รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 4 (ก.ค. - สงค. 64)  งบประมาณ 2,632,500.00 บาท เบิกจ่าย 2,583,000.00 บาท คงเหลือ 49,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 525,000.00 9  ส.ค. 2564
2 เงินประกันสังคม 13,125.00 9  ส.ค. 2564
3 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 735,000.00 9  ส.ค. 2564
4 เงินประกันสังคม 18,375.00 9  ส.ค. 2564
5 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 525,000.00 18  ส.ค. 2564
6 เงินประกันสังคม 13,125.00 18  ส.ค. 2564
7 ค่าจ้างธุรการ รร. 735,000.00 18  ส.ค. 2564
8 เงินประกันสังคม 18,375.00 18  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved