รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (67112XX)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008702000000)
  1. กิจกรรม : เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ (ต.ค.66 - มี.ค.67) (ว4851)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ (ต.ค.66 - มี.ค.67)  (ง 241/ว4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  261,000.00  0.00  0.00  79,080.00  181,920.00 30.30
- รวม  261,000.00  0.00 0.00 79,080.00 181,920.00 30.30  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (67112XX)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008702000000)
  2. กิจกรรม : เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ ปี 2567 (ว4851)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ ปี 2567  (ง 241/ว4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบโรงเรียน  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
- รวม  32,000.00  0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  3. กิจกรรม : งบบริหารจัดการ สพท. (งบรายจ่ายประจำ) (ว4850)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
3.2  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
3.3  ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  2,880.00  0.00  0.00  0.00  2,880.00 0.00
3.4  ค่าวัสดุสำนักงาน (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
3.5  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  160,000.00  0.00  0.00  0.00  160,000.00 0.00
3.6  ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สพป.ชม.2 (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  420,000.00  0.00  0.00  108,000.00  312,000.00 25.71
3.7  คชจ.ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมสำนักงาน (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  4,000.00  0.00  0.00  0.00  4,000.00 0.00
3.8  ค่าสาธารณูปโภค (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  480,000.00  0.00  0.00  83,853.20  396,146.80 17.47
- รวม  1,226,880.00  0.00 0.00 191,853.20 1,035,026.80 15.64  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  4. กิจกรรม : งบบริหารจัดการ สพท. (งบพัฒนาเฉพาะกิจ173,120) (ว4850)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ โรงเรียนสุจริต (เขตพื้นที่กศ.)(ศน.รุจิรา) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  10,730.00  0.00  0.00  10,730.00  0.00 100.00
- รวม  10,730.00  0.00 0.00 10,730.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  5. กิจกรรม : งบบริหารจัดการ สพท. (ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อบริหารภารกิจองค์กร 20,000) (ว4850)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  การประชุม กก.จัดทำแผนใช้จ่ายงบประมาณ ปี 67 (ฟองจันทร์)  (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  2,070.00  0.00  0.00  2,070.00  0.00 100.00
- รวม  2,070.00  0.00 0.00 2,070.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  6. กิจกรรม : งบบริหารจัดการ สพท. (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000) (ว4850)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  การติดตามและประเมินผลการตรวจสอบพัสดุ (ธนะกิจ) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มการเงิน  3,360.00  0.00  0.00  2,040.00  1,320.00 60.71
6.2  ประชุมสัมมนา ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/66 (ณภัทรพงศ์) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  11,160.00  0.00  0.00  11,160.00  0.00 100.00
6.3  การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียนรหัส G อ.สะเมิง (กิตติ์สินี และคณะ) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
6.4  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างแทนโรงเรียนขนาดเล็ก (ดรุณี) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มการเงิน  9,150.00  0.00  0.00  0.00  9,150.00 0.00
6.5  การประชุมคณะกรรมการรับโอนครุภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ฯรร.แม่ปาคี (ธนะกิจ) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มการเงิน  360.00  0.00  0.00  0.00  360.00 0.00
6.6  การร่วมพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนฯ โครงการอายิโนะโมะโต๊ะฯ (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  14,451.60  0.00  0.00  0.00  14,451.60 0.00
- รวม  39,081.60  0.00 0.00 13,800.00 25,281.60 35.31  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  7. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ ร.ร. ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 (ว5244)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ ร.ร. ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21 - 25 พ.ย. 66  (ง 241/ว5244 ครั้งที่ 52 ลว. 14  พ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (67112XX)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000435002702000000)
  8. กิจกรรม : คชจ. ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการ ของศึกษานิเทศก์ สพฐ (ว5262)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  คชจ. ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศและแผนปฏิบัติการ ของศึกษานิเทศก์ สพฐ ระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย. 2566 (ง 241/ว5262 ครั้งที่ 54 ลว. 15  พ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (67112XX)
  สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (20004420067702000000)
  9. กิจกรรม : คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำเกณฑ์ขอรับสนับสนุนงบประมาณสำหรับ ร.ร.ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (ว5206)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำเกณฑ์ขอรับสนับสนุนงบประมาณสำหรับ ร.ร.ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ระหว่างวันที่ 20 - 24 พ.ย. 66 (ง 241/ว5206 ครั้งที่ 45 ลว. 10  พ.ย. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  21,600.00  0.00  0.00  0.00  21,600.00 0.00
- รวม  21,600.00  0.00 0.00 0.00 21,600.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  1,608,361.60  0.00 0.00 297,533.20 1,310,828.40 18.50  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved