รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (6511150)
  รายการค่าใช้ายบุคลากรภาครัฐ (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (พนักงานราชการ) (Q2628)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 58 อัตรา ครั้งที่ 1 (ต.ค.64- กพ.65) (ง 241/ว4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) งบโรงเรียน  6,173,900.00  0.00  0.00  6,006,508.59  167,391.41 97.29
1.2  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 เดือน (มีนาคม) และเงินเลื่อน (ต.ค.64 - ก.พ.65) (ง 241/ว376 ครั้งที่ 177 ลว. 31  ม.ค. 2565) งบโรงเรียน  1,572,000.00  0.00  0.00  1,442,575.00  129,425.00 91.77
1.3  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 (จำนวน 54 อัตรา) (ง 241/ว1139 ครั้งที่ 299 ลว. 23  มี.ค. 2565) งบโรงเรียน  3,620,000.00  0.00  0.00  3,413,611.94  206,388.06 94.30
- รวม  11,365,900.00  0.00 0.00 10,862,695.53 503,204.47 95.57  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  11,365,900.00  0.00 0.00 10,862,695.53 503,204.47 95.57  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved