รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.รายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา   งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,120.00 บาท คงเหลือ 13,880.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ประชุมตรวจสอบจัดเก็บแบบรายงานปพ.3 1,120.00 4  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved