รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทร์เน็ต สพป. (เม.ย. - มิ.ย. 64)  งบประมาณ 22,500.00 บาท เบิกจ่าย 22,470.00 บาท คงเหลือ 30.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สพป.เชียงใหม่ เขต 2 7,490.00 2  มิ.ย. 2564
2 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สพป.ชม.2 7,490.00 15  ก.ค. 2564
3 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต สพป.ชม.2 พ.ค. 7,490.00 31  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved