รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน บ้านนากู่  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน 10,000.00 24  พ.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved