รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางประชุมขยายผลระบบการรายงานตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงาน (ปพ3)  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,120.00 บาท คงเหลือ 3,880.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ประชุมป.พ.3 1,120.00 3  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved