รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  กิจกรรมวิเคราะห์ความสอดคล้องและทบทวนกลยุทธ์  5,760.00  5,760.00  0.00 100.00
.2  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒฯ (8 พ.ย. 66)  8,000.00  0.00  8,000.00 0.00
.3  จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่  333,200.00  225,920.00  107,280.00 67.80
.4  คัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ  30,370.00  26,770.00  3,600.00 88.15
.5  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  8,000.00  0.00  8,000.00 0.00
.6  กิจกรรมออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สร้างความปลอดภัยฯ ระดับอำเภอ  5,000.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  390,330.00 258,450.00 131,880.00 66.21

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved