รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ธุรการ 15000 เดือน กันยายน 64  งบประมาณ 771,750.00 บาท เบิกจ่าย 753,375.00 บาท คงเหลือ 18,375.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างธุรการ รร. 735,000.00 9  ก.ย. 2564
2 เงินประกันสังคม 18,375.00 9  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved