รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ก่อนประถม ร.ร.ทรายทองราษฎร์อุทิศ 22 ชุด  งบประมาณ 30,800.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 30,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved