รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  กิจกรรมวิเคราะห์ความสอดคล้องและทบทวนกลยุทธ์  5,760.00  5,760.00  0.00 100.00
.2  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒฯ (8 พ.ย. 66)  8,000.00  7,500.00  500.00 93.75
.3  จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่  333,200.00  332,630.00  570.00 99.83
.4  คัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ  30,370.00  23,845.00  6,525.00 78.51
.5  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  8,000.00  7,050.00  950.00 88.13
.6  กิจกรรมออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สร้างความปลอดภัยฯ ระดับอำเภอ  5,000.00  4,000.00  1,000.00 80.00
.7  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก  11,250.00  11,250.00  0.00 100.00
.8  กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ปี 2566  8,250.00  8,250.00  0.00 100.00
.9  กิจกรรมประชุมทีมบริหารองค์กร เดือน พ.ย. 66  560.00  560.00  0.00 100.00
.10  กิจกรรมประชุมทีมบริหารองค์กร เดือน ธ.ค. 66  560.00  560.00  0.00 100.00
.11  กิจกรรมประชุมทีมบริหารองค์กร เดือน ม.ค. 67  560.00  560.00  0.00 100.00
.12  กิจกรรมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและทีมบริหารองค์กร 30 ต.ค. 66  5,250.00  5,250.00  0.00 100.00
.13  กิจกรรมออกตรวจสอบและให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุในสถานศึกษา  3,720.00  3,720.00  0.00 100.00
.14  กิจกรรมประชุมชี้แจงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ. ผอ.รร. ระยะ 1 ปี  9,300.00  9,300.00  0.00 100.00
.15  กิจกรรมนิเทศติดตาม  130,000.00  51,502.72  78,497.28 39.62
.16  กิจกรรมประชุมสัมนาคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  2,250.00  2,250.00  0.00 100.00
.17  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  12,250.00  10,800.00  1,450.00 88.16
.18  กิจกรรมประชุมทีมบริหารองค์กร เดือน มี.ค. 67  560.00  560.00  0.00 100.00
.19  กิจกรรม 2.2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ 3.6 การประเมิน การคัดเลือก การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 38 ค (2) มีตำแหน่งที่สูงขึ้น  2,525.00  2,525.00  0.00 100.00
.20  กิจกรรม 4.3 5.1 5.2  1,050.00  0.00  1,050.00 0.00
.21  กิจกรรม 5.3  2,250.00  1,950.00  300.00 86.67
.22  กิจกรรม 3.4 (2)  11,850.00  11,550.00  300.00 97.47
.23  กิจกรรม 2.3 4.1 (2) (3) 5.1 (1) (2)  16,730.00  16,330.00  400.00 97.61
.24  กิจกรรม 1.1 (1) 2.1 (2) (3) (4) 3.1  14,510.00  14,510.00  0.00 100.00
.25  กิจกรรม 1.1 (2) 3.3 4.2 (2) (3) (4) 5.2 (1) (2)  16,200.00  16,000.00  200.00 98.77
.26  กิจกรรมจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  2,500.00  2,500.00  0.00 100.00
.27  กิจกรรม 4.1 (1) 4.3 5.1 (2)  2,155.00  2,155.00  0.00 100.00
.28  กิจกรรมที่ 1 และ 2  1,500.00  1,500.00  0.00 100.00
.29  กิจกรรม 3.1 (2) จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ผอ.รร. ครู รก.ผอ.รร.  11,680.00  10,800.00  880.00 92.47
.30  กิจกรรมที่ 3 วัดผลและประเมินผล  4,500.00  4,500.00  0.00 100.00
.31  กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (ไตรมาสที่ 2)  5,250.00  5,250.00  0.00 100.00
.32  กิจกรรมที่ 1 และ 2 ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  3,600.00  3,600.00  0.00 100.00
.33  กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการ  17,250.00  17,250.00  0.00 100.00
.34  กิจกรรมที่ 1-5  37,930.00  32,400.00  5,530.00 85.42
.35  กิจกรรม 3.4  4,500.00  0.00  4,500.00 0.00
.36  กิจกรรมติดตามตรวจสอบและให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินฯ (17 ม.ค. - 23 ก.พ. 2567)  3,500.00  3,500.00  0.00 100.00
.37  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 1  1,050.00  840.00  210.00 80.00
.38  กิจกรรมที่ 7 ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์จัดทำเอกสารผลการทดสอบระดับชาติ  9,750.00  9,750.00  0.00 100.00
.39  กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูฯ  25,200.00  0.00  25,200.00 0.00
.40  กิจกรรมประชุมทีมบริหารองค์กร เดือน เม.ย. 67  560.00  0.00  560.00 0.00
.41  กิจกรรม 3.5 (3) ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สพท.  5,100.00  5,100.00  0.00 100.00
.42  กิจกรรม 3.5 ประเมินสัมฤทธิผล 1) ผอ.รร. (1) ประชุม (2) ประเมิน และ 2) รอง ผอ.รร.  24,540.00  0.00  24,540.00 0.00
.43  กิจกรรม 4.2 (1), 4.2 (2), 4.3, 5.1 และ 5.2  3,720.00  3,720.00  0.00 100.00
.44  กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  960.00  960.00  0.00 100.00
.45  กิจกรรมพัฒนาระบบรายงานข้อมูลตามความต้องการของเขตพื้นที่  4,500.00  4,500.00  0.00 100.00
.46  กิจกรรมที่ 3 ประชุมทีมบริหารองค์กรและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด PMQA KRS  525.00  0.00  525.00 0.00
.47  กิจกรรมที่ 3 อบรมองค์ประกอบที่ 5 และ 4 สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน  1,650.00  0.00  1,650.00 0.00
.48  กิจกรรมตรวจสอบและให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินฯ (5-21 มี.ค. 67)  1,400.00  1,400.00  0.00 100.00
.49  กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา (2-14 พ.ค. 67)  2,485.00  0.00  2,485.00 0.00
.50  กิจกรรมที่ 1 YC เพื่อนที่ปรึกษา  45,450.00  0.00  45,450.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  861,210.00 657,937.72 203,272.28 76.40

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved