รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (บุคลากรใน สพท) ก.ย.  งบประมาณ 37,800.00 บาท เบิกจ่าย 36,900.00 บาท คงเหลือ 900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเวรยามเขต 36,000.00 9  ก.ย. 2564
2 เงินประกันสังคม 900.00 9  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved