รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) 3 เดือน ก.ค. - ก.ย. 64  งบประมาณ 1,475,550.00 บาท เบิกจ่าย 698,850.00 บาท คงเหลือ 776,700.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 297,000.00 18  ส.ค. 2564
2 เงินประกันสังคม 7,425.00 18  ส.ค. 2564
3 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 90,000.00 6  ก.ย. 2564
4 เงินประกันสังคม 297,000.00 9  ก.ย. 2564
5 เงินประกันสังคม 7,425.00 9  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved