รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ร.ร.) เดือน ก.ค. 64  งบประมาณ 268,100.00 บาท เบิกจ่าย 46,983.70 บาท คงเหลือ 221,116.30 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 10,175.70 13  ก.ย. 2564
2 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,844.00 13  ก.ย. 2564
3 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 8,774.00 13  ก.ย. 2564
4 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 9,844.00 13  ก.ย. 2564
5 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 8,346.00 13  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved