รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต  งบประมาณ 1,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 286,238.01 บาท คงเหลือ 713,761.99 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าไฟฟ้าสำนักงานเขต มิ.ย. 77,205.53 31  ส.ค. 2564
2 ค่าไฟฟ้าสำนักงานเขต ก.ค. 76,133.74 31  ส.ค. 2564
3 ค่าไปรษณีย์ ก.ค. 4,144.00 31  ส.ค. 2564
4 ค่าน้ำประปาภูมิภาค ส.ค 2,003.95 31  ส.ค. 2564
5 ค่าอินเทอร์เน็ต สนง. ส.ค. 963.00 31  ส.ค. 2564
6 ค่าโทรศัพท์ สนง. มิ.ย. 2,197.80 31  ส.ค. 2564
7 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ.มิ.ย. 1,613.93 31  ส.ค. 2564
8 ค่าไฟฟ้า สพป.เดือน สิงหาคม 73,462.36 1  ก.ย. 2564
9 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตสนง.3BB 963.00 1  ก.ย. 2564
10 ค่าโทรศัพท์ สนป. ก.ค. 2,299.01 1  ก.ย. 2564
11 ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน ก.ค.-สค. 1,058.00 6  ก.ย. 2564
12 ค่าไปรษณียภัณฑ์ ส.ค.64 2,998.00 6  ก.ย. 2564
13 ค่าจ้างอัตราจ้างเขต 35,121.00 9  ก.ย. 2564
14 เงินประกันสังคม 879.00 9  ก.ย. 2564
15 ค่าน้ำประปา ก.ย.64 3,025.00 16  ก.ย. 2564
16 ค่าโทรศัพท์ สนง. ส.ค.64 2,170.69 27  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved