รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการจ้างเหมาบริการนักการภารโรงระยะเวลา 5 เดือน (พ.ค. - ก.ย. 67)  งบประมาณ 3,420,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,128,372.00 บาท คงเหลือ 2,291,628.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมานักการ รร. พค.67 471,479.68 7  มิ.ย. 2567
2 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. พค.67 89,418.56 25  มิ.ย. 2567
3 ค่าจ้างเหมานักการฯ รร. มิย.67 567,473.76 8  ก.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved