รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต (ค่าจ้างเหมาจำกัดปลวก ตัดเพิ่มมาจาก คชจ.จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 จ้่างเหมากำจัดปลวก 10,000.00 25  มิ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved