83
3.48  คชจ.ในการเดินทางประชุมขยายผลระบบการรายงานตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงาน (ปพ3) (ง 241/ว1471 ครั้งที่ 384 ลว. 7  เม.ย. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  1,120.00  3,880.00 22.40
3.49  คชจ.ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาจร์น้อย (ง 241/ว1947 ครั้งที่ 451 ลว. 14  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  9,000.00  0.00  0.00  0.00  9,000.00 0.00
3.50  งบบริหารเขต (ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 2)  (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  120,000.00  0.00  0.00  116,769.56  3,230.44 97.31
3.51  งบบริหารเขต (ค่าจ้างเหมาจำกัดปลวก ตัดเพิ่มมาจาก คชจ.จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) (ง 241/ว1293 ครั้งที่ 350 ลว. 31  มี.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
3.52  คชจ.รายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา  (ง 241/ว2448 ครั้งที่ 544 ลว. 18  มิ.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  15,000.00  0.00  0.00  1,120.00  13,880.00 7.47
3.53  คชจ.ในการดำเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย (ง 241/ว2514 ครั้งที่ 549 ลว. 24  มิ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
3.54  จัดกิจกรรมส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา (ง 241/ว2675 ครั้งที่ 581 ลว. 2  ก.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  7,000.00  0.00  0.00  0.00  7,000.00 0.00
3.55  งบประมาณเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ง 241/ว2661 ครั้งที่ 574 ลว. 1  ก.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  9,000.00  0.00  0.00  0.00  9,000.00 0.00
3.56  สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (ง 241/ว2776 ครั้งที่ 597 ลว. 13  ก.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
3.57  คชจ.ดำเนินโครงการพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาเว็บไซต์ (ง 241/ว2982 ครั้งที่ 637 ลว. 2  ส.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
3.58  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 4 (ก.ค. - สงค. 64) (ง 241/ว3052 ครั้งที่ 651 ลว. 5  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,863,900.00  0.00  0.00  1,849,950.00  13,950.00 99.25
3.59  งบบริหารเขต (ง 241/ว3210 ครั้งที่ 685 ลว. 16  ส.ค. 2564) งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  0.00  286,238.01  713,761.99 28.62
3.60  ดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ง 241/ว3221 ครั้งที่ 681 ลว. 16  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  6,700.00  0.00  0.00  0.00  6,700.00 0.00
3.61  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (เขต) เดือน ก.ค. 64 (ง 241/ว3008 ครั้งที่ 638 ลว. 3  ส.ค. 2564) งบสำนักงาน  7,500.00  0.00  0.00  7,490.00  10.00 99.87
3.62  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ร.ร.) เดือน ก.ค. 64 (ง 241/ว3008 ครั้งที่ 638 ลว. 3  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  268,100.00  0.00  0.00  46,983.70  221,116.30 17.52
3.63  ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือน ส.ค. - ก.ย. 64) (ง 241/ว3605 ครั้งที่ 776 ลว. 6  ก.ย. 2564) งบโรงเรียน  551,200.00  0.00  0.00  315,472.75  235,727.25 57.23
3.64  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 5 (ครูขั้นวิกฤและครูดูแลนักเรียนพักนอน เดือน กันยายน)) (ง 241/ว3539 ครั้งที่ 357 ลว. 2  ก.ย. 2564) งบโรงเรียน  589,050.00  0.00  0.00  575,025.00  14,025.00 97.62
3.65  ค่าจัดทำผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 (ง 241/ว3490 ครั้งที่ 761 ลว. 31  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
3.66  คชจ. สนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพของสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ต่อเนื่อง 2 ปี (ง 241/ว3840 ครั้งที่ 818 ลว. 13  ก.ย. 2564) บ้านแม่สา  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
3.67  คชจ.ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า บ้านเมืองกึ้ด (ง 241/ว3819 ครั้งที่ 816 ลว. 13  ก.ย. 2564) บ้านเมืองกื้ด  351,000.00  0.00  0.00  0.00  351,000.00 0.00
3.68  คชจ.ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร.ร.บ้านน้ำริน (ง 241/ว3819 ครั้งที่ 816 ลว. 13  ก.ย. 2564) บ้านน้ำริน  499,100.00  0.00  0.00  0.00  499,100.00 0.00
3.69  คชจ.ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร.ร.วัดแม่กะ (ง 241/ว3819 ครั้งที่ 816 ลว. 13  ก.ย. 2564) วัดแม่กะ  492,000.00  0.00  0.00  0.00  492,000.00 0.00
3.70  คชจ.ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร.ร.บ้านสันคะยอม (ง 241/ว3819 ครั้งที่ 816 ลว. 13  ก.ย. 2564) บ้านสันคะยอม  490,000.00  0.00  0.00  0.00  490,000.00 0.00
3.71  คชจ.ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร.ร.บ้านป่าลาน (ง 241/ว3819 ครั้งที่ 816 ลว. 13  ก.ย. 2564) บ้านป่าลาน  439,000.00  0.00  0.00  0.00  439,000.00 0.00
3.72  คชจ.ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า บ้านต้นผึง (ง 241/ว3819 ครั้งที่ 816 ลว. 13  ก.ย. 2564) บ้านต้นผึ้ง  399,100.00  0.00  0.00  0.00  399,100.00 0.00
3.73  คชจ.ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร.ร.บ้านทุ่งโป่ง (ง 241/ว3819 ครั้งที่ 816 ลว. 13  ก.ย. 2564) บ้านทุ่งโป่ง  399,100.00  0.00  0.00  0.00  399,100.00 0.00
3.74  คชจ.ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (ง 241/ว3819 ครั้งที่ 816 ลว. 13  ก.ย. 2564) สันมหาพนวิทยา  449,000.00  0.00  0.00  0.00  449,000.00 0.00
3.75  คชจ.ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร.ร.ป่าติ้ว (ง 241/ว3819 ครั้งที่ 816 ลว. 13  ก.ย. 2564) บ้านป่าติ้ว  438,000.00  0.00  0.00  0.00  438,000.00 0.00
3.76  คชจ.ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร.ร.วัดสันคะยอม (ง 241/ว3819 ครั้งที่ 816 ลว. 13  ก.ย. 2564) วัดสันคะยอม  403,000.00  0.00  0.00  0.00  403,000.00 0.00
3.77  คชจ.ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร.ร.บ้านปางกว้าง (ง 241/ว3819 ครั้งที่ 816 ลว. 13  ก.ย. 2564) บ้านปางกว้าง  498,900.00  0.00  0.00  0.00  498,900.00 0.00
3.78  งบบริหารเขต (เงินเหลือจ่าย) (ง 241/ว4012 ครั้งที่ 848 ลว. 21  ก.ย. 2564) งบสำนักงาน  500,000.00  0.00  0.00  0.00  500,000.00 0.00
- รวม  23,599,560.00  0.00 0.00 15,470,406.06 8,129,153.94 65.55  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  4. กิจกรรม : การจัดกรศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  งบบริหารเขต (งบพัฒนาเฉพาะกิจ)  (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มนโยบายและแผน  100,000.00  0.00  0.00  69,728.00  30,272.00 69.73
4.2  งบบริหารเขต (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) เพิ่มวงเงินมาจาก คชจ.ประชุม กต.ปน. 20,000 บาท กต.ปน. (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มอำนวยการ  160,000.00  0.00  0.00  148,500.00  11,500.00 92.81
4.3  งบบริหารเขต (แผนปฏิบัติการประจำปี)  (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มนโยบายและแผน  200,000.00  0.00  0.00  133,589.20  66,410.80 66.79
4.4  งบบริหารเขต(ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อบริหารภารกิจองค์กร) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มนโยบายและแผน  20,000.00  0.00  0.00  20,340.00  -340.00 101.70
4.5  งบบริหารเขต(ค่าวัสดุสำนักงาน)ตัดเพิ่มมาจาก คชจ.จัดทำแผนปฏิบัติการ 20,000 บาท (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มการเงิน  40,000.00  0.00  0.00  39,109.20  890.80 97.77
4.6  งบบริหารเขต(ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มอำนวยการ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
4.7  งบบริหารเขต(ค่าจ้างกำจัดปลวก) (ง 241/ว4632 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 11 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มอำนวยการ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
4.8  ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต (16 อัตรา 6 เดือน)  (ง 241/ว4927 ลว.16 พย.63 ครั้งที่ 67 ลว. 16  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  1,514,880.00  0.00  0.00  1,436,850.00  78,030.00 94.85
4.9  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ง 241/ว258 ลว.19 มค.64 ครั้งที่ 198 ลว. 18  ม.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
4.10  ค่าใช้จ่ายประชุมผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ง 241/ว435 ครั้งที่ 310 ลว. 10  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  600.00  0.00  0.00  530.00  70.00 88.33
4.11  ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 9000 (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ง 241/ว1361 ครั้งที่ 3 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  2,052,000.00  0.00  0.00  2,006,709.60  45,290.40 97.79
4.12  คชจ. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Leaming (ง 241/ว2090 ครั้งที่ 488 ลว. 25  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  8,000.00  0.00  0.00  0.00  8,000.00 0.00
4.13  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เม.ย. - ส.ค. 64) (ง 241/ว1590 ครั้งที่ 388 ลว. 16  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  1,183,500.00  0.00  0.00  1,086,750.00  96,750.00 91.83
4.14  คชจ.ประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษ (ง 241/ว3022 ครั้งที่ 645 ลว. 4  ส.ค. 2564) กลุ่มบริหารบุคคล  90,450.00  0.00  0.00  90,385.00  65.00 99.93
4.15  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ 1 เดือน (กันยายน 64) (ง 241/ว3214 ครั้งที่ 678 ลว. 16  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  220,920.00  0.00  0.00  215,250.00  5,670.00 97.43
4.16  คชจ.ในการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ให้แก่ครูผ้สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ (ง 241/ว3218 ครั้งที่ 692 ลว. 16  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  43,200.00  0.00  0.00  0.00  43,200.00 0.00
4.17  คชจ.ในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ นานาชาติ ประจำปี 2564 (ง 241/ว3614 ครั้งที่ 778 ลว. 6  ก.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
4.18  คชจ.ดำเนินโครงการส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีใหม่ (ง 241/ว3638 ครั้งที่ 795 ลว. 6  ก.ย. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  1,500,000.00  0.00  0.00  0.00  1,500,000.00 0.00
4.19  ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง (ง 241/ว3901 ครั้งที่ 831 ลว. 15  ก.ย. 2564) บ้านแจ่งกู่เรือง  673,368.00  0.00  0.00  0.00  673,368.00 0.00
- รวม  7,861,918.00  0.00 0.00 5,267,741.00 2,594,177.00 67.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  5. กิจกรรม : สนับสนุนผู้เรียนปฏิบ้ติงานในสถานศึกษา (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าจ้างครูพักนอน (ง 241/ว4630 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 10 ลว. 26  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  91,800.00  0.00  0.00  91,800.00  0.00 100.00
5.2  ค่าจ้างนักการภารโรง (ง 241/ว4630 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 10 ลว. 26  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  440,640.00  0.00  0.00  422,280.00  18,360.00 95.83
5.3  ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอนประจำ(ครั้งที่ 2) (ง 241/ว5593 ครั้งที่ 143 ลว. 16  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  189,000.00  0.00  0.00  189,000.00  0.00 100.00
5.4  ค่าจ้างนักการภารโรง (ครั้งที่ 2) (ง 241/ว5593 ครั้งที่ 143 ลว. 16  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  907,200.00  0.00  0.00  856,980.00  50,220.00 94.46
5.5  คชจ.กองทุนทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว (ง 241/ว300 ครั้งที่ 201 ลว. 11  ม.ค. 2564) งบโรงเรียน  41,000.00  0.00  0.00  41,000.00  0.00 100.00
- รวม  1,669,640.00  0.00 0.00 1,601,060.00 68,580.00 95.89  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  6. กิจกรรม : ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาฯ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่พาหนะในการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (ง 241/ว4677 ลว.4 พย.63 ครั้งที่ 16 ลว. 4  พ.ย. 2563) งบสำนักงาน  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
6.2  การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีกศ.2564 (ง 241/ว36 ลว.5 มค.64 ครั้งที่ 178 ลว. 5  ม.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  10,000.00  0.00  0.00  5,850.00  4,150.00 58.50
6.3  คชจ.ดำเนินการโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (ง 241/ว1920 ครั้งที่ 449 ลว. 12  พ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  3,600.00  0.00  0.00  2,400.00  1,200.00 66.67
6.4  คชจ. ในการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษวิชาก และกิจกรรมภาษาไทย (ง 241/ว3494 ครั้งที่ 359 ลว. 31  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
6.5  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านหนองไคร้  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
6.6  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
6.7  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านโป่งแยงใน  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
6.8  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) สันป่าสักวิทยา  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
6.9  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) ป่าจี้วังแดงวิทยา  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
6.10  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) ร่ำเปิงวิทยา  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
6.11  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านแม่ปั๋ง  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
6.12  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านบ่อแก้ว  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
6.13  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
6.14  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) พร้าวบูรพา  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
6.15  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านต้นรุง  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
6.16  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านแม่โต๋  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
6.17  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านแม่ตะมาน  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
6.18  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านแม่สา  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
6.19  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) ชุมชนวัดช่อแล  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
6.20  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านนาบุญโหล่งขอด  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
6.21  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
6.22  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) วัดแม่กะ  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
6.23  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) ประดู่วิทยา  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
6.24  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านแม่ยางห้า  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
6.25  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านเป้าวิทยาคาร  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
6.26  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านป่าบง  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
6.27  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านต้นผึ้ง  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
6.28  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) วัดท่าข้าม  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
6.29  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านน้ำริน  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
6.30  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านเมืองก๊ะ  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
6.31  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านศรีงาม  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
6.32  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) วัดห้วยไร่  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
6.33  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านปางฮ่าง  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
6.34  คชจ.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของ สพท (ง 241/ว4209 ครั้งที่ 892 ลว. 29  ก.ย. 2564) วัดสันคะยอม  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
- รวม  3,027,600.00  0.00 0.00 16,250.00 3,011,350.00 0.54  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  7. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (รอ)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  คชจ.ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ (ง 241/391 ครั้งที่ 217 ลว. 27  ม.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
7.2  คชจ.ร.ร.คุ้มครองเด็ก (ร.ร.บ้านเมืองกื้ด) (ง 241/ว2309 ครั้งที่ 518 ลว. 10  มิ.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
7.3  คชจ.ดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน (ง 241/ว742 ครั้งที่ 260 ลว. 19  ก.พ. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  15,000.00  0.00  0.00  2,440.00  12,560.00 16.27
7.4  คชจ.ดำเนินงานตามแนวการดำเนินการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ของ สพฐ. (ง 241/ว2626 ครั้งที่ 563 ลว. 30  มิ.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  15,000.00  0.00  0.00  2,100.00  12,900.00 14.00
7.5  คชจ.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คุณภาพการรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ง 241/ว4250 ครั้งที่ 901 ลว. 30  ก.ย. 2564) บ้านหนองไคร้  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
7.6  คชจ.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คุณภาพการรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ง 241/ว4250 ครั้งที่ 901 ลว. 30  ก.ย. 2564) บ้านริมใต้  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
7.7  คชจ.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คุณภาพการรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ง 241/ว4250 ครั้งที่ 901 ลว. 30  ก.ย. 2564) บ้านป่าติ้ว  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
7.8  คชจ.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คุณภาพการรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ง 241/ว4250 ครั้งที่ 901 ลว. 30  ก.ย. 2564) บ้านห้วยเกี๋ยง  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
7.9  คชจ.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คุณภาพการรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ง 241/ว4250 ครั้งที่ 901 ลว. 30  ก.ย. 2564) บ้านป่าเหมือด  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
7.10  คชจ.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คุณภาพการรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ง 241/ว4250 ครั้งที่ 901 ลว. 30  ก.ย. 2564) บ้านแม่ขะปู  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
7.11  คชจ.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คุณภาพการรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ง 241/ว4250 ครั้งที่ 901 ลว. 30  ก.ย. 2564) เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
7.12  คชจ.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คุณภาพการรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ง 241/ว4250 ครั้งที่ 901 ลว. 30  ก.ย. 2564) วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
7.13  คชจ.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คุณภาพการรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ง 241/ว4250 ครั้งที่ 901 ลว. 30  ก.ย. 2564) บ้านท่าเกวียน  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
7.14  คชจ.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คุณภาพการรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ง 241/ว4250 ครั้งที่ 901 ลว. 30  ก.ย. 2564) บ้านปางไม้แดง  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
- รวม  2,040,000.00  0.00 0.00 9,540.00 2,030,460.00 0.47  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (2000436003000000)
  8. กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (รอ)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ง 241/ว429 ครั้งที่ 224 ลว. 2  ก.พ. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  18,000.00  0.00  0.00  2,880.00  15,120.00 16.00
8.2  คชจ.เดินทางเข้าประชุมสร้างความเข้าในใจการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรอบ 6 (ง 241/ว995 ครั้งที่ 301 ลว. 11  มี.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  4,500.00  0.00  0.00  4,500.00  0.00 100.00
8.3  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านหนองไคร้  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.4  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านริมใต้  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.5  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านป่าติ้ว  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.6  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านห้วยเกี๋ยง  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.7  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านป่าเหมือด  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.8  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านสันคะยอม  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.9  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านแม่ขะปู  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.10  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.11  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.12  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านท่าเกวียน  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.13  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านแม่เหียะ  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.14  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) ชุมชนบ้านดง  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.15  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านป่าลาน  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.16  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) ชุมชนบ้านโป่ง  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.17  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านปางไม้แดง  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.18  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านเมืองกื้ด  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.19  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านแม่ตะมาน  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.20  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) บ้านทุ่งโป่ง  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.21  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) ทรายทองราษฎร์อุทิศ  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
8.22  คชจ.โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)  (ง 241/ว4208 ครั้งที่ 895 ลว. 29  ก.ย. 2564) วัดแม่กะ  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
- รวม  3,022,500.00  0.00 0.00 7,380.00 3,015,120.00 0.24  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (2000436003000000)
  9. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (บุคลากรใน สพท) ก.ย. (ง 241/ว3539 ครั้งที่ 757 ลว. 2  ก.ย. 2564) งบสำนักงาน  37,800.00  0.00  0.00  36,900.00  900.00 97.62
9.2  งบบริหารเขต (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ง 241/ว4216 ครั้งที่ 896 ลว. 30  ก.ย. 2564) งบสำนักงาน  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
- รวม  237,800.00  0.00 0.00 36,900.00 200,900.00 15.52  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 4 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (รอรหัส)
  10. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ง 241/ ครั้งที่ 1 ลว. 5  พ.ย. 2563) งบโรงเรียน  2,913,000.00  0.00  0.00  2,849,490.00  63,510.00 97.82
10.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าจ้าง เม.ย. - มิ.ย. 64 (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) (ง 241/ว1325 ครั้งที่ 428 ลว. 23  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  891,000.00  0.00  0.00  891,000.00  0.00 100.00
10.3  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เม.ย. - มิ.ย. 64 (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) (ง 241/ว1325 ครั้งที่ 428 ลว. 23  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  44,550.00  0.00  0.00  40,650.00  3,900.00 91.25
10.4  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าจ้างเหมา เม.ย. - มิ.ย. 64 (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) (ง 241/ว1325 ครั้งที่ 428 ลว. 23  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  567,000.00  0.00  0.00  421,425.00  145,575.00 74.33
10.5  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) 3 เดือน ก.ค. - ก.ย. 64 (ง 241/ว3086 ครั้งที่ 656 ลว. 6  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  1,475,550.00  0.00  0.00  698,850.00  776,700.00 47.36
- รวม  5,891,100.00  0.00 0.00 4,901,415.00 989,685.00 83.20  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 4 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (รอรหัส)
  11. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ. นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวมและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในรูปแบบออนไลน์ (ง 241/ว3446 ครั้งที่ 732 ลว. 30  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  ผลผลิตที่ 6 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (รอรหัส)
  12. กิจกรรม : การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าพาหนะเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ (ง 241/ ครั้งที่ 248 ลว. 15  มิ.ย. 2564) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
- รวม  600.00  0.00 0.00 0.00 600.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพครู (รอรหัส)
  13. กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ.ในการดเนินโครงการ ร.ร.คุณภาพ (stand Alone) ร.ร.บ้านร่มหลวง (ง 241/ว3389 ครั้งที่ 810 ลว. 9  ก.ย. 2564) บ้านร่มหลวง  349,000.00  0.00  0.00  0.00  349,000.00 0.00
13.2  คชจ. ดำเนินโครงการ ร.ร.คุณภาพ (stand Alone) ร.ร.วัดบ้านเหล่า (ง 241/ว3389 ครั้งที่ 810 ลว. 9  ก.ย. 2564) วัดบ้านเหล่า  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
- รวม  499,000.00  0.00 0.00 0.00 499,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (รอรหัส)
  14. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน (15,000) ครั้งที่ 1 (ง 241/ว4630 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 10 ลว. 26  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  1,652,400.00  0.00  0.00  1,652,400.00  0.00 100.00
14.2  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน (9,000ครั้งที่ 1 (ง 241/ว4630 ลว.30 ตค.63 ครั้งที่ 10 ลว. 26  ต.ค. 2563) งบโรงเรียน  1,386,000.00  0.00  0.00  1,386,000.00  0.00 100.00
14.3  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน(15,000)(ครั้งที่ 2) (ง 241/ว5593 ครั้งที่ 143 ลว. 16  ธ.ค. 2563) งบโรงเรียน  3,402,000.00  0.00  0.00  3,402,000.00  0.00 100.00
14.4  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 15,000 ครั้งที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64) (ง 241/ว1230 ครั้งที่ 3 ลว. 26  เม.ย. 2564) งบโรงเรียน  1,999,350.00  0.00  0.00  1,998,805.60  544.40 99.97
14.5  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 4 (ก.ค. - สงค. 64) (ง 241/ว3052 ครั้งที่ 651 ลว. 5  ส.ค. 2564) งบโรงเรียน  2,632,500.00  0.00  0.00  2,583,000.00  49,500.00 98.12
- รวม  11,072,250.00  0.00 0.00 11,022,205.60 50,044.40 99.55  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (รอรหัส)
  15. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  คชจ.โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิธีใหม่ (ง 241/ว3433 ครั้งที่ 717 ลว. 27  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
15.2  คชจ.ในการนิเทศติดตาม กำกับ โครงการร.ร.คุณภาพของ สพท (ง 241/ว3389 ครั้งที่ 810 ลว. 9  ก.ย. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (รอรหัส)
  16. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ธุรการ 15000 เดือน กันยายน 64 (ง 241/ว3539 ครั้งที่ 757 ลว. 2  ก.ย. 2564) งบโรงเรียน  771,750.00  0.00  0.00  753,375.00  18,375.00 97.62
- รวม  771,750.00  0.00 0.00 753,375.00 18,375.00 97.62  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (รอรหัส)
  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (รอรหัส)
  17. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนปลายทาง (ง 241/ว5237 ลว.2 ธค.63 ครั้งที่ 96 ลว. 2  ธ.ค. 2563) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
17.2  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และอื่นๆ ในโครงการ DLTV  (ง 241/187 ครั้งที่ 192 ลว. 13  ม.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  99,000.00  0.00  0.00  4,920.00  94,080.00 4.97
17.3  ดำเนินการจัดทำใบงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ง 241/ว2725 ครั้งที่ 589 ลว. 6  ก.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  42,000.00  0.00  0.00  42,000.00  0.00 100.00
17.4  คชจ.ในการดำเนินการประชุมทางไกล Video Conference (ง 241/ว3737 ครั้งที่ 807 ลว. 8  ก.ย. 2564) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
- รวม  147,000.00  0.00 0.00 46,920.00 100,080.00 31.92  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (รอรหัส)
  โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ (รอรหัส)
  18. กิจกรรม : หลักพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ((รอรหัส))
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.บ้านต้นรุง (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 425 ลว. 26  เม.ย. 2564) บ้านต้นรุง  31,400.00  0.00  0.00  0.00  31,400.00 0.00
18.2  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.บ้านปง(อินทขิล) (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 425 ลว. 26  เม.ย. 2564) บ้านปง  19,100.00  0.00  0.00  0.00  19,100.00 0.00
18.3  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.ป่าแป๋วิทยา (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 425 ลว. 26  เม.ย. 2564) ป่าแป๋วิทยา  30,500.00  0.00  0.00  0.00  30,500.00 0.00
18.4  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.แม่แสะ (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 425 ลว. 26  เม.ย. 2564) บ้านแม่แสะ  18,300.00  0.00  0.00  0.00  18,300.00 0.00
18.5  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.แม่แมม (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 425 ลว. 26  เม.ย. 2564) บ้านแม่แมม  18,300.00  0.00  0.00  0.00  18,300.00 0.00
18.6  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.สบเปิง (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 425 ลว. 26  เม.ย. 2564) สบเปิงวิทยา  41,100.00  0.00  0.00  0.00  41,100.00 0.00
18.7  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.วัดบ้านเหล่า (ง 241/ว1357 ครั้งที่ 425 ลว. 26  เม.ย. 2564) วัดบ้านเหล่า  25,900.00  0.00  0.00  0.00  25,900.00 0.00
18.8  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.บ้านปางไม้แดง (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 425 ลว. 26  เม.ย. 2564) บ้านปางไม้แดง  17,000.00  0.00  0.00  0.00  17,000.00 0.00
18.9  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.บ้านแม่ลานคำ (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 425 ลว. 26  เม.ย. 2564) บ้านแม่ลานคำ  30,900.00  0.00  0.00  0.00  30,900.00 0.00
18.10  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.แม่ขะปู (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 425 ลว. 26  เม.ย. 2564) บ้านแม่ขะปู  30,500.00  0.00  0.00  0.00  30,500.00 0.00
18.11  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.บ่อแก้ว (ง 241/า1358 ครั้งที่ 425 ลว. 26  เม.ย. 2564) บ้านบ่อแก้ว  15,400.00  0.00  0.00  0.00  15,400.00 0.00
18.12  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.บ้านแม่โต๋ (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 425 ลว. 26  เม.ย. 2564) บ้านแม่โต๋  51,200.00  0.00  0.00  0.00  51,200.00 0.00
18.13  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ บ้านแม่แว (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 425 ลว. 26  เม.ย. 2564) บ้านแม่แว  22,900.00  0.00  0.00  0.00  22,900.00 0.00
18.14  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.กิ่วเสือ (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 425 ลว. 26  เม.ย. 2564) บ้านกิ่วเสือ  18,700.00  0.00  0.00  0.00  18,700.00 0.00
18.15  ค่าเครื่องนอน+อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและหรืออื่น ๆ ร.ร.สะลวงนอก (ง 241/ว1358 ครั้งที่ 425 ลว. 26  เม.ย. 2564) บ้านสะลวงนอก  37,700.00  0.00  0.00  0.00  37,700.00 0.00
18.16  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านแม่ปาคี (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ปาคี  21,000.00  0.00  0.00  0.00  21,000.00 0.00
18.17  พัฒนา ร.ร.ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ และพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ บ้านแม่ปั๋ง สาขาขุนปั๋ง (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง  76,000.00  0.00  0.00  0.00  76,000.00 0.00
18.18  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษร.ร.ขุนแจ๋ (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านขุนแจ๋  19,000.00  0.00  0.00  0.00  19,000.00 0.00
18.19  พัฒนา ร.ร.ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ และพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านปางห้วยตาด (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านปางห้วยตาด  81,000.00  0.00  0.00  0.00  81,000.00 0.00
18.20  พัฒนา ร.ร.ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ และพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.วัดปางมะกล้วย (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) วัดปางมะกล้วย  79,000.00  0.00  0.00  72,000.00  7,000.00 91.14
18.21  พัฒนา ร.ร.ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ และพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.ป่าแป๋วิทยา (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) ป่าแป๋วิทยา  81,000.00  0.00  0.00  0.00  81,000.00 0.00
18.22  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านแม่เลา (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านแม่เลา  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
18.23  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านแม่ไคร้ (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ไคร้  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
18.24  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.แม่แสะ (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านแม่แสะ  17,000.00  0.00  0.00  0.00  17,000.00 0.00
18.25  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.แม่แมม (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านแม่แมม  17,000.00  0.00  0.00  0.00  17,000.00 0.00
18.26  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านผาหมอน (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านผาหมอน  17,000.00  0.00  0.00  0.00  17,000.00 0.00
18.27  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านก๋ายน้อย (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านก๋ายน้อย  16,000.00  0.00  0.00  16,000.00  0.00 100.00
18.28  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านเมืองกื้ด (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านเมืองกื้ด  22,000.00  0.00  0.00  22,000.00  0.00 100.00
18.29  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านแม่ตะมาน (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ตะมาน  21,000.00  0.00  0.00  0.00  21,000.00 0.00
18.30  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.ป้างไม้แดง (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านปางไม้แดง  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
18.31  พัฒนา ร.ร.ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ และพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.โป่งแยงใน (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านโป่งแยงใน  82,000.00  0.00  0.00  0.00  82,000.00 0.00
18.32  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ  20,000.00  0.00  0.00  20,000.00  0.00 100.00
18.33  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ บ้านกองแหะ (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านกองแหะ  19,000.00  0.00  0.00  0.00  19,000.00 0.00
18.34  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านบวกจั่น (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านบวกจั่น  21,000.00  0.00  0.00  0.00  21,000.00 0.00
18.35  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7  21,000.00  0.00  0.00  0.00  21,000.00 0.00
18.36  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2  23,000.00  0.00  0.00  0.00  23,000.00 0.00
18.37  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านปางไฮ (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านปางไฮ  19,000.00  0.00  0.00  0.00  19,000.00 0.00
18.38  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านเมืองก๊ะ (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านเมืองก๊ะ  18,000.00  0.00  0.00  0.00  18,000.00 0.00
18.39  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.ชุมชนบ้านแม่สาบ (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) ชุมชนบ้านแม่สาบ  18,000.00  0.00  0.00  0.00  18,000.00 0.00
18.40  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.ทรายทองราษฎร์อุทิศ (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) ทรายทองราษฎร์อุทิศ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
18.41  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านแม่ลานคำ (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ลานคำ  21,000.00  0.00  0.00  0.00  21,000.00 0.00
18.42  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.แม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก  17,000.00  0.00  0.00  0.00  17,000.00 0.00
18.43  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.วัดแม่เลย (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) วัดแม่เลย  17,000.00  0.00  0.00  0.00  17,000.00 0.00
18.44  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.ป่าลาน (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านป่าลาน  21,000.00  0.00  0.00  21,000.00  0.00 100.00
18.45  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.แม่ขะปู (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ขะปู  21,000.00  0.00  0.00  0.00  21,000.00 0.00
18.46  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.แม่ยางห้า (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ยางห้า  21,000.00  0.00  0.00  0.00  21,000.00 0.00
18.47  พัฒนา ร.ร.ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ และพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ บ้านบ่อแก้ว (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านบ่อแก้ว  83,000.00  0.00  0.00  0.00  83,000.00 0.00
18.48  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านแม่โต๋ (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านแม่โต๋  22,000.00  0.00  0.00  0.00  22,000.00 0.00
18.49  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.แม่ยางห้าสาขาเด่นฮ่อม (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม  17,000.00  0.00  0.00  0.00  17,000.00 0.00
18.50  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเฒ่า (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
18.51  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านห้วยน้ำจาง (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านห้วยน้ำจาง  19,000.00  0.00  0.00  0.00  19,000.00 0.00
18.52  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.วัดงิ้วเฒ่า (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) วัดงิ้วเฒ่า  19,000.00  0.00  0.00  0.00  19,000.00 0.00
18.53  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.วัดปางเติม (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) วัดปางเติม  18,000.00  0.00  0.00  0.00  18,000.00 0.00
18.54  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.วัดปางเติม สาขาบ้านขุนสาบ (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
18.55   พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านนากู่ (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านนากู่  18,000.00  0.00  0.00  0.00  18,000.00 0.00
18.56   พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านปางขุม (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านปางขุม  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
18.57   พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านแม่แว (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านแม่แว  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
18.58   พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.วัดยั้งเมิน (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) วัดยั้งเมิน  21,000.00  0.00  0.00  0.00  21,000.00 0.00
18.59   พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.บ้านกิ่วเสือ (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) บ้านกิ่วเสือ  18,000.00  0.00  0.00  0.00  18,000.00 0.00
18.60   พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ ร.ร.รัปปาปอร์ต  (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)  21,000.00  0.00  0.00  0.00  21,000.00 0.00
18.61  งบนิเทศติดตาม โครงการ ร.ร.พื้นที่สูง (ง 241/ว2332 ครั้งที่ 537 ลว. 15  มิ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  27,000.00  0.00  0.00  0.00  27,000.00 0.00
- รวม  1,665,900.00  0.00 0.00 151,000.00 1,514,900.00 9.06  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอรหัส)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (รอรหัส)
  19. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  คชจ.ในการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเียนสุจริต) ระดับประเทศ (ง 241/ว5327 ลว.7 ธค.63 ครั้งที่ 113 ลว. 7  ธ.ค. 2563) กลุ่มนิเทศฯ  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00  0.00 100.00
19.2  ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมโครงการ ร.ร.สุจิร  (ง 241/ว2207 ครั้งที่ 506 ลว. 4  มิ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
19.3  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต (ง 241/ว3409 ครั้งที่ 722 ลว. 26  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
19.4  กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ง 241/ว3409 ครั้งที่ 722 ลว. 26  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
19.5  กิจกรรมการพัฒนานวัฒกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก (ง 241/ว3409 ครั้งที่ 722 ลว. 26  ส.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
19.6  คชน.ในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดีที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ (ง 241/ว3619 ครั้งที่ 774 ลว. 6  ก.ย. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  140,500.00  0.00 0.00 5,500.00 135,000.00 3.91  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอรหัส)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (รอรหัส)
  20. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  คชจ.ในการนิเทศกำกับติดตามแบบบูรณาการและคชจ.ในการดำเนินการอื่นๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต (ง 241/ว6 ครั้งที่ 176 ลว. 11  ม.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  50,000.00  0.00  0.00  6,400.00  43,600.00 12.80
20.2  ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ 2564 (ง 241/ว1949 ครั้งที่ 451 ลว. 14  พ.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  150,000.00  0.00  0.00  2,200.00  147,800.00 1.47
- รวม  200,000.00  0.00 0.00 8,600.00 191,400.00 4.30  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  64,403,318.00  0.00 0.00 41,204,796.66 23,198,521.34 63.98  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved