รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือน ส.ค. - ก.ย. 64)  งบประมาณ 551,200.00 บาท เบิกจ่าย 315,472.75 บาท คงเหลือ 235,727.25 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 2,996.00 16  ก.ย. 2564
2 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,403.50 16  ก.ย. 2564
3 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,575.60 16  ก.ย. 2564
4 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 2,568.00 16  ก.ย. 2564
5 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,495.86 16  ก.ย. 2564
6 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 8,474.40 19  ก.ย. 2564
7 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 11,770.00 19  ก.ย. 2564
8 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,000.00 19  ก.ย. 2564
9 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,671.90 19  ก.ย. 2564
10 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,458.60 19  ก.ย. 2564
11 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,778.00 19  ก.ย. 2564
12 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,735.20 19  ก.ย. 2564
13 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4,440.50 19  ก.ย. 2564
14 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4,889.90 19  ก.ย. 2564
15 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3,852.00 19  ก.ย. 2564
16 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4,889.90 19  ก.ย. 2564
17 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,243.90 20  ก.ย. 2564
18 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4,494.00 20  ก.ย. 2564
19 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,943.40 20  ก.ย. 2564
20 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 10,000.00 20  ก.ย. 2564
21 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,266.20 20  ก.ย. 2564
22 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3,129.61 20  ก.ย. 2564
23 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4,889.90 27  ก.ย. 2564
24 ค่าไฟฟ้า ร.ร.ชุมชนบ้านโป่ง 10,707.04 27  ก.ย. 2564
25 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สพป.ชม.2 14,980.00 27  ก.ย. 2564
26 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 11,031.70 27  ก.ย. 2564
27 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,000.00 27  ก.ย. 2564
28 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,490.00 27  ก.ย. 2564
29 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,141.20 27  ก.ย. 2564
30 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,694.20 27  ก.ย. 2564
31 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,767.30 27  ก.ย. 2564
32 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,034.80 27  ก.ย. 2564
33 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,778.00 27  ก.ย. 2564
34 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3,787.80 27  ก.ย. 2564
35 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,184.60 27  ก.ย. 2564
36 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,420.00 27  ก.ย. 2564
37 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 12,203.18 27  ก.ย. 2564
38 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 11,416.90 27  ก.ย. 2564
39 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,926.00 27  ก.ย. 2564
40 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4,889.90 20  ก.ย. 2564
41 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 6,783.80 29  ก.ย. 2564
42 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 7,147.60 29  ก.ย. 2564
43 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 3,830.60 29  ก.ย. 2564
44 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 10,881.90 29  ก.ย. 2564
45 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,495.86 29  ก.ย. 2564
46 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5,778.00 29  ก.ย. 2564
47 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,926.00 29  ก.ย. 2564
48 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,926.00 30  ก.ย. 2564
49 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 1,284.00 30  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved