รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โทรทัศน์ แอล อี ดี 75 นิ้ว 2 เครื่อง ร.ร.บ้านช้างใน  งบประมาณ 90,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 90,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved