รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษ  งบประมาณ 90,450.00 บาท เบิกจ่าย 90,385.00 บาท คงเหลือ 65.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม-ประชุมวิทยฐานะฯ 45,535.00 10  ส.ค. 2564
2 เงินยืม-ประชุมวิทยฐานะ-ปารมี 44,850.00 24  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved