รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (65112XX)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : พนักงานราชการ (Q2628)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (ต.ค.64 - ก.พ.65) (ง 241/ว4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  173,400.00  0.00  0.00  86,280.00  87,120.00 49.76
1.2  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานราชการ (ม.ค. - ธ.ค. 65 (ง 241/ว4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  30,900.00  0.00  0.00  0.00  30,900.00 0.00
- รวม  204,300.00  0.00 0.00 86,280.00 118,020.00 42.23  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (65112XX)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (2000414008000000)
  2. กิจกรรม : ค่าเช่าบ้าน (Q2628)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 (ต.ค. 64 - ม.ค. 65) (ง 241/ว4762 ครั้งที่ 28 ลว. 8  พ.ย. 2564) งบสำนักงาน  710,000.00  0.00  0.00  376,170.97  333,829.03 52.98
- รวม  710,000.00  0.00 0.00 376,170.97 333,829.03 52.98  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (65112XX)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  3. กิจกรรม : ธุรการจ้างเหมา 9000 (Q2666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างเหมา ธุรการ ร.ร. จำนวน 73 อัตรา ครั้งที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) (ง 241/ว4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  1,971,000.00  0.00  0.00  1,791,000.00  180,000.00 90.87
- รวม  1,971,000.00  0.00 0.00 1,791,000.00 180,000.00 90.87  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (65112XX)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  4. กิจกรรม : บุคลากรใน สพท. (Q2666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด ครั้งที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) (ง 241/ว4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  111,600.00  0.00  0.00  111,600.00  0.00 100.00
- รวม  111,600.00  0.00 0.00 111,600.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (65112XX)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  5. กิจกรรม : ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต (Q2667)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม ครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) (ง 241/ว4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  1,627,500.00  0.00  0.00  1,612,257.87  15,242.13 99.06
- รวม  1,627,500.00  0.00 0.00 1,612,257.87 15,242.13 99.06  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (65112XX)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  6. กิจกรรม : นักการภารโรง (Q2669)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าจ้างเหมา นักการภารโรง จำนวน 23 อัตรา ครั้งที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) (ง 241/ว4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  641,700.00  0.00  0.00  614,025.00  27,675.00 95.69
- รวม  641,700.00  0.00 0.00 614,025.00 27,675.00 95.69  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (65112XX)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  7. กิจกรรม : ครูดูแลนักเรียนพักนอน (Q2669)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม ครูดูแลนักเรียนพักนอน จำนวน 4 อัตรา ครั้งที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) (ง 241/ว4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  111,600.00  0.00  0.00  111,600.00  0.00 100.00
- รวม  111,600.00  0.00 0.00 111,600.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (65112XX)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  8. กิจกรรม : งบบริหารจัดการ สพท. ครั้งที่ 1 (2 ล้านบาท) (Q2666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  คชจ. คณะกรรมการ กต.ปน. 2 ครั้ง (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  17,600.00  0.00  0.00  0.00  17,600.00 0.00
8.2  คชจ. ประชุมผู้บริหาร ร.ร.และทีมบริหารองค์กร (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  15,000.00  0.00  0.00  2,720.00  12,280.00 18.13
8.3  คชจ. การประชุมเพื่อบริหารภารกิจองค์กร (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  15,000.00  0.00  0.00  1,830.00  13,170.00 12.20
8.4  คชจ. ในการเดินทางไปราชการ (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  75,000.00  0.00  0.00  31,780.00  43,220.00 42.37
8.5  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  75,000.00  0.00  0.00  27,060.92  47,939.08 36.08
8.6  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มการเงิน  37,500.00  0.00  0.00  9,490.00  28,010.00 25.31
8.7  ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  5,400.00  0.00  0.00  1,500.00  3,900.00 27.78
8.8  ค่าวัสดุสำนักงาน (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มการเงิน  70,000.00  0.00  0.00  12,900.00  57,100.00 18.43
8.9  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  250,000.00  0.00  0.00  94,350.00  155,650.00 37.74
8.10  คชจ. ในการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตามภารกิจ (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มบริหารบุคคล  708,000.00  0.00  0.00  312,000.00  396,000.00 44.07
8.11  คชจ. ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
8.12  คชจ. ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
8.13  ค่าสาธารณูปโภค (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  500,000.00  0.00  0.00  270,580.07  229,419.93 54.12
8.14  คชจ. ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  10,000.00  0.00  0.00  2,090.00  7,910.00 20.90
8.15  คชจ. ในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
8.16  คชจ.ในการบริหารงานบุคคล (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มบริหารบุคคล  15,000.00  0.00  0.00  1,860.00  13,140.00 12.40
8.17  งบพัฒนาเฉพาะกิจรองรับนโยบายเร่งด่วนหรืออื่น ๆ (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  76,500.00  0.00  0.00  5,700.00  70,800.00 7.45
- รวม  1,900,000.00  0.00 0.00 773,860.99 1,126,139.01 40.73  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (65112XX)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  9. กิจกรรม : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (Q2666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ง 241/ว4623 ครั้งที่ 10 ลว. 28  ต.ค. 2564) กลุ่มนโยบายและแผน  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (65112XX)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  10. กิจกรรม : บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Q2666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 64) (ง 241/ว4799 ครั้งที่ 36 ลว. 10  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  652,260.00  0.00  0.00  651,000.00  1,260.00 99.81
- รวม  652,260.00  0.00 0.00 651,000.00 1,260.00 99.81  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (65112XX)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  11. กิจกรรม : ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Q2666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต โรงเรียน 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 64) (ง 241/ว4950 ครั้งที่ 57 ลว. 22  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  780,000.00  0.00  0.00  230,624.90  549,375.10 29.57
11.2  ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำนักงานเขตพื้นที่ 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 64) (ง 241/ว4950 ครั้งที่ 57 ลว. 22  พ.ย. 2564) งบสำนักงาน  22,500.00  0.00  0.00  14,980.00  7,520.00 66.58
- รวม  802,500.00  0.00 0.00 245,604.90 556,895.10 30.60  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (65112XX)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  12. กิจกรรม : คชจ.ดำเนินการตรวจและประเมินการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา (Q2666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตารมและประเมินผลเศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต (ง 241/ว5113 ครั้งที่ 73 ลว. 30  พ.ย. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (65112XX)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  13. กิจกรรม : คชจ. ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า (Q2668)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ. ในการเข้าร่วมประชุม จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเขาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า (ง 241/ว5393 ครั้งที่ 116 ลว. 22  ธ.ค. 2564) กลุ่มนิเทศฯ  2,600.00  0.00  0.00  0.00  2,600.00 0.00
- รวม  2,600.00  0.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (65112XX)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002000000)
  14. กิจกรรม : เงินสมทมกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว (Q2669)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  เงินสมทบกองทุนทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565 (ง 241/ว135 ครั้งที่ 147 ลว. 12  ม.ค. 2565) งบโรงเรียน  36,936.00  0.00  0.00  0.00  36,936.00 0.00
- รวม  36,936.00  0.00 0.00 0.00 36,936.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (65112XX)
  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรณภาพ (2000436004000000)
  15. กิจกรรม : พี่เลี้ยงเด็กพิการ (Q2679)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 จำนวน 33 อัตรา (ต.ค. 64 - กพ. 65) (ง 241/ว4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  1,485,000.00  0.00  0.00  885,193.54  599,806.46 59.61
15.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ต.ค. - พ.ย. 64) (ง 241/ว4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  14,850.00  0.00  0.00  14,850.00  0.00 100.00
15.3  เงินสบทบกองทุนประกันสังคม พี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือนละ 450 (ธ.ค. 64 - ก.พ. 65) (ง 241/ว4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  44,550.00  0.00  0.00  14,560.00  29,990.00 32.68
15.4  เงินสมทบกองทุนทดแทน พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำปี (ม.ค. - ธ.ค. 65) (ง 241/ว4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  7,128.00  0.00  0.00  0.00  7,128.00 0.00
15.5  ค่าจ้างเหมารายเดือนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 จำนวน 20 อัตรา (ต.ค. 64 - ก.พ. 65) (ง 241/ว4737 ครั้งที่ 24 ลว. 5  พ.ย. 2564) งบโรงเรียน  900,000.00  0.00  0.00  499,500.00  400,500.00 55.50
- รวม  2,451,528.00  0.00 0.00 1,414,103.54 1,037,424.46 57.68  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (65112XX)
  โครงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ยั่งยืน (200432061000000)
  16. กิจกรรม : ธุรการ ร.ร. 15,000 (Q2654)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม ธุรการ ร.ร. จำนวน 49 อัตราครั้งที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) (ง 241/ว4555 ครั้งที่ 4 ลว. 26  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  2,278,500.00  0.00  0.00  2,268,338.58  10,161.42 99.55
- รวม  2,278,500.00  0.00 0.00 2,268,338.58 10,161.42 99.55  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (65112XX)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2000457037000000)
  17. กิจกรรม : การนำเสนอผลงาน การประฃกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (Q2692)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  คชนในการเดินทางไปราชการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ " 7-10 ธ.ค. 64 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (ง 241/ว5178 ครั้งที่ 90 ลว. 8  ธ.ค. 2564) กลุ่มอำนวยการ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
- รวม  6,000.00  0.00 0.00 6,000.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  13,613,024.00  0.00 0.00 10,061,841.85 3,551,182.15 73.91  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved