รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ดำเนินการจัดทำใบงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  งบประมาณ 42,000.00 บาท เบิกจ่าย 42,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 จ้างถ่ายเอกสารใบงานการเรียนการสอนทางไกลผ่ายดาวเทียม 42,000.00 5  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved