รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เม.ย. - ส.ค. 64)  งบประมาณ 1,183,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,086,750.00 บาท คงเหลือ 96,750.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูวิทย์ คณิต 210,000.00 23  เม.ย. 2564
2 สมทบประกันสังคม 10,500.00 23  เม.ย. 2564
3 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 210,000.00 17  พ.ค. 2564
4 เงินประกันสังคม 10,500.00 17  พ.ค. 2564
5 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 210,000.00 10  มิ.ย. 2564
6 เงินประกันสังคม 5,250.00 10  มิ.ย. 2564
7 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 210,000.00 19  ก.ค. 2564
8 เงินประกันสังคม 5,250.00 19  ก.ค. 2564
9 ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต 210,000.00 18  ส.ค. 2564
10 เงินประกันสังคม 5,250.00 18  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved