รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567  งบประมาณ 232,000.00 บาท เบิกจ่าย 199,720.00 บาท คงเหลือ 32,280.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ยืมเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินโครงการ 9 รร. 17-24 ม.ค. 67 5,800.00 15  ม.ค. 2567
2 เบิกเกินส่งคืน -2,140.00 7  ก.พ. 2567
3 คชจ ในการอบรม 41 รร 143,560.00 5  มี.ค. 2567
4 คชจ อบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด 9 รร 26,600.00 8  มี.ค. 2567
5 คชจ อบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด 5 รร 12,645.00 1  เม.ย. 2567
6 คชจ อบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด 2 รร 5,415.00 18  เม.ย. 2567
7 คชจเดินทางดำเนการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 3 รร 24 พ.ค. 67 น.ส.กุญชญา พร้อมคณะ 480.00 31  พ.ค. 2567
8 ค่าใช้จ่ายโครงการยาเสพติด รร บ้านแม่สา 1,000.00 30  พ.ค. 2567
9 คชจดำเนินการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2 รร 30 พ.ย. 67 น.ส.กุลชญา พร้อมคณะ 980.00 26  มิ.ย. 2567
10 คชจ โครงการ 4 รร 4,100.00 28  มิ.ย. 2567
11 คชจดำเนินการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2 รร 31 พ.ค. 67 น.ส.กุลชญา พร้อมคณะ 1,280.00 9  ก.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved