รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,440.00 บาท คงเหลือ 12,560.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,320.00 4  ส.ค. 2564
2 เบิกคชจ.ประชุมคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,120.00 23  มิ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved