รายการเบิกจ่าย
 กลับ   พัฒนา ร.ร.ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ และพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ บ้านแม่ปั๋ง สาขาขุนปั๋ง  งบประมาณ 76,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 76,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved