รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (6511150)
  รายการค่าใช้ายบุคลากรภาครัฐ (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (พนักงานราชการ) (Q2628)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 58 อัตรา ครั้งที่ 1 (ต.ค.64- กพ.65) (ง 241/ว4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  6,173,900.00  0.00  0.00  3,693,898.59  2,480,001.41 59.83
- รวม  6,173,900.00  0.00 0.00 3,693,898.59 2,480,001.41 59.83  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  6,173,900.00  0.00 0.00 3,693,898.59 2,480,001.41 59.83  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved