รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (6711150)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008701000000)
  1. กิจกรรม : ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ว4851)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (ต.ค.6 - มี.ค.67) 58 อัตรา (ง 241/ว4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  7,844,000.00  0.00  0.00  2,410,368.70  5,433,631.30 30.73
- รวม  7,844,000.00  0.00 0.00 2,410,368.70 5,433,631.30 30.73  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  7,844,000.00  0.00 0.00 2,410,368.70 5,433,631.30 30.73  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved