รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 4 (ก.ค. - สงค. 64)  งบประมาณ 1,863,900.00 บาท เบิกจ่าย 1,849,950.00 บาท คงเหลือ 13,950.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างนักการภารโรงโรงเรียน 207,000.00 9  ส.ค. 2564
2 เงินประกันสังคม 5,175.00 9  ส.ค. 2564
3 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงนักเรียนพักนอน 36,000.00 9  ส.ค. 2564
4 เงินประกันสังคม 900.00 9  ส.ค. 2564
5 ค่าจ้างอัตราจ้างเขต 36,000.00 9  ส.ค. 2564
6 เงินประกันสังคม 900.00 9  ส.ค. 2564
7 ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 657,000.00 9  ส.ค. 2564
8 ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 9,000.00 13  ส.ค. 2564
9 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงนักเรียนพักนอน 36,000.00 18  ส.ค. 2564
10 เงินประกันสังคม 900.00 18  ส.ค. 2564
11 ค่าจ้างนักการภารโรงโรงเรียน 207,000.00 18  ส.ค. 2564
12 เงินประกันสังคม 5,175.00 18  ส.ค. 2564
13 ค่าจ้างอัตราจ้างเขต (ยาม) 36,000.00 18  ส.ค. 2564
14 เงินประกันสังคม 900.00 18  ส.ค. 2564
15 ค่าจ้างเหมาธุรการ รร. 612,000.00 6  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved