รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ 1 เดือน (กันยายน 64)  งบประมาณ 220,920.00 บาท เบิกจ่าย 215,250.00 บาท คงเหลือ 5,670.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 210,000.00 9  ก.ย. 2564
2 เงินประกันสังคม 5,250.00 9  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved