รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง  งบประมาณ 673,368.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 673,368.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved