รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 5 (ครูขั้นวิกฤและครูดูแลนักเรียนพักนอน เดือน กันยายน))  งบประมาณ 589,050.00 บาท เบิกจ่าย 575,025.00 บาท คงเหลือ 14,025.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 525,000.00 9  ก.ย. 2564
2 เงินประกันสังคม 13,125.00 9  ก.ย. 2564
3 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงนักเรียนพักนอน 36,000.00 9  ก.ย. 2564
4 เงินประกันสังคม 900.00 9  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved