รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (เขต) เดือน ก.ค. 64  งบประมาณ 7,500.00 บาท เบิกจ่าย 7,490.00 บาท คงเหลือ 10.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สพป.ชม.2 มิ.ย. 7,490.00 31  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved