รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบบริหารเขต (ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 2)   งบประมาณ 120,000.00 บาท เบิกจ่าย 116,769.56 บาท คงเหลือ 3,230.44 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าไฟฟ้า เดือนเมย.64 3,969.16 8  มิ.ย. 2564
2 ค่าไฟฟ้า พ.ค.64 82,472.74 8  มิ.ย. 2564
3 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตสนง.3BB 1,926.00 8  มิ.ย. 2564
4 ค่าไปรษณีย์ เม.ย.64 3,576.00 8  มิ.ย. 2564
5 ค่าน้ำประปา พ.ค.64 1,564.34 8  มิ.ย. 2564
6 ค่าโทรศัพท์เคลือนที่ มี.ค.64 1,448.00 8  มิ.ย. 2564
7 ค่าโทรศัพท์ เม.ย.64 1,767.96 8  มิ.ย. 2564
8 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน มี.ค.64 2,381.34 8  มิ.ย. 2564
9 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน เม.ย.64 2,240.95 8  มิ.ย. 2564
10 ค่าไปรษณีย์ พ.ค.63 3,634.00 8  มิ.ย. 2564
11 ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน มค-พค.64 1,332.00 15  ก.ค. 2564
12 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตสนง.3BB มิย-กค.64 1,926.00 15  ก.ค. 2564
13 ค่าน้ำประปาแม่ริม มิ.ย.-กค.64 3,385.16 15  ก.ค. 2564
14 ค่าไปรษณียภัณฑ์ มิ.ย.64 2,562.00 15  ก.ค. 2564
15 ค่าโทรศัพท์ สนง. พ.ค.64 2,092.73 15  ก.ค. 2564
16 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ. พ.ค.64 491.18 16  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved