รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินงานตามแนวการดำเนินการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ของ สพฐ.  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,100.00 บาท คงเหลือ 12,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม-ปะชุมการตัวแทน เครื่องข่ายแนะแนว 5 อำเภอ การดูแลและคุ้มครองนักเรียน 2,100.00 11  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved