รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เดินทางเข้าประชุมสร้างความเข้าในใจการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรอบ 6  งบประมาณ 4,500.00 บาท เบิกจ่าย 4,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดินทางประชุมการรายงานค่าเฉลี่ย-กันตวิชญ์ 4,500.00 17  มี.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved