รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินงานงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพููดภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่  งบประมาณ 101,740.00 บาท เบิกจ่าย 10,000.00 บาท คงเหลือ 91,740.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ซื้อวัสดุนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 6,360.00 25  มิ.ย. 2564
2 เงิืนยืม-การจัดโครงการพูด ฟัง ภาษาไทย-อุษณีย์ 27,480.00 8  เม.ย. 2564
3 เงินยืม-จัดโครงการพูด ฟัง ภาษาไทย 32,700.00 17  มี.ค. 2564
4 เบิกเกินส่งคืน -27,480.00 23  เม.ย. 2564
5 เบิกเกินส่งคืน -29,060.00 23  เม.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved