รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (67112XX)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008702000000)
  1. กิจกรรม : เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ  (ว4851)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ (ต.ค.66 - มี.ค.67)  (ง 241/ว4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  261,000.00  0.00  0.00  261,000.00  0.00 100.00
1.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ (เม.ย. 67) (ง 241/ว1016 ครั้งที่ 210 ลว. 8  มี.ค. 2567) งบโรงเรียน  41,200.00  0.00  0.00  41,101.00  99.00 99.76
1.3  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ (พ.ค. - ก.ค. 67) (ง 241/ว1775 ครั้งที่ 3 ลว. 3  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  124,000.00  0.00  0.00  79,940.00  44,060.00 64.47
- รวม  426,200.00  0.00 0.00 382,041.00 44,159.00 89.64  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (67112XX)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008702000000)
  2. กิจกรรม : เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ ปี 2567 (ว4851)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ ปี 2567  (ง 241/ว4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  32,000.00  0.00  0.00  22,843.00  9,157.00 71.38
- รวม  32,000.00  0.00 0.00 22,843.00 9,157.00 71.38  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (67112XX)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008702000000)
  3. กิจกรรม : ค่าเช่าบ้าน (ว5415)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 จำนวน 6 เดือน (ต.ค. 66 - มี.ค. 67) (ง 241/ว5415 ครั้งที่ 70 ลว. 29  พ.ย. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  1,401,000.00  0.00  0.00  1,275,808.80  125,191.20 91.06
3.2  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 จำนวน 4 เดือน (เม.ย. - ก.ค.67) (ง 241/ว1767 ครั้งที่ 4 ลว. 3  พ.ค. 2567) กลุ่มนโยบายและแผน  935,000.00  0.00  0.00  621,230.00  313,770.00 66.44
- รวม  2,336,000.00  0.00 0.00 1,897,038.80 438,961.20 81.21  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  4. กิจกรรม : งบบริหารจัดการ สพท. (งบรายจ่ายประจำ) (ว4850 ว817)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง(60,000+20,000+15,000) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  95,000.00  0.00  0.00  69,272.99  25,727.01 72.92
4.2  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (40,000+15,000+15,000) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  70,000.00  0.00  0.00  28,100.00  41,900.00 40.14
4.3  ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (2,880 + 3,000+1,320) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  7,200.00  0.00  0.00  3,000.00  4,200.00 41.67
4.4  ค่าวัสดุสำนักงาน (60,000+20,000+30,000) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  110,000.00  0.00  0.00  74,647.00  35,353.00 67.86
4.5  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (160,000 + 70,000+60,000) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  290,000.00  0.00  0.00  221,100.00  68,900.00 76.24
4.6  ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สพป.ชม.2 (420,000 +135,000+203,000) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  758,000.00  0.00  0.00  602,806.00  155,194.00 79.53
4.7  คชจ.ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมสำนักงาน (4,000+2,000+4,000) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  5,425.00  4,575.00 54.25
4.8  ค่าจ้างกำจัดปลวก (ง 241/ว1766 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
4.9  ค่าสาธารณูปโภค (480,000 + 150,000+219,000) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  849,085.00  0.00  0.00  793,652.63  55,432.37 93.47
- รวม  2,199,285.00  0.00 0.00 1,798,003.62 401,281.38 81.75  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  5. กิจกรรม : งบบริหารจัดการ สพท. (งบพัฒนาเฉพาะกิจ173,120) (ว4850)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ โรงเรียนสุจริต (เขตพื้นที่กศ.)(ศน.รุจิรา) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  10,730.00  0.00  0.00  10,730.00  0.00 100.00
5.2  โครงการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยฯ (กิ่งกาญจน์) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มบริหารบุคคล  8,220.00  0.00  0.00  8,220.00  0.00 100.00
5.3  ค่าวัสดุสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ(ธันธร) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
5.4  โครงการอบรมเสริมสร้างความรุ้ด้านการบริหารงานการคลังฯ (ดรุณีการเงิน) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มการเงิน  15,880.00  0.00  0.00  15,880.00  0.00 100.00
5.5  คชจ.ลงทะเบียนหลักสูตร e-CPP (ดรุณี/ธนกิจ) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มการเงิน  3,700.00  0.00  0.00  3,700.00  0.00 100.00
5.6  โครงการอบรมเสริมสร้างความรุ้ด้านการบริหารงานการคลังฯ 19 - 20 ก.พ. 67 (ดรุณีการเงิน) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มการเงิน  2,760.00  0.00  0.00  2,760.00  0.00 100.00
5.7  คชจ.คัดเลือกบุคคลเพื่อตั้งตั้งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (รัศมี/บุคคล) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มบริหารบุคคล  14,050.00  0.00  0.00  11,700.00  2,350.00 83.27
5.8  ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนคุณภาพ (ปวีณา/แผน) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  6,450.00  0.00  0.00  5,700.00  750.00 88.37
5.9  คชจ.ในการเช่าคลาวเชิฟเวอร์ (วิไลลักษณ์) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  13,520.00  0.00  0.00  0.00  13,520.00 0.00
5.10  คชจ.เพิ่มเติมในการซ่อมแซมยานพาหนะ (สายฤดี)  (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  57,003.04  0.00  0.00  0.00  57,003.04 0.00
- รวม  135,313.04  0.00 0.00 61,690.00 73,623.04 45.59  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  6. กิจกรรม : งบบริหารจัดการ สพท. (ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อบริหารภารกิจองค์กร 20,000+5,000+5,000) (ว4850 ว817)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  การประชุม กก.จัดทำแผนใช้จ่ายงบประมาณ ปี 67 (ฟองจันทร์)  (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  2,070.00  0.00  0.00  2,070.00  0.00 100.00
6.2  การประชุมชี้แจง กก.ในการจัดตั้งงบประมาณปี 2568 งบลงทุน  (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  975.00  0.00  0.00  950.00  25.00 97.44
6.3  การประชุมชี้แจง กก.พิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณปี 2568 งบลงทุน (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  3,000.00  0.00  0.00  2,400.00  600.00 80.00
6.4  การประชุมเพื่อรับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจ สป. (ฌาณิศา) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00  0.00 100.00
6.5  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา (ปวีณา) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  525.00  0.00  0.00  525.00  0.00 100.00
6.6  การประชุมจัดลำดับความสำคัญ ของ ร.ร.เสนอขอ โครงการ (อัธยา/ส่งเสริม) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  350.00  0.00  0.00  0.00  350.00 0.00
6.7  ประชุมชี้แจงแบบติดตามฯ (ฌาณิศา)  (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  5,100.00  0.00  0.00  3,750.00  1,350.00 73.53
6.8  ประชุมขับเคลื่อนรร.พันธมิตรคาร์บอนต่ำ (กิตติ์สินี)  (ง 241/817 ครั้งที่ 3 ลว. 22  ก.พ. 2567) กลุ่มการเงิน  875.00  0.00  0.00  875.00  0.00 100.00
6.9  ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนฯ รร.คาร์บอนต่ำ (กิตติ์สินี)  (ง 241/ว817 ครั้งที่ 3 ลว. 22  ก.พ. 2567) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  1,820.00  0.00  0.00  0.00  1,820.00 0.00
- รวม  22,215.00  0.00 0.00 18,070.00 4,145.00 81.34  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  7. กิจกรรม : งบบริหารจัดการ สพท. (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 + 80,000+60,000) (ว4850 ว817)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  การติดตามและประเมินผลการตรวจสอบพัสดุ (ธนะกิจ) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มการเงิน  3,360.00  0.00  0.00  2,040.00  1,320.00 60.71
7.2  ประชุมสัมมนา ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/66 (ณภัทรพงศ์) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  11,160.00  0.00  0.00  9,220.00  1,940.00 82.62
7.3  การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียนรหัส G อ.สะเมิง (กิตติ์สินี และคณะ) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
7.4  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างแทนโรงเรียนขนาดเล็ก (ดรุณี) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มการเงิน  2,950.00  0.00  0.00  2,950.00  0.00 100.00
7.5  การประชุมคณะกรรมการรับโอนครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ฯรร.แม่ปาคี (ธนะกิจ) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มการเงิน  360.00  0.00  0.00  360.00  0.00 100.00
7.6  การร่วมพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนฯ โครงการอายิโนะโมะโต๊ะฯ (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  14,451.60  0.00  0.00  14,451.60  0.00 100.00
7.7  การลงพื้นที่เพื่อติดตามค้นเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษา 2/66 ครั้งที่ 1 (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  1,800.00  0.00  0.00  960.00  840.00 53.33
7.8  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (รับตำแหน่งใหม่) ผอ.อุดมพร (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
7.9  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (รับตำแหน่งใหม่) รองฯ จันทร์ลอย (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  8,500.00  0.00  0.00  8,500.00  0.00 100.00
7.10  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย (เกศกนก) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มบริหารบุคคล  240.00  0.00  0.00  0.00  240.00 0.00
7.11  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังฯ สพฐ. (ดรุณี) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มการเงิน  3,800.00  0.00  0.00  3,800.00  0.00 100.00
7.12  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการคลังฯ20 - 21 ม.ค. 67 (ผอ.สพท.) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  3,550.00  0.00  0.00  3,550.00  0.00 100.00
7.13  คชจ.ในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. 22 ม.ค. - 13 ก.พ. 67 (รองฯ จันทร์ลอย (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  5,816.00  0.00  0.00  5,800.00  16.00 99.72
7.14  คชจ. ในการเดินทางเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ผอ.สพท.) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  3,940.00  0.00  0.00  3,940.00  0.00 100.00
7.15  คชจ. เดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. ระยะที่ 3 (15 - 17 ก.พ. 67) ผอ.สพท. (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  7,100.00  0.00  0.00  7,100.00  0.00 100.00
7.16  คชจ.ในการเดินทางไปประชุมพัฒนาศักยภาพฯ (สภานักเรียน) กิตติ์สินีและชลธิชา (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  11,000.00  0.00  0.00  8,398.00  2,602.00 76.35
7.17  คชจ.ในการศึกษาดูงาน กตปน.7- 8 มี.ค. 67 (ศน.ปาริชาติ)  (ง 241/ว817 ครั้งที่ 191 ลว. 22  ก.พ. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
7.18  คชจ.ในการเดินทางอบรมพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. (รองฯจันทร์ลอย) (ง 241/ว817 ครั้งที่ 191 ลว. 22  ก.พ. 2567) กลุ่มอำนวยการ  7,100.00  0.00  0.00  7,100.00  0.00 100.00
7.19  โครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน (ศรีลา) (ง 241/ว817 ครั้งที่ 191 ลว. 22  ก.พ. 2567) หน่วยตรวจสอบภายใน  7,300.00  0.00  0.00  7,300.00  0.00 100.00
7.20  คชจ.เดินทางในการประเมินสัมฤทธิผล (ปารมี/บุคคล) (ง 241/ว817 ครั้งที่ 191 ลว. 22  ก.พ. 2567) กลุ่มบริหารบุคคล  184.00  0.00  0.00  184.00  0.00 100.00
7.21  โครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน (บุษบา) (ง 241/ว817 ครั้งที่ 191 ลว. 22  มี.ค. 2567) หน่วยตรวจสอบภายใน  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00  0.00 100.00
7.22  คชจ.เพิ่มเติมการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ 1 อ 1 รร.คุณภาพ (ปวีณา)  (ง 241/817 ครั้งที่ 191 ลว. 22  ก.พ. 2567) กลุ่มนโยบายและแผน  700.00  0.00  0.00  700.00  0.00 100.00
7.23  คชจ.ในการเข้าประชุมสัมมนาวิชาการของสมาคมรอง ผอ.สพท. (รองบรรจงศักดิ์) (ง 241/ว817 ครั้งที่ 191 ลว. 22  ก.พ. 2567) กลุ่มอำนวยการ  7,927.50  0.00  0.00  7,527.50  400.00 94.95
7.24  คชจ.ในการเข้าประชุมสัมมนาวิชาการของสมาคมรอง ผอ.สพท. (รองจันทร์ลอย) (ง 241/ว817 ครั้งที่ 191 ลว. 22  ก.พ. 2567) กลุ่มอำนวยการ  10,500.00  0.00  0.00  10,350.00  150.00 98.57
7.25  คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพของ สพท. (อัธยา) (ง 241/ว817 ครั้งที่ 191 ลว. 22  ก.พ. 2567) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  4,500.00  0.00  0.00  4,500.00  0.00 100.00
7.26  คชจ.ร่วมโครงการสัมมนาแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 31 พ.ค. 67 (ผอ.สพท.) (ง 241/ว1766 ครั้งที่ 2 ลว. 3  พ.ค. 2567) กลุ่มอำนวยการ  4,011.33  0.00  0.00  3,835.33  176.00 95.61
7.27  คชจ.ในการเดินทางอบรมกรมบัญชีกลาง (ดรุณีการเงิน) (ง 241/ว1766 ครั้งที่ 2 ลว. 3  พ.ค. 2567) กลุ่มการเงิน  5,690.00  0.00  0.00  5,690.00  0.00 100.00
7.28  คชจ.ในการฝึกอบรม จนท.และผบ.ยุวกาชาด(รองฯ จันทร์ลอย) (ง 241/1766 ครั้งที่ 2 ลว. 3  พ.ค. 2567) กลุ่มอำนวยการ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
7.29  คชจ.เข้าร่วมประชุม เรียนดี มีสุข (ผอ.สพป.ชม.2) (ง 241/ว1766 ครั้งที่ 2 ลว. 3  พ.ค. 2567) กลุ่มอำนวยการ  2,400.00  0.00  0.00  2,400.00  0.00 100.00
7.30  คชจ.เดินทางไปอบรมโีครงการระบบบำเหน็จบำนาญ (พรรณวิไล/การเงิน) (ง 241/ว1766 ครั้งที่ 2 ลว. 3  พ.ค. 2567) กลุ่มการเงิน  400.00  0.00  0.00  400.00  0.00 100.00
7.31  คชจ.ในการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน(วิไลลักษณ์)  (ง 241/1766 ครั้งที่ 2 ลว. 3  พ.ค. 2567) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  4,560.00  0.00  0.00  0.00  4,560.00 0.00
- รวม  167,800.43  0.00 0.00 155,556.43 12,244.00 92.70  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  8. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ ร.ร. ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 (ว5244)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ ร.ร. ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21 - 25 พ.ย. 66  (ง 241/ว5244 ครั้งที่ 52 ลว. 14  พ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 10,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  9. กิจกรรม : คชจ. ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการ ของศึกษานิเทศก์ สพฐ (ว5262)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  คชจ. ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการ ของศึกษานิเทศก์ สพฐ ระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย. 2566 (ง 241/ว5262 ครั้งที่ 54 ลว. 15  พ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  1,678.00  3,322.00 33.56
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 1,678.00 3,322.00 33.56  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  10. กิจกรรม : คชจ. เดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดสจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก (ว5407)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1   คชจ. เดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดสจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 24 - 25 พ.ย. 2566 (ง 241/ว5407 ครั้งที่ 66 ลว. 28  พ.ย. 2566) กลุ่มการเงิน  6,200.00  0.00  0.00  6,200.00  0.00 100.00
- รวม  6,200.00  0.00 0.00 6,200.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  11. กิจกรรม : คชจ.การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว5588)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 2567 (ง 241/ว5588 ครั้งที่ 90 ลว. 14  ธ.ค. 2566) งบสำนักงาน  10,150.00  0.00  0.00  10,050.00  100.00 99.01
- รวม  10,150.00  0.00 0.00 10,050.00 100.00 99.01  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  12. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมเครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน (ว5666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมเครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ของ ผอ.กลุ่มส่งเสิรม และนักจิตวิทยา วันที่ 22 - 24 ธ.ค. 66 กทม. (ง 241/ว5666 ครั้งที่ 97 ลว. 19  ธ.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  9,000.00  0.00  0.00  8,363.49  636.51 92.93
- รวม  9,000.00  0.00 0.00 8,363.49 636.51 92.93  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  13. กิจกรรม : คชจ.เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถนะภาษาต่างประเทศ (ว5666)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ.เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถนะภาษาต่างประเทศ (ง 241/ว5666 ครั้งที่ 97 ลว. 19  ธ.ค. 2566) งบโรงเรียน  5,700.00  0.00  0.00  5,354.76  345.24 93.94
- รวม  5,700.00  0.00 0.00 5,354.76 345.24 93.94  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  14. กิจกรรม : โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย (ว5680)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  คชจ.ในการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการและประเมินขอรับตราพระราชทาน (ง 241/ว5680 ครั้งที่ 100 ลว. 20  ธ.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  3,600.00  6,400.00 36.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 3,600.00 6,400.00 36.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  15. กิจกรรม : คชจ. เดินทางเข้าร่วมประชุมปรับปรุงชุดนวัตกรรม 12 เดือน Webinar (ว5793)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  คชจ. เดินทางเข้าร่วมประชุมปรับปรุงชุดนวัตกรรม 12 เดือน Webinar วันที่ 6 - 9 ม.ค.67 โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม (ง 241/ว5793 ครั้งที่ 114 ลว. 28  ธ.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
- รวม  6,000.00  0.00 0.00 6,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  16. กิจกรรม : คชจ.เดินทางอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง 25 - 26 ธ.ค. 66ปทุมธานี (ว5700)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  คชจ.เดินทางอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง 25 - 26 ธ.ค. 66ปทุมธานี  (ง 241/ว5700 ครั้งที่ 103 ลว. 21  ธ.ค. 2566) กลุ่มการเงิน  6,200.00  0.00  0.00  6,200.00  0.00 100.00
- รวม  6,200.00  0.00 0.00 6,200.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  17. กิจกรรม : เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 2567 (ว35)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ 2567 (ม.ค. - ธ.ค. ) (ง 241/ว35 ครั้งที่ 117 ลว. 5  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  29,880.00  0.00  0.00  0.00  29,880.00 0.00
- รวม  29,880.00  0.00 0.00 0.00 29,880.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  18. กิจกรรม : คชจ. การจัดกิจกรรมของนักเรียน และคชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุม "43 ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" (ว47)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  คชจ. การจัดกิจกรรมของนักเรียน และคชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุม "43 ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" (ง 241/ว47 ครั้งที่ 119 ลว. 4  ม.ค. 2567) งบสำนักงาน  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
- รวม  2,000.00  0.00 0.00 2,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  19. กิจกรรม : การรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 (ว79)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  การดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 (ง 241/ว79 ครั้งที่ 122 ลว. 8  ม.ค. 2567) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  10,000.00  0.00  0.00  2,245.00  7,755.00 22.45
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 2,245.00 7,755.00 22.45  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  20. กิจกรรม : ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (ว277)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  ค่าอินเทอร์เน็ต สพท. จำนวน 6 เดือน (ต.ค. 66 - มี.ค. 67) (ง 241/ว277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) งบสำนักงาน  45,000.00  0.00  0.00  37,450.00  7,550.00 83.22
20.2  ค่าอินเทอร์เน็ต โรงเรียน จำนวน 6 เดือน (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)  (ง 241/ว277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  1,458,600.00  0.00  0.00  1,286,796.16  171,803.84 88.22
20.3  ค่าอินเทอร์เน็ต สพท. จำนวน 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย.) (ง 241/ว1923 ครั้งที่ 30 ลว. 20  พ.ค. 2567) งบสำนักงาน  22,500.00  0.00  0.00  0.00  22,500.00 0.00
20.4  ค่าอินเทอร์เน็ต โรงเรียน จำนวน 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย.67) (ง 241/ว1923 ครั้งที่ 30 ลว. 20  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  729,300.00  0.00  0.00  232,401.35  496,898.65 31.87
20.5  ค่าอินเทอร์เน็ต สพท. จำนวน 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 2567) (ง 241/ว2864 ครั้งที่ 185 ลว. 2  ก.ค. 2567) งบสำนักงาน  22,500.00  0.00  0.00  0.00  22,500.00 0.00
20.6  ค่าอินเทอร์เน็ต โรงเรียน จำนวน 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 2567) (ง 241/ว2864 ครั้งที่ 185 ลว. 2  ก.ค. 2567) งบโรงเรียน  729,300.00  0.00  0.00  0.00  729,300.00 0.00
- รวม  3,007,200.00  0.00 0.00 1,556,647.51 1,450,552.49 51.76  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  21. กิจกรรม : คชจ.ในการจัดการศึกษาในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว (ว399)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว ร.ร.บ้านป่าก้าง  (ง 241/ว399 ครั้งที่ 157 ลว. 30  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  430,000.00  0.00  0.00  430,000.00  0.00 100.00
21.2  คชจ.ในการจัดการศึกษาในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว ร.ร.บ้านเมืองขอน (ง 241/ว399 ครั้งที่ 157 ลว. 30  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  420,000.00  0.00  0.00  420,000.00  0.00 100.00
21.3  คชจ.ในการจัดการศึกษาในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว ร.ร.วัดหนองออน (ง 241/ว399 ครั้งที่ 157 ลว. 30  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  450,000.00  0.00  0.00  450,000.00  0.00 100.00
- รวม  1,300,000.00  0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  22. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าประชุมพันาครูแนะแนวแกนนำ ระหว่างวันที่ 21 - 24 ม.ค. 66 กทม. (ว457)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  คชจ.เดินทางเข้าประชุมพันาครูแนะแนวแกนนำ ระหว่างวันที่ 21 - 24 ม.ค. 66 กทม.  (ง 241/ว457 ครั้งที่ 161 ลว. 1  ก.พ. 2567) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  8,000.00  0.00  0.00  3,862.00  4,138.00 48.28
- รวม  8,000.00  0.00 0.00 3,862.00 4,138.00 48.28  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  23. กิจกรรม : คชจ.ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ว482)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
23.1  คชจ.ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566  (ง 241/ว482 ครั้งที่ 165 ลว. 2  ก.พ. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  24. กิจกรรม : คชจ. ในการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ว859)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
24.1  คชจ. ในการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ง 241/ว859 ครั้งที่ 197 ลว. 27  ก.พ. 2567) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  4,200.00  0.00  0.00  4,200.00  0.00 100.00
- รวม  4,200.00  0.00 0.00 4,200.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  25. กิจกรรม : คชจ.ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อน OBEC Content Center (ว1003)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
25.1  คชจ.ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อน OBEC Content Center (ว1003) (ง 241/ว1003 ครั้งที่ 207 ลว. 7  มี.ค. 2567) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  15,000.00  0.00  0.00  8,250.00  6,750.00 55.00
- รวม  15,000.00  0.00 0.00 8,250.00 6,750.00 55.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  26. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ว1222)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
26.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (ง 241/ว1222 ครั้งที่ 226 ลว. 21  มี.ค. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
- รวม  12,000.00  0.00 0.00 12,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  27. กิจกรรม : คชจ.ดำเนินโครงการ ร.ร.สุจริตและการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ว1246)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
27.1  คชจ.ดำเนินโครงการ ร.ร.สุจริตและการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (ง 241/ว1246 ครั้งที่ 232 ลว. 22  มี.ค. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  80,000.00  0.00  0.00  11,700.00  68,300.00 14.63
- รวม  80,000.00  0.00 0.00 11,700.00 68,300.00 14.63  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  28. กิจกรรม : รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา (ว1353)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
28.1  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา ร.ร.บ้านเมืองกื้ด (ง 241/ว1353 ครั้งที่ 242 ลว. 28  มี.ค. 2567) บ้านเมืองกื้ด  345,013.00  0.00  0.00  345,013.00  0.00 100.00
28.2  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา ร.ร.บ้านปางไม้แดง (ง 241/ว1353 ครั้งที่ 242 ลว. 28  เม.ย. 2567) บ้านปางไม้แดง  500,000.00  0.00  0.00  500,000.00  0.00 100.00
28.3  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา ร.ร.ป่าแป๋วิทยา (ง 241/ว1353 ครั้งที่ 242 ลว. 28  มี.ค. 2567) ป่าแป๋วิทยา  495,900.00  0.00  0.00  0.00  495,900.00 0.00
28.4  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา ร.ร.ชุมชนวัดช่อแล (ง 241/ว1353 ครั้งที่ 242 ลว. 28  มี.ค. 2567) ชุมชนวัดช่อแล  499,000.00  0.00  0.00  499,000.00  0.00 100.00
28.5  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา ร.ร.ชุมชนบ้านดง (ง 241/ว1353 ครั้งที่ 242 ลว. 28  มี.ค. 2567) ชุมชนบ้านดง  491,600.00  0.00  0.00  0.00  491,600.00 0.00
- รวม  2,331,513.00  0.00 0.00 1,344,013.00 987,500.00 57.65  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  29. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าอบรมเชิงฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 28 พ.ค.- 2 มิ.ย. (ว1864)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
29.1  คชจ.เดินทางเข้าอบรมเชิงฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 28 พ.ค.- 2 มิ.ย. (ง 241/ว1864 ครั้งที่ 13 ลว. 14  พ.ค. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  6,500.00  0.00  0.00  5,235.00  1,265.00 80.54
- รวม  6,500.00  0.00 0.00 5,235.00 1,265.00 80.54  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  30. กิจกรรม : คชจ.สำหรับการดำเนินงานพัฒนาการนิเทศการศึกษาของเครือข่ายการนิเทศการศึกษาข้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ (ว1918)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
30.1  คชจ.สำหรับการดำเนินงานพัฒนาการนิเทศการศึกษาของเครือข่ายการนิเทศการศึกษาข้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ (ง 241/ว1918 ครั้งที่ 27 ลว. 17  พ.ค. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  20,000.00  0.00  0.00  13,869.00  6,131.00 69.35
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 13,869.00 6,131.00 69.35  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  31. กิจกรรม : คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับศึกษานิเทศก์  (ว1917)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
31.1   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 เม.ย.67 (ง 241/ว1917 ครั้งที่ 23 ลว. 17  มิ.ย. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  32. กิจกรรม : คชจ.ในการเดินทางประชุมพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) (ว2071)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
32.1  คชจ.ในการเดินทางประชุมพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) (ง 241/ว2071 ครั้งที่ 58 ลว. 27  มิ.ย. 2567) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  12,000.00  0.00  0.00  8,800.00  3,200.00 73.33
- รวม  12,000.00  0.00 0.00 8,800.00 3,200.00 73.33  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  33. กิจกรรม : คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาเพื่อดูแลด้านจิตสังคมและการคุ้มครองเด็กในโรงเรียน (ว2111)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
33.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาเพื่อดูแลด้านจิตสังคมและการคุ้มครองเด็กในโรงเรียน (ง 241/ว2111 ครั้งที่ 68 ลว. 29  พ.ค. 2567) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  34. กิจกรรม : ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ร.ร.บ้านหนองไคร้ (ว2218)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
34.1  ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ร.ร.บ้านหนองไคร้ (ง 241/ว2218 ครั้งที่ 93 ลว. 5  มิ.ย. 2567) บ้านหนองไคร้  6,900.00  0.00  0.00  0.00  6,900.00 0.00
- รวม  6,900.00  0.00 0.00 0.00 6,900.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  35. กิจกรรม : คชจ.ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา (ว2276)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
35.1   คชจ.ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา ค่าเดินทางไปนิเศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา (ง 241/ว2276 ครั้งที่ 102 ลว. 7  มิ.ย. 2567) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000.00 0.00
- รวม  2,000.00  0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  36. กิจกรรม : คชจ.การดำเนินงานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเครื่องโครงการการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก (ว2321)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
36.1  คชจ.การดำเนินงานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเครื่องโครงการการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก (ร.ร.ริมใต้) (ง 241/ว2321 ครั้งที่ 114 ลว. 10  มิ.ย. 2567) บ้านริมใต้  200,000.00  0.00  0.00  195,000.00  5,000.00 97.50
- รวม  200,000.00  0.00 0.00 195,000.00 5,000.00 97.50  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  37. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมการทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 9 - 10 มิ.ย.67 (ว2410)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
37.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมการทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 9 - 10 มิ.ย.67 (ง 241/ว2410 ครั้งที่ 136 ลว. 17  มิ.ย. 2567) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  9,140.00  0.00  0.00  7,985.00  1,155.00 87.36
- รวม  9,140.00  0.00 0.00 7,985.00 1,155.00 87.36  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  38. กิจกรรม : คชจ.ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ว2569)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
38.1   คชจ.ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ง 241/ว2569 ครั้งที่ 160 ลว. 25  มิ.ย. 2567) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
- รวม  16,000.00  0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  39. กิจกรรม : คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว2665)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
39.1  คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ง 241/ว2665 ครั้งที่ 169 ลว. 26  มิ.ย. 2567) กลุ่มบริหารบุคคล  10,150.00  0.00  0.00  0.00  10,150.00 0.00
- รวม  10,150.00  0.00 0.00 0.00 10,150.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  40. กิจกรรม : คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศเหตุความไม่ปลอดภัยสถานศึกษา (ว2925)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
40.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศเหตุความไม่ปลอดภัยสถานศึกษา (ง 241/ว2925 ครั้งที่ 190 ลว. 5  ก.ค. 2567) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
- รวม  16,000.00  0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (67112XX)
  สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (20004420067702000000)
  41. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำเกณฑ์ขอรับสนับสนุนงบประมาณสำหรับ ร.ร.ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (ว5206)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
41.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำเกณฑ์ขอรับสนับสนุนงบประมาณสำหรับ ร.ร.ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ระหว่างวันที่ 20 - 24 พ.ย. 66 (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 45 ลว. 10  พ.ย. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  21,600.00  0.00  0.00  20,130.00  1,470.00 93.19
- รวม  21,600.00  0.00 0.00 20,130.00 1,470.00 93.19  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (67112XX)
  สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (20004420067702000000)
  42. กิจกรรม : คชจ.เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยสำหรับ ร.ร.ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (ว191)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
42.1  คชจ.เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยสำหรับ ร.ร.ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วันที่ 28 - 30 ม.ค. 2567 (ง 241/ว191 ครั้งที่ 135 ลว. 15  ม.ค. 2567) งบสำนักงาน  18,400.00  0.00  0.00  7,920.00  10,480.00 43.04
- รวม  18,400.00  0.00 0.00 7,920.00 10,480.00 43.04  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (67112XX)
  สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (20004420067702000000)
  43. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำชุดเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ ภาษาไทย สำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ( 15 - 17 มี.ค. 67) (ว972)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
43.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำชุดเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ ภาษาไทย สำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ( 15 - 17 มี.ค. 67) (ง 241/ว972 ครั้งที่ 206 ลว. 6  มี.ค. 2567) งบโรงเรียน  16,400.00  0.00  0.00  12,910.00  3,490.00 78.72
- รวม  16,400.00  0.00 0.00 12,910.00 3,490.00 78.72  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (67112XX)
  สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (20004420067702000000)
  44. กิจกรรม : คชจ.เดินทางคณะทำงานในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน โครงฯ ร.ร.ที่ตั้งในพื้นที่ลักษรณะพิเศษ วันที่ 12 - 14 พ.ค.  (ว1821)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
44.1  คชจ.เดินทางคณะทำงานในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน โครงฯ ร.ร.ที่ตั้งในพื้นที่ลักษรณะพิเศษ วันที่ 12 - 14 พ.ค. (ง 241/ว1821 ครั้งที่ 22 ลว. 9  พ.ค. 2567) งบสำนักงาน  21,680.00  0.00  0.00  18,420.00  3,260.00 84.96
- รวม  21,680.00  0.00 0.00 18,420.00 3,260.00 84.96  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (67112XX)
  สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (20004420067702000000)
  45. กิจกรรม : คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ (PISA) 24 - 26 เม.ย. คุ้มภูคำ (ว2048)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
45.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ (PISA) 24 - 26 เม.ย. คุ้มภูคำ (ง 241/ว2048 ครั้งที่ 53 ลว. 24  มิ.ย. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  2,400.00  0.00  0.00  1,700.00  700.00 70.83
- รวม  2,400.00  0.00 0.00 1,700.00 700.00 70.83  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (67112XX)
  สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (20004420067702000000)
  46. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ (ว2091)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
46.1  คชจ.เดินทางเข้าประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ  (ง 241/ว2091 ครั้งที่ 60 ลว. 28  มิ.ย. 2567) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  24,500.00  0.00  0.00  22,213.00  2,287.00 90.67
- รวม  24,500.00  0.00 0.00 22,213.00 2,287.00 90.67  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (67112XX)
  สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (20004420067702000000)
  47. กิจกรรม : โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) (ว2100)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
47.1  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการของโรงเรียน) (ง 241/ว2100 ครั้งที่ 65 ลว. 29  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  498,000.00  0.00  0.00  8,500.00  489,500.00 1.71
47.2  การนิเทศ ติดตาม (ง 241/ว2100 ครั้งที่ 65 ลว. 29  พ.ค. 2567) กลุ่มนโยบายและแผน  22,000.00  0.00  0.00  0.00  22,000.00 0.00
- รวม  520,000.00  0.00 0.00 8,500.00 511,500.00 1.63  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (67112XX)
  สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (20004420067702000000)
  48. กิจกรรม : คชจ.ในการติดตามโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยการใช้การศึกษาทางไกล DLTV (ว2357)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
48.1  คชจ.ในการติดตามโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยการใช้การศึกษาทางไกล DLTV  (ง 241/ว2357 ครั้งที่ 122 ลว. 12  มิ.ย. 2567) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (67112XX)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมุษย์ในศตวรรษที่ 21 (20004310045702000000)
  49. กิจกรรม : คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์ (ว1011)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
49.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาศึกษานิเทศก์ (ง 241/ว1011 ครั้งที่ 208 ลว. 8  มี.ค. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  4,200.00  0.00  0.00  4,200.00  0.00 100.00
- รวม  4,200.00  0.00 0.00 4,200.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (67112XX)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมุษย์ในศตวรรษที่ 21 (20004310045702000000)
  50. กิจกรรม : คชจ.การเินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ระหว่าง 12 - 16 พ.ค. (ว2072)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
50.1  คชจ.การเินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ระหว่าง 12 - 16 พ.ค. (ง 241/ว2072 ครั้งที่ 59 ลว. 27  มิ.ย. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  56,000.00  0.00  0.00  29,169.80  26,830.20 52.09
- รวม  56,000.00  0.00 0.00 29,169.80 26,830.20 52.09  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (67112XX)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมุษย์ในศตวรรษที่ 21 (20004310045702000000)
  51. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ (ว2163)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
51.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ (ง 241/ว2163 ครั้งที่ 87 ลว. 4  มิ.ย. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (67112XX)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาทในสถานศึกษา (20004560037702000000)
  52. กิจกรรม : คชจ.ในการเดินทางเข้าประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม (ว5505)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
52.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 26 -29 พ.ย. 66 จ.นนทบุรี (ง 241/ว5505 ครั้งที่ 77 ลว. 7  ธ.ค. 2566) งบโรงเรียน  6,500.00  0.00  0.00  4,390.00  2,110.00 67.54
- รวม  6,500.00  0.00 0.00 4,390.00 2,110.00 67.54  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (67112XX)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาทในสถานศึกษา (20004560037702000000)
  53. กิจกรรม : คชจ.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา และ สพท. (โครงการโรงเรียนสุจริต)  (ว923)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
53.1  คชจ.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา และ สพท. (โครงการโรงเรียนสุจริต) (ง 241/ว923 ครั้งที่ 203 ลว. 4  มี.ค. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  20,000.00  0.00  0.00  13,460.00  6,540.00 67.30
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 13,460.00 6,540.00 67.30  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (67112XX)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาทในสถานศึกษา (20004560037702000000)
  54. กิจกรรม : คชจ.ดำเนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (ว2073)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
54.1  คชจ.ดำเนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  (ง 241/ว2073 ครั้งที่ 61 ลว. 27  มิ.ย. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  60,000.00  0.00  0.00  52,150.00  7,850.00 86.92
- รวม  60,000.00  0.00 0.00 52,150.00 7,850.00 86.92  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (67112XX)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาทในสถานศึกษา (20004560037702000000)
  55. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ว2287)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
55.1   คชจ.เดินทางเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ง 241/ว2287 ครั้งที่ 110 ลว. 10  มิ.ย. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  5,940.00  60.00 99.00
- รวม  6,000.00  0.00 0.00 5,940.00 60.00 99.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  13,323,226.47  0.00 0.00 9,084,598.41 4,238,628.06 68.19  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved