รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินการโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019  งบประมาณ 3,600.00 บาท เบิกจ่าย 2,400.00 บาท คงเหลือ 1,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโครงการแบ่งปันประสบการณ์ รร รัปปาปอร์ต 2,400.00 27  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved